MOT to Investigate into En Azhari Dahlan & DCA officers!

En Azhari Dahlan, former Head of Engineering AirAsia and recently parachuted into MAS as Head of MAS Engineering without DCA and/or EASA Approved Nominated Post Holder

This is the Hansard for the debate on Ministry of Transport requesting for more fund under the Supplementary Supply Bill 2012.9-4-2012

5.18 ptg.
Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun untuk membahas daripada Maksud B.28 dan P.28 – Kementerian Pengangkutan. Mengenai dengan perbelanjaan yang berjumlah RM77,300,000 mengenai dengan airlines incentive support, projek ini.

Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh perkara ini mengenai dengan DCA (Department of Civil Aviation). Ini adalah di bawah jagaan Kementerian Pengangkutan di mana di sini adalah untuk menjaga keselamatan udara di negara kita. Mengenai dengan civil aviation termasuk penerbangan MAS dan airlines ‘IATA’ atau low cost di negara ini ataupun dari luar negara datang ke negara kita. Saya ingin menanya kementerian Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimanakah kementerian dari segi dasar menjaga DCA ini supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan tegas demi keselamatan penumpang-penumpang dan rakyat udara ini khasnya dalam peraturan Civil Aviation Act, section 24(O) di mana DCA mengeluarkan sijil ataupun satu certificate untuk nominated post holder.

􏰁 1720


Nominated post holder kepada semua pegawai dalam airlines, syarikat penerbangan seperti di MAS. Semua pegawai tertinggi mereka sebagai engineering, CEO dan sebagainya perlu mendapat satu nominated post holder di mana mereka mesti, DCA mesti puas hati dengan kelayakan mereka. Saya difahamkan bahawa Encik Azhari Dahlan sekarang ini Ketua Eksekutif kepada Engineering Department di MAS di mana beliau tidak diberi satu sijil ini, nominated post holder ini dan juga permohonan beliau telah ditolak dan ditolak bukan DCA sahaja, dengan EASA juga daripada satu authority di Eropah. Sampai sekarang bukannya begitu, beliau dilantik pada bulan Februari dan sekarang masih pegang jawatan itu. Ini telah memberikan satu keadaan yang sangat mengkhuatirkan kepada rakyat di mana MAS sekarang

DR 9.4.2012 104

ini select, ambil sahaja siapa-siapa daripada AirAsia untuk CCF sama ada keselamatan rakyat, passenger safety tidak penting. Inikah agenda CCF? Apakah tindakan yang akan diambil terhadap Encik Azhari Dahlan kerana di bawah Seksyen 24(O) Civil Aviation Act ini adalah hukuman dua tahun penjara dan RM100,000 denda? Sampai hari ini, beliau masih pegang jawatan itu.

Kedua, saya hendak tanya juga di bawah department yang sama DCA di mana pegawai-pegawai DCA inspectorate untuk airlines, pilot yang kita difahamkan bahawa semua pilot ini perlu sit thru an exam called ATPL (Airlines Transport Pilot License). Kalau tidak, mereka tidak boleh walaupun mereka ini adalah seorang yang qualified, tetapi mereka masih perlu mengambil license ini. Saya difahamkan bahawa ada banyak inspectorate. Semasa mereka bekerja dengan DCA jadi inspektor, part time mereka terbang untuk AirAsia. Bukankah ini satu conflict of interest?

Saya harap kementerian boleh buat satu siasatan tentang perkara ini kerana ini telah menunjukkan satu keadaan conflict of interest di mana mereka tidak boleh lagi menjalankan tugas mereka dengan tegas demi keselamatan passengers kerana mereka dapat gaji di DCA, kerajaan dan juga di AirAsia. Saya rasa ini juga satu kesalahan di bawah perkhidmatan mereka.

