28-11-2012 Questions Time: “Kerajaan sentiasa prihatin sumbangan Polis, Imigresen & Penjara”

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah yang telah diambil untuk menabah baik skim perkhidmatan Polis, Jabatn Imigresen dan Jabatan Penjara.

28-11-2012 Questions Time: “Kerajaan sentiasa prihatin sumbangan Polis, Imigresen & Penjara” Read More »