1-11-2010 Questions Time: 1Malaysia against the prevailing racism

TARIKH                  :         1 NOVEMBER 2010 (ISNIN) SOALAN: Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah yang telah diambil untuk menghentikan isu perkauman dan sifat anti-nasionalis daripada usaha menggugat kestabilan Negara dan apakah tindakan yang harus diambil dalam kerangka sedia ada untuk mencapai tujuan maksud dan memenuhi objektif program 1Malaysia.

1-11-2010 Questions Time: 1Malaysia against the prevailing racism Read More »