Parliament Questions Time: Written Answer for No. 439

Pada ketika ini hanya terlibat dalam memberi ulasan terhadap kertas Cadangan Garis Panduan Perancangan Gated Community dan Guarded Neighbourhood Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 439 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar menyatakan sama ada Kementerian bercadang untuk meluluskan undang-undang baru atau peraturan baru bagi membolehkan kawasan-kawasan […]

Parliament Questions Time: Written Answer for No. 439 Read More »