Teks Ucap Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan 2011

Teks Ucapan semasa berbahas Ruang Undang-Undang mengenai Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama untuk tahun 2011 di Parlimen pada 20 Jun 2011. Continue reading “Teks Ucap Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan 2011”

Parliament Questions Time, 21 June 2010

Adakah keselamatan setiap pesawat penerbangan tambang murah yang beroperasi di LCCT atau berlepas dari LCCT di audit secara berterusan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA)…?

Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat

Soalan No. 54

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pengangkutan menjelaskan adakah keselamatan setiap pesawat penerbangan tambang murah seperti AirAsia, Jetstar, Tiger Air dan lain-lain yang beroperasi di LCCT atau berlepas dari LCCT di audit secara berterusan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA) sebagaimana kesemua pesawat penerbangan antarabangsa termasuk MAS yang bernaung di bawah IATA diaudit secara berterusan oleh IATA Operational Safety Audit (I.O.S.A). Jika ada, apakah prosedur auditing dan berapa kerapkah pesawat penerbangan tambang murah ini di audit oleh DCA? Continue reading “Parliament Questions Time, 21 June 2010”

Parliament Questions Time, 8 June 2010

Berapakah jumlah keseluruhan cukai Lapangan Terbang (Airport Tax) yang disimpan oleh Air Asia?

Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat

Soalan No. 60

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pengangkutan menyatakan sama ada Kementeriannya maklum tindakan AirAsia (AA) menyimpan cukai Lapangan Terbang (Airport Tax) yang telah dikutip dari penumpang sedangkan penumpang itu gagal menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Continue reading “Parliament Questions Time, 8 June 2010”

Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.

Datuk Pengurusi

Saya bagun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat Jawantankuasa mengenai Kementerian Kewangan di bawah Maksud Bekalan B 10, 11 dan 12,  Butiran 010100 (Pengurusan Am), 12000 Institut jantung Negara dan 020800 (Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan) dan 02100 (KL International Airport Bhd).

Saya igin merujuk kepada Objektif-Objektif Kementerian Kewangan mengenai dengan Pengurusan Am di bawah (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memebri khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerina Kewangan. Continue reading “Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.”

Questions for Parliamentary Session starting 19 Oct 2009

Soalan-soalan untuk Sessi Parlimen mulai pada 19 Oktober 2009

Soalan-soalan untuk jawapan lisan
– Questions for oral answers –

1. YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Kementerian Sains, Teknologu dan Innovasi menyatakan tindakan-tindakan yang telah dan akan diambil terhadap Venturepharm Asia Sdn Bhd atau lembaga pengarahnya yang mengelirukan kementerian untuk berurus dengan XLW Inc daripada Amerika Syarikat yang tidak wujud, dan telah membayar RM2,264,800 daripada jumlah peruntukan RM5.36 juta gran Tecnofund untuk penyelidikan biofeed.

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] asks Minister of Science, Technology and Innovation to state what actions have been taken or will be taken against Venturepharm Asia Sdn Bhd or its directors for misleading the Ministry into believing that it was tied up with a company known as XLW Inc from USA, which was non-existent, to grant the Technofund for research into bio-feed totaling RM5.36 million and out of which RM RM2,264,800-00 had been paid to-date?

2. YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Pelancongan menyatakan sebab pembatalan tender pertama pembinaan pavilion Malaysia di Expo Dunia 2010 di Shanghai, di mana Venturepharm Asia Sdn Bhd (Venturepharm), yang diperbadankan pada Ogos 2005, tidak berserta dan mengapakah dalam tender kedua, Venturepharm yang tidak berpengalaman berkenaan diberikan kontrak bernilai RM20 juta dengan kemungkinan pertambahan (variation order) RM10 juta walaupun terdapat peserta lain yang lebih berpengalaman?

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] asks the Minister of Tourism to state why, and on what basis, was the first tender for the project to build the Malaysian Pavilion in Shanghai World Expo 2010, which Venturepharm Asia Sdn Bhd (Venturepharm), incorporated in August 2005, did not take part, was cancelled? And when the project was subsequently re-tendered why, and on what basis, was Venturepharm, which had no previous experience in the building industry, was selected against other experienced companies to build the same pavilion costing RM20 million with a possible variation order of RM10 million?

Continue reading “Questions for Parliamentary Session starting 19 Oct 2009”