Ketiga, ada yang bekas pegawai-pegawai inspectorate daripada DCA sebelum bersara dianugerahkan mereka honorary license oleh DCA, ATPL ini (Airlines Transport Pilot License) kepada mereka dengan mereka tidak sit through any examination dengan izin. Bukankah ini satu keadaan yang amat dikhuatiri, very worrying sedangkan DCA ini adalah satu badan yang untuk mengawal air transport supaya keselamatan untuk penumpang ini terjamin Tuan Pengerusi. Akan tetapi sekarang ini DCA sendiri ada masalah begini dan kebanyakan mereka terbang sebagai pilot, juruterbang di AirAsia dan sila siasat semua honorary license sama ada mereka, pegawai-pegawai tersebut, bekas pegawai-pegawai inspectorate tersebut sudah sit through the exam of ATPL atau tidak.

Saya difahamkan juga di bawah MAS di Engineering Department, ini mengenai keselamatan juga di mana Tunku Azmil bekas Managing Director kepada MAS sebelum CCF ini telah membelanjakan lebih kurang RM400 juta untuk satu sistem SAP enterprise solution yang mana untuk monitor perbelanjaan dan kawal pembaziran dan juga kebocoran termasuk menjamin keselamatan kepada penumpang-penumpang semua. Mereka di MAS sekarang ini, di bawah Engineering Department ini telah melaksanakan SAP Solution ini lebih kurang 70% daripada 100%, 30% lagi belum habis.

Sekarang ini, Encik Azhari Dahlan ini masuk ke MAS jadi CEO kepada Engineering Department ini, semua SAP Solution ini dibuang. Bukankah ini satu pembaziran? Satu untuk MAS dan kedua keselamatan air passengers juga jadi satu masalah kerana SAP Solution ini adalah satu solution yang amat baik di mana sistem penerbangan airlines boleh mengawal semua termasuk keselamatan, pembaziran, kebocoran dan untuk efficiency. Sila buat satu siasatan, kalau tidak ada peluang, berikan kepada kita jawapan bertulis. Perkara ini amat serius, pembaziran satu, kedua kenapa hendak buang ini? Dengan itu juga, saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh memberi jawapan.

Akhirnya DCA, meminta kementerian dari segi dasar untuk menjaga air transport ini, airlines ini. Sudah memberi 37 routes kepada AirAsia, tetapi mereka terbang 9 sahaja. Kenapa yang baki 28 itu tidak ditarik balik? Juga mereka yang terbang seperti AirAsia X diberhentikan tanpa mendapat kebenaran daripada kementerian sama ada ini adalah dasar kementerian tanpa mendapat apa-apa persetujuan atau kebenaran daripada kementerian sebelum mereka menamatkan perkhidmatan tersebut. Sama ada kementerian ingin menarik balik semua yang tidak digunakan, semua route yang tidak digunakan, 28 route yang tidak digunakan oleh AirAsia atau AirAsia X.

Tuan Pengerusi, tadi Tuan Pengerusi ada menyatakan hendak maklum kepada kita mengenai dengan freedom to make mistake. Itu saya rasa memang satu pendidikan untuk kita. Saya harap Yang Berhormat Tuan Pengerusi, kalau ada peluang boleh maklum kepada kita.

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Yang Berhormat Wangsa Maju, minta mencelah.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sila.

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya dimaklumkan laporan yang saya terima iaitu selepas berlakunya pilihan raya ini atau pun peralihan kuasa yang akan dimonopoli oleh AirAsia. Saya dimaklumkan maklumat yang saya fikir itu adalah maklumat yang meragukan atau pun meyakinkan, terpulang kepada kementerian untuk menjelaskan. Adakah benar 11,200 pekerja MAS akan dipecat? Ini amat mengerikan dan segala bentuk faedah, privileges dan facilities dalam pesara mereka yang telah pun bekerja dengan MAS yang hampir 200,000 anggota ini tidak akan menikmati faedah. Akan tetapi yang lebih mengerikan ialah 11,200 pekerja MAS akan berdepan dengan pemecatan dan adakah Yang Berhormat Wangsa Maju mendapat maklumat yang amat mengerikan dan menakutkan ini. Terima kasih.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat. Memang tepat, saya pun ada dapat maklumat terperinci mengenai perkara ini oleh directors MAS sendiri menyatakan sekurang-kurangnya 9,000 pekerja-pekerja MAS akan dipecat selepas pilihan raya.

