Parliament Questions Time: Written Answer No: 438

Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 438 Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan nama syarikat yang dianugerahkan kontrak untuk mencetak borang pulangan cukai pendapatan yang berjumlah RM5.4 juta dan sama ada satu proses tender terbuka dilaksanakan kontrak ini dianugerahkan serta namakan pembekal yang dilantik untuk memproses data dalam borang tersebut perincian […]

Parliament Questions Time: Written Answer No: 438 Read More »