“Ular lidi, ular sawa, sekarang jadi anakonda”

Datuk Azmi Murad

Tony Fernandes of AirAsia:  “I got MAS Under My Armpit!”

Lapuran Hansard pada 20-6-2012

4.12 ptg.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membahas Akta Pembekalan Tambahan 2012.

Dato’ Zulkifli bin Noordin [Kulim Bandar Baharu]: You bangun semua orang lari.

Nampak tidak?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Kenapa? Tuan Yang di-Pertua, saya ingin membangkitkan di sini masalah yang terkini sekarang ini di negara kita ini adalah jerebu. Tiap-tiap

DR 20.6.2012 76

tahun, musim Jun, Julai dan Ogos ini, kita mesti tiap-tiap tahun menghadapi masalah jerebu ini. Saya telah bangkitkan dalam Dewan yang mulia ini beberapa kali juga di mana saya menyeru kerajaan supaya mengambil tindakan ataupun buat satu protes kepada kerajaan di Indonesia di mana kebakaran di Sumatera dan di bandar-bandar yang dekat Sumatera. Mereka sentiasa bakar pohon pokok kelapa sawit dan sebagainya. Negara kita menghadapi masalah ini dan ramai rakyat jelata ada yang sakit, ada yang tidak berapa sihat termasuk saya. Tidak sihat. Hidungnya seperti ada sesuatu tersumbat di hidung.

Saya menyeru kepada kerajaan kita supaya mengambil tindakan yang teguh. Buat satu protes kepada Kerajaan Indonesia supaya mereka mengambil berat perkara ini dan tahun yang akan datang kita tidak perlu menghadapi masalah ini. Saya harap Timbalan Menteri boleh ambil tindakan ini. Bawa perkara ini ke Kabinet. Kalau isu ini berlaku di Amerika, di Barat, gerenti mereka akan bawa perkara ini ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun EU untuk ambil tindakan sebab pencemaran udara adalah satu isu yang serius. Kita kata global warming. Macam-macam. Kita hantar wakil ke sana, Ahli Parlimen untuk mengambil bahagian dalam conference di peringkat antarabangsa tetapi perkara ini di depan kita, kita tidak ambil tindakan.

Jadi sudah sampai masa saya rasa kerajaan perlu mengambil tindakan dengan tegas. Saya harap – Timbalan Menteri Kewangan ada di sini, ambil tindakan dan bawa perkara ke Kabinet supaya satu tindakan yang sewajarnya boleh diambil dengan segera kerana ini adalah satu masalah yang tidak boleh diterima lagi. Ini kerana sudah jadi satu musim setiap tahun pada bulan Jun, Julai dan Ogos ini kita mesti menghadapi masalah jerebu ini.

Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan di sini di mana penyataan- penyataan untuk jawab lisan yang kita bentangkan di Parlimen, boleh dikatakan kebanyakan soalan-soalan Ahli-ahli Parlimen yang dibentangkan di Dewan yang mulia ini, soalan kita mengenai dengan isu (a) tetapi kementerian menjawab isu yang lain. Tidak jawab dengan terus-terang. Belok sini, belok sana. Putar belit. Inikah kerajaan kita sekarang? Saya harap kementerian ambil beratlah khasnya Kementerian Kewangan. Timbalan Menteri ada di sini. Soalan mengenai BinaFikir Sdn. Bhd, satu firma konsultan. Memanglah dia dulu dimiliki oleh Tan Sri Azman Mokhtar, Ketua Khazanah sekarang dan juga Mohammed Rashdan Mohd Yusof. Timbalan Group CEO di MAS. Jadi dia tidak berani hendak memberitahu konsultan CV. Katanya kerahsiaan. Non disclosure. Rahsia apa?

