Tag Archives: cyber cafe

Questions Time 24-9-2012: At long last new rules on the operations of cyber cafe in force 15 Oct 2012

budak-budak kecil bermain di siber kafe

siber kafe 24 jam!

Continue reading

Advertisements

Questions Time 14-6-2012: Gambling activites in Cyber Cafes

Jawapan Lisan 14-6-2012

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian dan/atau DBKL bagi mengatasi dan/atau menghentikan masalah pusat-pusat cafe cyber berlesen atau tidak berlesen yang terlibat dalam kegiatan perjudian yang begitu banyak beroperasi di kawasan Wangsa Maju di mana ramai murid sekolah telah menjadi pelanggan mereka. Continue reading

YB Raja Nong Chik perlu meminta balik diskaun RM36.8 juta demi kepentingan rakyat. Siapakah yang meluluskan diskaun RM36.8 juta?

Update mengenai kes tanah Bukit Kiara terlibat RM36 juta diskaun “diberikan” kepada Sime Darby oleh DBKL!

Pada petang 01 Disember 2010 saya telah membangkitkan masalah-masalah terlibat DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejeteraan Bandar semasa membahaskan Bajet 2011 peringkat Jawatankuasa di Dewan Rakyat Raykat.
Objektif-objektif utama Kementerian adalah:

  1. Mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan system penyampaian perkhidmatan melalui pendekatan hands on, mesra rakyat, penggunaan ICT yang meluas dan pewujudan one stop centre;
  1. Meminimakan masalah kemiskinan di Wilayah Persekutuan melalui program-program yang boleh meningkatkan tahap pendapatan penduduk; dan
  1. Untuk menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal insani berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai Bandaraya yang bertaraf dunia.

Continue reading

Questions Time 12 April 2010

PERTANYAAN        :          LISAN

DARIPADA              :          YB TUAN WEE CHOO KEONG

[ WANGSA MAJU ]

TARIKH                    :          ISNIN, 12 APRIL 2010

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah pihak DBKL kerap kali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara ‘online’ di siber kafe di seluruh Kuala Lumpur dan khususnya di Wangsa Maju, sedangkan hal ini sudah disahkan oleh pegawai DBKL sendiri yang mengakui akan kewujudan aktiviti haram ini secara berleluasa di kebanyakan siber kafe di Wangsa Maju atau adalah ini merupakan polisi baru DBKL dan Kementerian iaitu melindungi aktiviti haram ini.

Continue reading

Meeting with Datuk Bandar Kuala Lumpur

Yg Bhg Datuk Seri Ahmad Fuad Ismail, Datuk Bandar Kuala Lmpur and his officers met the MPs on 18-03-2009 from 5 pm to 8 pm.

Many issues/problems have been brought to the attention of Datuk Bandar by MPs in Wilayah Persekutuan.

Continue reading

Soalan-soalan untuk sessi Parlimen 15 Mac 2010

Soalan-soalan bagi Jawab Lisan

1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:

(a)   Apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya di Wangsa Maju?, dan

(b)  Berapa banyakkah laporan polis berkaitan jenayah yang telah dibuat di Wangsa Maju pada tahun 2009 dan berapa banyakkah yang telah diselesaikan dan didakwa di mahkamah?

2.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan tarikh penguatkuasaan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan penarikan subsidi, sama ada kerajaan akan menghapuskan cukai import ke atas barangan dan “approved permit” (APs),yang bertujuan mempertahankan kemampuan syarikat tempatan berdaya saing, dan kedua-dua ini akan menjejaskan kuasa beli (purchasing power) rakyat?

3.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewaangan menyatakan

(a)  setakat 28 Februari 2010 yang lalu berapakah cukai “airport”yang dihutang AirAsia?

(b) berdasarkan program pengembangan  yang diusahakan oleh AirAsia dan aktiviti penjualan tiket “lebih dahulu” melalui online syarikat ini,apakah mekanisme yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan syarikat ini akan memenuhi “financial obligation” kepada penumpang?

