Parliament Question Time: Written Answer for No. 437

RM37.69 juta harta dilucuthakkan merangkumi RM1.59 juta harta daripada 10 kes yang berjaya disabitkan kesalahan dan RM36.1 juta harta daripada 23 kes lain yang dilucuthakkan tanpa pendakwaan…. Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 437 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta  Menteri  Kewangan menyatakan:- (a) Sehingga 30 Mei 2010, berapakah jumlah keseluruhan asset yang dibekalkan […]

Parliament Question Time: Written Answer for No. 437 Read More »