Yang Berhormat Timbalan Menteri pun sudah tahu. Rakan Yang Berhormat Timbalan Menteri pun tahu. Buat janji di dalam Dewan ini kata hendak beritahu. Janji di dalam Parlimen hendak beritahu kos konsultasi fi ini berapa untuk projek WAU untuk MAS pada tahun 2003? Akan tetapi sampai sesi Parlimen hari ini, masih tidak mampu hendak maklum kepada Dewan. Akan tetapi adalah saya dengar-dengar ada sumber kata finya adalah RM1.67 juta sahaja. Itu autalah. Itu mana boleh terima. Itu semua satu kekeliruan, satu pembohongan. Konsultasi fi itu memang mereka pecahkan masuk komisen dan sebagainya. Yang satu tahunya konsultasi fi Bina Fikir

DR 20.6.2012 77

pada masa itu adalah 20% daripada semua dana MAS pada masa itu. Berbilion-bilion ringgit dana MAS pada masa itu termasuk kapal terbang, termasuk LSG, MAS Catering, semua ini.

Jadi, janganlah hendak bohong lagi. Jangan buat pura-pura tidak tahu dan saya juga hendak bangkitkan di sini bahawa baru-baru ini kita boleh nampak soal MAS dengan AirAsia share swap ini, saya tidak mahu bangkitkan sudah di sini tetapi saya tengoklah saham ini atau share swap ini telah direverse oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasihlah ambil tindakan yang baik sekali tetapi syarikat MAS telah dijejaskan oleh share swap ini. Kita boleh baca dalam surat khabar baru-baru ini kelmarin dan dua tiga hari dahulu di mana Tan Sri Tony Fernandes, CEO AirAsia menyatakan “kalau share swap itu dilangsungkan dan diteruskan, dia dan rakannya, Datuk Kamaruddin Meranun ini boleh membaik pulihkan MAS dan boleh menyelamatkan MAS, turn around MAS”. This is the joke of century. Satu untuk bahan ketawa padahalnya share swap ini untuk mereka cannibalize harta-harta MAS.

Kita boleh nampak. Selepas share swap apa berlaku? Yang pertama, tindakan apa? Hancurkan FireFly Jet Services. Berhentikan jet services supaya FireFly tidak boleh terbang daripada Johor Bahru ke Kota Kinabalu, ke Kuching dan ke antarabangsa sedangkan FireFly telah membeli kalau tidak salah lima atau enam jet untuk bersaing kepada semua airline termasuk AirAsia tetapi FireFly telah diancam.
■1620

Apakah Tan Sri Tony Fernandez ini bercakap selepas share swap itu ditandatangani oleh rakan dia, Tan Sri Azman  Mokhtar, Ketua Khazanah? Selepas itu, “I got MAS under my armpit”, dengan izin. Wah, angkuh tidak? Penyamun negara ini, perompak negara ini boleh cakap begitu dan banyak lagi. Letakkan anak buah dia, Rozman Omar sebagai CFO MAS, Azhari Dahlan sebagai MAS Engineering.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: [Bangun]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Rakan saya Yang Berhormat Pasir Salak, saya tahu dia sokong AirAsia, dia sokong Tan Sri Fernandez. Silakan Yang Berhormat Pasir Salak.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju dan juga terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya memang sokong AirAsia dahulu sebab dia memperlihatkan satu kebolehan seorang berbangsa Malaysia, seorang usahawan dari no way dan entah daripada mana-mana boleh menjayakan satu perusahaan yang begitu berjaya sekali dalam bidang industri penerbangan. Harapan saya dia akan menjadi contoh yang baik kepada usahawan-usahawan yang lain.

Akan tetapi kebelakangan ini saya merasa agak dukacita melihatkan perubahan dari sikap beliau yang menunjukkan keangkuhannya apabila saya mendengar kenyataan yang dibuat oleh beliau di kaca televisyen mengugut kerajaan berhubung dengan Terminal LCCT. Dia dengan begitu berani sekali dan begitu lantang sekali menyatakan beliau tidak akan bekerjasama dengan Malaysia Airport Berhad sebagai pemaju LCCT dan mendakwa bahawa beliau tidak dirundingi

DR 20.6.2012 78

untuk projek ini dijayakan. Itu satu perkara. Dia ingat ini perkara kecil kah? LCCT ini dengan izin,

involve a lot of money, billion of ringgit. He can’t just say like that, “Go to hell with LCCT”. Who is he? Dengan izin. Itu satu.

