Tag Archives: Jabatan Imigresen Malaysia

28-11-2012 Questions Time: “Kerajaan sentiasa prihatin sumbangan Polis, Imigresen & Penjara”

Jabatan Imigresen Malaysia

Polis DiRaja Malaysia

Jabatan Penjara Malaysia

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah yang telah diambil untuk menabah baik skim perkhidmatan Polis, Jabatn Imigresen dan Jabatan Penjara.

Continue reading

Advertisements