April 2010

Questions Time: 22 April 2010

PERTANYAAN  :        BERTULIS DARIPADA        :        Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSAMAJU] SOALAN             :        461 Minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan minta menyatakan hasil siasatan berhubung dengan penyalahgunaan dana untuk projek penyelidikan Bio-Fed oleh Venturepharm Asia Sdn Bhd (VASB) dan tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk mendapatkan semula wang sebanyak RM2.3 juta yang telah …

Questions Time: 22 April 2010 Read More »

Malaysiakini wilfully lied and led by nose to report off-target news and yet not any wiser!

Press Release by Wee Choo Keong, MP for Wangsa Maju, on 22 April 2010, at Parliament House. ___________________________________________________________________ Malaysiakini wilfully lied and led by nose to report off-target news and yet not any wiser! The sad part about this news portal is that it had been continuously being made used of and has still not …

Malaysiakini wilfully lied and led by nose to report off-target news and yet not any wiser! Read More »

Questions Time 21 April 2010

DARIPADA        :   TUAN  WEE CHOO KEONG  (WANGSA MAJU) PERTANYAAN :   BERTULIS Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jaminan oleh Timbalan Menteri Kewangan bahawa Institut Jantung Negara (IJN) ticiak akan diswastakan dan apakah mekanisme yang dipakai bagi menjamin IJN tidak swastakan.

Questions Time: 20 April 2010

hPERTANYAAN :       BUKAN LISAN DARIPADA                  :        YB TUAN WEE CHOO KEONG  [WANGSA MAJU] TARIKH                         :       20 HB  APRIL, 2010 Tuan Wee Choo Keong [Wanqsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan sama ada DBKL bercadang untuk mendapatkan pandangan ahli-ahli Parlimen sebelum menetapkan bajet tahunan, jika tidak mengapa.

Questions Time 13 April 2010

PERTANYAAN        :           BUKAN JAWAB LISAN DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tindakan yang diambil bagi memastikan keselamatan tempat-tempat ibadat.

Questions Time 12 April 2010

PERTANYAAN        :          LISAN DARIPADA              :          YB TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH                    :          ISNIN, 12 APRIL 2010 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah pihak DBKL kerap kali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara ‘online’ di siber kafe di seluruh …

Questions Time 12 April 2010 Read More »

Questions Time 7 April 2010

DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG ( WANGSA MAJU ) PERTANYAAN        :           MULUT TARIKH                    :           07.04.2010 SOALAN NO                        :           52 Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tarikh penguatkuasaan cukai barang dan perkhidmatan ( GST ) dan penarikan subsidi, samada Kerajaan akan menghapuskan cukai import ke atas barangan dan …

Questions Time 7 April 2010 Read More »

Questions Time 6 April 2010

PERTANYAAN        :           LISAN DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH                    :           6 APRIL 2010 RUJUKAN                :           2447 SOALAN: Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:- (a)        apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya …

Questions Time 6 April 2010 Read More »

Questions Time 5 April 2010

PERTANYAAN      : JAWAB LISAN DARIPADA             : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ] TARIKH                   : 5 APRIL 2010 (ISNIN) SOALAN Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan mengapa BERNAMA TV Synergy Sdn Bhd dibenarkan berhutang kepada BERNAMA semasa mengendalikan BERNAMA TV dan sudahkah pihak BERNAMA memperoleh …

Questions Time 5 April 2010 Read More »

Questions Time 1 April 2010

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT,MALAYSIA DARIPADA                     :           TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU) PERTANYAAN               :           LISAN 01.04.2010 Tuan Wee Choo Keong(Wangsa Maju) minta MENTERI  KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan Diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti tentang laporan oleh sekumpulan minority pemilik saham UNICO HOLDING BHD terhadap Lembaga Pengarah Syarikat (UBH) yang gagal mematuhi …

Questions Time 1 April 2010 Read More »

Scroll to Top