Keduanya, sedikit lagi, dia juga membuat kenyataan katanya dia hendak membuka dia punya pusat, hab dia di Jakarta, Indonesia. Ini memberikan mesej bahawa dengan izin, he’s leaving Kuala Lumpur, he’s leaving Malaysia. Why? He wants to be Indonesian citizen? What? Dengan izin, where he come from? From a club, musical club, musician out of no way. Now became somebody. Sudah tidak sedar diri? Inilah dianya. Jadi saya tidak sokong lagilah.

Nombor dua, last sekali Yang Berhormat, I think we can urge the government, kita boleh mengesyorkan kepada kerajaan…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju, masa 20 minit Yang Berhormat ya.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Mengesyorkan kepada kerajaan – How about you? You agree or not Yang Berhormat Wangsa Maju? Let give one more license, beri satu lagi lesen kepada satu syarikat yang boleh mengendalikan penerbangan tambang murah ini. Dia ingat dia seorang sahajakah yang boleh buat? Orang lain pun boleh.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak.

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Sedikit sahaja Yang Berhormat Wangsa Maju. Lipis.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Pertama kali saya boleh bersetuju dengan Yang Berhormat Pasir Salak. He is a converted. Terima kasihlah…

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Yang Berhormat Wangsa Maju, Lipis sedikit sahaja.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Memang saya setuju dengan Yang Berhormat Pasir Salak di mana kerajaan perlu keluar satu lesen lagi supaya biar ada satu lagi persaingan dalam low cost carrier ini. Apa Yang Berhormat Pasir Salak cakap beliau setuju kerana usahawan Malaysia Tony Fernandez ini, my foot usahawan Malaysia ini, dia dapat jadi satu syarikat daripada dua kapal terbang – dia sentiasa cakap besar, omong kosong bahawa dia daripada dua kapal terbang akhirnya jadi 100. Kerana apa? Kerana dapat bantuan daripada kerajaan. Bukan oleh kerana dia sendiri.

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Okey, Lipis.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Seperti RAS. No, kerana tidak ada masa.

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Sedikit sahaja, hendak tanya ini.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Rural Air Services. Dia ambil daripada MAS pada tahun 1997. Kerajaan kasi juga. Terus memberi RM250 juta kepada mereka untuk dua tahun. Dalam setahun sudah lingkup, sudah banyak masalah di Sabah dan Sarawak. Sahabat-

DR 20.6.2012 79

sahabat di Sabah dan Sarawak di sini pun tahu. Sampai Ahli Parlimen pun bangkit dalam Parlimen di sini termasuk Tuan Yang di-Pertua saya difahamkan.

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Tidak bagi ya?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat Kota Belud mungkin tidak adalah. Dia ada sahabat karib dia di atas itu, kawan dia.

Datuk Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: [Bangun]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Maaf Yang Berhormat Kita Belud sebab tidak ada masa. RM250 juta dikasi. Dalam setahun, berhenti. Tujuh kapal terbang sudah rosak dan satu untuk cannibalization, dia punya specialize Tony Fernandes ini, untuk cabut spare part untuk baiki kapal terbang. Inikah seorang usahawan Malaysia? What rubbish. Semuanya high dalam surat khabar, memainkan dalam surat khabar.

Baru-baru ini cakap KLIA2. Siapa yang minta KLIA2? KLIA2 ini diminta oleh Tan Sri Tony Fernandez dan Jerry, AirAsia, dan kerajaan rela buat. Jangan kata LCCT. LCCT buat tiga kali. Pertama kali RM125 juta. Kedua RM100 juta lebih juga renovation. Ketiga kali, semua lebih daripada RM300 juta. LCCT seperti warehouse ini oleh Syarikat Fajar Baru daripada Rembau. Itu terlampau mahal. RM300 juta untuk LCCT.

