15-3-2012 Questions TIme: Under AJ & Rashdan RM24.9m consultancy fees paid to date

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah kos Konsultan yang dibayar oleh Khazanah Nasional

15-3-2012 Questions TIme: Under AJ & Rashdan RM24.9m consultancy fees paid to date Read More »