Questions Time 21 April 2010

DARIPADA        :   TUAN  WEE CHOO KEONG  (WANGSA MAJU) PERTANYAAN :   BERTULIS Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jaminan oleh Timbalan Menteri Kewangan bahawa Institut Jantung Negara (IJN) ticiak akan diswastakan dan apakah mekanisme yang dipakai bagi menjamin IJN tidak swastakan.

Questions Time 21 April 2010 Read More »