Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM

PERTANYAAN : LISAN DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG ( WANGSA MAJU ) TARIKH : 21 MAC 2011 SOALAN : Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pelajaran menyatakan sebab-sebab berkenaan keputusan peperiksaan PMR tahun lepas di mana 33,000 penuntut telah mencapai 8 gred A dan begitu juga dengan keputusan peperiksaan SPM […]

Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM Read More »