(c) adakah kerajaan akan melakukan “Bail Out” terhadap syarikat AirAsia sekiranya syarikat ini jatuh merundum seperti mana yang telah berlaku terhadap JAL di Jepun?

4.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan menyatakan sama ada kerajaan bercadang untuk meminda Akta Sewa Beli bagi menjamin pemilik kenderaan  daripada tindakan tidak bermoral semasa proses menarik balik kenderaan oleh pihak peminjam (syarikat kewangan/bank), dan  memastikan bahawa syarikat peminjam perlu mendapatkan perintah mahkamah seandainya pembeli telah melangsaikan 75% daripada jumlah pinjamannya?

5.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah sebenar kos Pemasangan CCTV di Komplek Mahkamah di Jalan Duta, apakah nama syarikat yang dianugerahkan kerja pemasangan ini dan adakah dilakukan  melalui proses tender secara terbuka?

6.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti tentang laporan oleh sekumpulan minority pemilik saham UNICO HOLDING BHD terhadap Lembaga Pengarah syarikat (UHB) yang gagal mematuhi  peraturan Suruhanjaya berhubung dengan sebidang tanah di Sabah dan tindakan mereka mendapatkan pinjaman secara tidak sah di sisi undang-undang sebanyak RM 21 Juta daripada UHB untuk membeli saham Syarikat Good Honest International Ltd (di negeri China) yang mana sahamnya tidak diterbitkan?

7.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan berkaitan penanahan seorang Setiausaha Politik kepada Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan  rasuah dan apakah tindakan yang telah diambil atau akan diambil bagi mengekang Setiausaha Politik Menteri termasuk  Datuk  Shafe Abdullah Setiausaha Politik Perdana Menteri daripada menyalahgunakan kuasa atau pengaruh?

8.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan menyatakan bagaimana kementerian  dapat memastikan kedai-kedai di pusat beli-belah mengiklankan perniagaan mereka berserta dengan tawaran diskaun adalah benar dan sepanjang 2009 berapakah bilangan pemilik kedai yang didakwa kerana memberikan maklumat palsu semata-mata untuk menarik pelanggan?

9.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Penerangan Dan Kebudayaan menyatakan mengapa Bernama Synergy Drive Sdn Bhd dibenarkan berhutang kepada BERNAMA semasa mengendalikan BERNANA TV, dan sudahkah pihak BERNAMA memperoleh bayaran hutang berkenaan, jika belum, apakah tindakan yang akan dikenakan kepada Bernama Synergy Drive Sdn Bhd?

10. YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan mengapakah pihak DBKL  kerapkali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara “online” di Siber Kafe di seluruh Kuala Lumpur dan khususnya di Wangsa Maju, sedangkan hal ini sudah disahkan oleh pegawai DBKL sendiri yang mengakui akan kewujudan aktiviti haram ini secara berleluasa dikebanyakan siber kafe di Wangsa Maju atau adakah ini merupakan polisi baru DBKL dan kementerian ia itu melindungi aktiviti haram ini?

Soalan-soalan untuk Jawab Bertulis

1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan  tindakan yang diambil bagi memastikan keselamatan tempat-tempat ibadat.

2.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan sama ada DBKL bercadang untuk mendapatkan pandangan ahli-ahli Parlimen sebelum menetapkan bajet tahunan. Jika tidak,  mengapa?

3.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewanagan menjelaskan jaminan oleh Timbalan Menteri Kewangan bahawa IJN tidak akan diswastakan dan apakah mekanisme yang dipakai bagi menjamin IJN tidak diswastakan?

4.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan tindakan yang akan diambil untuk mencari tapak baru Pasar Malam Up Town  di Danau Kota, Wangsa Maju agar lebih jauh dari kawasan perumahan bagi mengatasi masalah pencemaran bunyi dan juga masalah sosial.

5.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Sains Teknologi Dan Inovasi yatakan hasil siasatan berhubung dengan penyalahgunaan dana untuk projek penyelidikan Bio-Fed oleh Venturepham Asia Sdn Bhd (VASB) dan tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk mendapatkan semula wang sebanyak RM 2.3 juta yang telah disalurkan kepaada VASB.

