Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG

( WANGSA MAJU )

TARIKH : 21 MAC 2011

SOALAN :

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pelajaran menyatakan sebab-sebab berkenaan keputusan peperiksaan PMR tahun lepas di mana 33,000 penuntut telah mencapai 8 gred A dan begitu juga dengan keputusan peperiksaan SPM di mana beribu-ribu lagi penuntut telah mendapat gred “A” dalam semua mata pelajaran maka apakah hitungan markah minima untuk lulus setiap mata pelajaran PMR dan SPM serta hitungan markah untuk mencapai gred “A” dalam setiap mata pelajaran PMR dan SPM. Continue reading “Questions Time: 21 March 2011 Minimum passing mark for all subjects in PMR & SPM”

Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011

Soalan-Soalan Untuk Jawapan Lisan

1. Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa memandangkan peningkatan ketara kes-kes jenayah di negara ini, apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian untuk meningkatkan kadar nisbah anggota polis/rakyat kepada seorang pegawai polis dengan 400 rakyat dan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pasukan polis dalam mengurangkan kadar jenayah khususnya di kawasan Wangsa Maju.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] ask the Minister of Home Affairs to state that in the light of the appalling increase crime rate in the country, what actions have been taken by the Ministry to increase the police/citizen ratio of 1 police officer to 400 citizen and what actions have been taken by the police force to reduce the crime rate generally and in particular in Wangsa Maju? Continue reading “Soalan-soalan untuk sesi Parlimen 07 March 2011”