Budget Debate 2008 Full Speech, 30 October 2008

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya berdiri di sini untuk membahaskan bajet yang historical ini, bukan bajet untuk semasa. Angka-angka dalam bajet sudah outdated. Justeru itu Ahli-ahli Yang Berhormat, tidak perlu membuang masa dengan bajet yang dibentangkan oleh outgoing Prime Minister.  Kemungkinan besar tidak lama lagi bajet baru akan dibentangkan di dalam Dewan ini. Kemungkinan daripada kami di sinilah.

Tuan Yang di-Pertua, yang pertama sekali, saya ingin merujuk kepada Laporan Ketua Audit Negara tahun 2007, saya ingin bertanya sama ada Kerajaan Barisan Nasional ini telah melaksanakan semua rekomendasi daripada Ketua Audit Negara di dalam Laporan Ketua Audit Negara tahun 2007 ini. Continue reading “Budget Debate 2008 Full Speech, 30 October 2008”