English Version:

Parliamentary questions submitted by YB Tuan Wee Choo Keong, member of parliament for Wangsa Maju, for the parliamentary session commencing on March 15, 2010

Questions for Oral Answers

1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Home Affairs to state

(a) What actions have been taken and to be taken by the police to reduce crime rate throughout the country and especially in Wangsa Maju; and

(b) what was the total number of police reports lodged in Wangsa Maju in 2009 against crimes and how many of the said reports have been solved with criminal being charged in court.

2.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Finance to state when the government imposes goods and services tax (GST) and withdraws subsidies, whether the government will also abolish import duties on goods and approved permits (APs), which are means to only protect local companies from being more competitive and both import duties and APs will affect the purchasing power of the people.

3.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Finance to state 

(a)  as at 28th February 2010 what is the total amount of airport tax owed by Air Asia;

(b)  in view of massive expansion embarked upon by Air Asia and the selling of plane tickets in advance what are the mechanisms imposed by the ministry to ensure that Air Asia will meet its financial obligations to the passengers; and

(c)  whether the government intends to bailout AirAsia in the event that it collapses like JAL in Japan.

4.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism to state whether the government intends to amend the Hire Purchase Act to safeguard vehicle owners from unscrupulous repossession practices and ensure that finance company can only repossess vehicle with court orders in cases where the hirers have already paid 75% of the total sum borrowed.  

5.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Prime Minister to state what is the total cost of the installing cctv in Komplek Mahkamah in Jalan Duta, what is the name of company that has been awarded with the said installation of the said cctv and whether there was an open tender before awarding the said project.

6.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Wilayah Persekutuan to state why DBKL constantly refused to take any action against online gambling in cybercafé in K L especially in Wangsa Maju despite DBKL officers themselves have confirmed of the rampant illegal gambling activities in many cybercafés in the Wangsa Maju area. Is it the new DBKL and the ministry policy to cover up gambling activities in cybercafés?

7.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Finance to state what actions have been taken or to be taken by the Security Commission (SC) on the reports lodged by the minority shareholders of UNICO Holding Bhd (UHB) against directors of UHB for not complying with the regulations of SC in connection with a piece of land in Sabah and for unlawfully taken out a loan RM21 million from UHB to subscribe for shares in Good Honest International Investment Ltd (China) which shares were not issued.

8.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Prime Minister to state that with arrest of the political secretary to a senior Minister in the Prime Minister’s Department for corruptions what actions, have been taken or to be taken to ensure political secretaries of the minister will not abuse their power or influence.

9.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism to state how the ministry is to ensure that shops in shopping mall put up promotional signs like special discounts and offers are genuine and in 2009 how many of them were prosecuted for putting up misleading or false signs to attract customers.

10. YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Information and Culture state why Bernama Synergy Drive Sdn Bhd was allowed to owe BERNAMA when it was operating BERNAMA TV and whether BERNAMA has recovered the said debts and if not,  what actions have been taken against Bernama Synergy Drive Sdn Bhd?

Questions for Written Answers

1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Science, Technology and Innovation to state what is the result of its investigations into the abused of Technofund by Venturepharm Asia Sdn Bhd (VASB) for the research project into Bio-feed and what actions have been taken by the ministry to recover the RM2.3 million disbursed to VASB.

2.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Home Affairs to state what actions have been taken by the police and the ministry to protect all places of worship.

3.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Wilayah Persekutuan whether DBKL intends to consult the members of parliament in before finanlising its yearly budget, if not why not.

4.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Finance to state that in view of the Deputy Minister of Finance having gave assurance in Parliament that Institute Jantung Negara (IJN) will not be privatized what mechanisms have the government put in place to ensure that IJN will not be privatized.

5.  YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] asks the Minister of Wilayah Persekutuan to state what actions DBKL will take to relocate the nightly Up Town Pasar Malam in Danau Kota in Wangsa Maju to another location far away from residential area in order prevent noise pollutions and social problems caused to the residents in the area.