Parliament Questions Time, 24 March 2009

Foreign workers without working permits in Jalan Petaling … Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak Kerajaan terhadap pekerja asing tanpa permit kerja yang sah khususnya di Jalan Petaling. Jawapan: Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan sememangnya memandang serius terhadap permasalahan warga […]

Parliament Questions Time, 24 March 2009 Read More »