Sekarang kerajaan rela bantu pula bina KLIA2 untuk AirAsia tetapi dia tidak cukup duit. RM3 bilion kalau tidak salah, atau pun amat besar. Sebentar dia hendak aero bridge, sebentar dia tidak mahu aero bridge. Sebentar dia hendak ini, dia hendak itu. Di mana lagi di dunia ini kerajaan sentiasa mematuhi, hendak menurut? Saya harap sudah sampai masa di mana kerajaan kita jangan tunduk kepala lagi. Kalau mereka hendak pergi ke Jakarta, silakan. Please go as soon as possible supaya kita tidak ada masalah dalam negara kita lagi oleh penyamun ini, penyamun negara, perompak negara ini. Dahulu seperti ular lidi sahaja. Dapat bantuan, jadi ular sawa. Putar belit, boleh telan. Sekarang saya dengar…

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Dia jadi naga sekarang.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Saya dengar sekarang sudah jadi anakonda. Sekarang kita kena ambil tindakan. Semua airport tax yang di hutang oleh AirAsia ambil tindakan. Bayar dengan segera. Kalau tidak, berhentikan semua kemudahan untuk mereka atau pun stop semua. Mereka tidak boleh land dalam Malaysia. Sila pergi ke Jakarta. Saya hendak tengok, hendak lihat di Jakarta sama ada beliau boleh dapat kemudahan di mana AirAsia boleh berhutang airport tax RM125 juta pada sesuatu masa untuk berpuluh-puluh tahun.
■1630

Ever since his debt in this corporation dan selepas itu bayar dapat 30% diskaun. Itu kerana apa, kerana bantuan. Pada masa itulah daripada 2003 itu sampai 2009, itulah pada masa itu dapat banyak bantuan daripada kerajaan Yang Amat Berhormat Tun Abdullah dan juga bukannya dapat dana RM250 juta sahaja. Kerajaan pada masa itu juga keluarkan satu dasar yang baru. Apa, air rationalization policy.

DR 20.6.2012 80

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: 15 saat Yang Berhormat.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat ada satu minit Yang Berhormat.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Kota Belud, saya ingat tak payahlah itu Yang Berhormat Kota Belud. Satu minit.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dan pada masa itu, bawah air rationalization policy ini, 90 route daripada MAS diberi kepada AirAsia. Sebab itulah jadi boleh cakap besar, omong besar sekarang seperti seorang anakonda. Ini bukan saya cakap, mereka yang cakap. Kawan-kawan saya yang cakap dan kedua, sekarang kerajaan kita jadi hamba kepada dia. Apa ini? Apa kerajaan ini? Kerajaan kita kena cakap dengan dia, kalau you hendak you pindah kepada KLIA2 kalau tidak kita akan tutup LCCT pada masa yang sesuai. Dia hendak atau tidak itu masalah mereka dan yang penting sekarang, MAB jangan jadi takut kepada Air Asia. Jangan sebagai seorang anak tiri, sebab sekarang kerajaan pun tak sama.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, masa dah habis Yang Berhormat. Masa dah habis.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, saya gulung dalam beberapa saat Tuan Yang di-Pertua. Saya harap kementerian khasnya Kementerian Kewangan ambil tindakan dengan segera terhadap perkara ini. Jangan jadi dianaktirikan oleh satu syarikat kucing kurap ini. Business modelnya yang sentiasa bohong. Dia gunakan banyak surat khabar memainkan berita sahaja. Ini tak sihat. Kita hendak genuine businessman dalam negara kita. Kerajaan perlu bantu genuine businessman bukan seorang anakonda ini. Saya harap ambil tindakan dengan segera dan juga MAB jangan takut. Kalau mereka tak bayar apa-apa cukai ataupun apa-apa kemudahan di LCCT atau KLIA II yang akan datang, ambil tindakan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Baik, Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Berhentikan semua kemudahan kalau dia tidak bayar.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju, masa dah habis ya.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Semua. Ular lidi, ular sawa, ular anakonda semua dah kena marah Yang Berhormat, tak apalah.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No, ini memang betul pun Tuan Yang di-Pertua.

Please read the related articles in HERE & HERE.

 

Is this what AirAsia & AirAsia X want their passengers walk in the hot sun?
Is this what we want to see the handicaps had to be carried to the plane? This situation cannot be tolerated. The handicaps, old, pregnant ladies and young should enjoy the convenience of the aerobridge.

