BinaFikir fees RM1,697,027.77, PlaneConsult fees more than RM3 million

Jawapan Lisan – 21-6-2012 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bila seorang Menteri berjanji di Parlimen untuk memberi informasi seumpama fi konsultan yang telah dibayar oleh MAS kepada BinaFikir Sdn. Bhd,

BinaFikir fees RM1,697,027.77, PlaneConsult fees more than RM3 million Read More »