 

 

 

 

24 thoughts on ““Ular lidi, ular sawa, sekarang jadi anakonda”

 1. Fence Sitter Voter

  Ular lidi to ular sawa & now anakonda…..that is tony…..Hahahahahahahha…good one YB Wee Choo Keong and I do agree with YB!

  The rakyat will agree for the revival of Firefly as a low cost jet services & another LCC for East Malaysia.

  Dear PM, please do give serious consideration for the above. Hidup Rakyat!

 2. Pak Belalang

  My dear YB Wee. Tahniah and we salute you for your unrelentless effort in exposing the Perompak, Penyangak and Pengkianat Utama that had evolved from a small Ular Lidi to Ular Sawa and now into an Anaconda, if not a fire-breathing dragon or naga.

 3. rakyat malaysia yang perihatin

  dear yb,
  you are great. wahai kerajaan bukakan mata,jangan pekakkan telinga dan berfikirlah dengan waras. jangan jadi buta-tuli.

 4. Anih

  Who does he think he is? Dictating terms to the MAB and then government. Threatened to move its HQ to Jakarta. You are right YB. The government should not bow down to this type of businessman.

  Kick such businessman out of Malaysia as soon as possible. He is not loyal to our country. He wants constant help when the Slumber Jack was in power.

 5. adam schandler

  Now I do understand why God let the jews hantam palestine kaw-kaw
  and same goes to brahman in india tarok the pariah in india kaw kaw for thousand of years… and among malaysian ada says “jumpa ular sama pariah… kasi hantam pariah dulu.” LOL

  1. hatestupidmoron

   Mr Schandler,

   What is the relevant between the Palestine and Jews to this article. And what is the crime of the Palestine deserve to be punished by the god?. And who are you to judge the Palestine, you moron.

   Taik kucing punya manusia.

  2. Anonymous

   Adam
   Pls leave your talmud inspired bigotry in the tong sampah.
   Yoi know fully well that Palestine belongs to the Palestinians.

 6. fedup

  the strange thing is we all know that AirAsia was known to have not paid the airport taxes for the passengers… its paid by passengers upfront to AirAsia for MAB. Now why the heck was AirAsia keeping all the taxes and not passing it on to MAB.
  Seriously – Is the Govt and the authorities so stupid as to allow this to go on FOR SO LONG??? If AirAsia is not repaying MAB the monies, then they should just open a counter to collect the monies themselves first before allowing the passengers to board the planes… Am really sure that if it was any other airlines, it would have been sayonara long time ago….

 7. shaffie

  i totally agree with YB.
  Air Asia is more like the public comm company … using newspaper to set people’s mindset that they are the best …in reality, they are perompak mcm YB kata.

  hopefully govt wont give any support to this pariah anymore.

  sack him from any board of glc……

  to sad to hear that recently .TPM appoint dia dlm satu committee for education . .WTF it is??

 8. Tan Chak Pin

  Everyone want to be the Good Guy…Nobody wants to be the Bad Guy.. This is what the Malaysian Culture is..See how the Pariah is amassed with the amount of wealth in a span of a few years..Music Man to Airline Man..PM should consider allowing MAS to do budget airlines as well and let them have a run for their money.. It’s a open sky policy..

  1. Anti Pariah

   Tan Chak Pin

   MAS already got its Firefly to complement its operations. Firefly was doing very well until the staffs being paid bonus up to 6 months. Yet, AJ dared to tell us that it was losing money. No company can start to make huge profit instantly. As long as it has the potential to grow then the company should be given the opportunity.

   Firefly was growing very well until the bloody share SUAP hatched by that bloody Nanny Danny and the other little Napoleons in Khazanah with the pariah. The very moment the Share SUAP was signed, that bast..rd Nanny Danny terminated the Firefly jet services, grounded the new airbuses and them resprayed.

   That bloody bast..rd Nanny Danny also terminated the profitable route JB/Kuching and KK. Firefly was expanding from KK to Perth and other places. All that were stopped by that Nanny Danny the maid upgrader.

   Now that he was koyak. Good riddance to bad riddance to bad rubbish. Hope that maid upgrader can carry on upgrading his maid to his master bedroom together with his wife.

 9. Firefly staff

  We must the pariah where he is. He thought he can blackmail the government. He must be thinking the the Slumber Jack is still the PM and he can use his Tingkat Empat to get whatever he wants. He already got about 90 routes from MAS. After share swap he got that maid upgrader to kill Firefly jet services and MAS profitable routes.

  People in East Malaysia are complaining that many of MAS routes have been cancelled. AJ better wake up. You are the CEO of MAS and not AA. Just beef up Firefly’s jet services since that maid upgrader already gone.

 10. Frequent Flyer

  Change all MAS domestic routes into LCC. Let FireFly operates but firstly bring back the former MD, Datuk Eddy. Then AA will not be so arrogant anymore. Even the new AA Malaysia’s CEO, Aireen Omar gave an arrogant statement that AA has yet to consider whether to use KLIA 2. Dont worry MAHB, FireFly will fully utilise the new KLIA 2. Just close down LCCT and let them think where they want to operate from.

  Once all MAS domestic routes become LCC, the lopesided catering contract with LSG shall automatically ceased. For Semenanjung routes (around 1 hour) a packet drink is sufficient. Also maintain the 16 front seats for premium LCC passengers. For Sabah & Sarawak routes, light meals shall be served perhaps.

  The present aircrafts (734 & 738) just need new FireFly livery. The present pilots and cabin crews can still be utilised. But be carefull when expanding the fleets. There will be parties trying to sell A320s, you know who?

  I believe a new breath of life is happening in MAS. All the best to MAS staff.

 11. angkasaraya

  Hell yeah! reinstate fireflyz jetservice and give another AOC to a new operator to operate new LCC right at AA turf. Make sure this time it will be literally “made” from M’sia not by someone who cant even speak malay.

  Come on goverment!

  P/S : YB wee,you have my outmost respect!

 12. lululala

  do we really need another LCC?
  we already have AA and FireFly.
  or is it just me who got the statement of allowing another AOC for a new LCC wrong?
  because i believe FF already have everything from expertise to facilities to take AA by its throat.

 13. Anonymous

  Since AJ told firefly jet is not making money and MAS is not keen to run it except turboprop flights..why dont you ask former firefly CEO Dato Eddy if he is keen to take the challenge of running this business under a separate entity and give him a stake and let him run all Firefly jets as a separate entity..and proof to AJ that he is wrong!! I’m sure a lot of Malaysian will support it especially Sarawakians and Sabahans. Hopefully, Dato Eddy will not be another anaconda if he is successful later.

 14. Rakyat Prihatin

  brings back Firefly Jet. close down LCCT. open KLIA2 to regional and domestic flights. lets AirAsia suffer and swallow their words. move to jakarta???go to hell TF.change the nationality. jadilah indon. jgn jadi warganegara Malaysia. go Firefly go…mari ramai2 lawat http://www.1malaysia.com n komen kepada PM tentang firefly and KLIA2.

 15. jack1960

  Anaconda, politics & Civil Aviation Policy

  YB

  Firstly, this mess is the result of politicians messing around with rules of a civil aviation policy not strictly adhered to, if at all. This is Malaysia in a nutshell. Its costing the taxpayers more & more. Malaysia Boleh ……. boleh tukar fikiran …… from time to time.

  Secondly, thats why an ular lidi can grow to an anaconda or even a dragon. It only required someone with balls & guile with help from parties acting-in-concert.

  We can all talk or blog all we want, as long as these unhealthy practices continue in Malaysia, all these beasts will keep cropping up.

  Meanwhile, all our neighbours are laughing at us and enjoying the fruits of our folly like tourist arrivals etc. We not only mess-up our national carrier but also our airports authority whilst also encouraging an airline hell-bent at cutting corners until …..

  On the other hand, this fiasco is what we (the government too, hopefully) need to focus and improve, be it MAS or MAHB or MOF/MOT.

  But it all has to start at the very top, the head, the policy makers, the government, the PM. The leader has to get it right because it costs billions directly and multiples of billions indirectly.

  Unfortunately, going by the NST article (Prime News pg11, 26.06.12), he’s way off the mark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.