■1730

Ini yang saya dapat dan ini sebelum yang diisytiharkan new co ini yang dibatalkan baru-baru ini iaitu minggu lepas, sama ada apabila new co atau syarikat yang baru ini bernama MAS Sdn. Bhd. ini akan diberhentikan, pemecatan ini akan dilaksanakan lagi atau tidak, saya tidak pasti.

DR 9.4.2012 106

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Minta pencelahan.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, sila.

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih Tuan Pengerusi, sedikit lagi. Kalau begitu, apakah peranan kita yang mengetahui maklumat ini? Apakah kementerian membisu seribu bahasa membiarkan peristiwa itu berlaku dan ini satu daripada sejarah hitam penerbangan dalam negara dan dilindungi oleh Khazanah yang dianggap sebagai pemacu utama dalam penerbangan ini dan molek saya katakan bahawa Khazanah ini mempunyai pentadbiran yang cukup memalukan dan tidak efisien langsung untuk mentadbir GLC ini. Apa pandangan Yang Berhormat Wangsa Maju.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Ya, Yang Berhormat, masa sudah habis Yang Berhormat, ya.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sedikit sahaja hendak jawab. Saya hanya ingin menyatakan di sini bahawa memang Khazanah ini boleh dikatakan tidak mampu di bawah Tan Sri Azman Mokhtar ini kerana beliau terlibat dalam banyak conflict of interest di mana melalui BinaFikir dan Mohammed Rashdan Yusof ini, sekarang jadi director group, Deputy Group CEO kepada MAS. Ini amat khuatir dan bukannya saya takut tetapi amat mengejutkan kerana kalaulah kita kurang 9,000 pekerja, ini akan menjejaskan keselamatan juga sebab MAS kurang tenaga untuk menjaga keselamatan.

Oleh kerana keselamatan ini adalah penting dan it cost money dengan izin, so janganlah jimat wang kerana keselamatan ini kerana keselamatan ini juga adalah perkara yang penting. Terima kasih Tuan Pengerusi dan saya harap Tuan Pengerusi boleh beritahu kita dari segi satu pendidikan untuk kami semua di sini, itu amat penting. What we call the right freedom to make.. Terima kasih.

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Saya ada dengar Yang Berhormat. Saya janji tadi kepada Yang Berhormat Kepong. Yang Berhormat Kepong keluar dan saya harap dia balik sebelum saya habis.

Menjelaskan isu berkaitan pemecatan pekerja MAS selepas pilihan raya. Yang Berhormat Wangsa Maju tadi menyatakan dengan begitu detail dan terperinci berkaitan dengan keselamatan.

Untuk makluman Yang Berhormat dan juga Yang Berhormat yang lain, saya terbang balik dua kali seminggu menggunakan MAS atau pun AirAsia, saya lebih concern juga dalam perkara safety. Kalau ianya tidak dapat saya jawab ini oleh kerana ianya memerlukan data-data yang tertentu dan fakta-fakta yang tertentu. Saya akan jawab ianya secara bertulis. Pegawai- pegawai akan menjawab dan memberi keterangan untuk semua yang ada pertanyaan.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dan terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa jika perkara-perkara yang disebut tadi mengenai pegawai DCA ini ataupun bekas pegawai DCA ini yang kerja part time semasa mereka bertugas sebagai DCA officer, inspectorate dan bekerja sebagai pilot kepada AirAsia.

Kalau perkara ini benar, sama ada DCA atau kementerian akan buat satu siasatan dengan mendalam dan ambil tindakan mengenai perkara ini. Begitu juga jangan lupa tentang nominated post holder issue juga. Terima kasih.

DR 9.4.2012 117

Tuan Jelaing anak Mersat: Terima kasih Tuan Pengerusi. Komen daripada ataupun penjelasan daripada Yang Berhormat Wangsa Maju, kita sudah catit semuanya Tuan Pengerusi, apa yang dicadangkan tadi, apa yang disebutkan tadi dan kita pastikan ini seperti yang saya telah nyatakan, I’m very concern about security, because one hour or two hour’s flight is a quite a long way. Jadi Yang Berhormat Wangsa Maju, please be, dengan izin, assured that we will have a good reply for you.

Yang Berhormat Putatan…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Will there be an investigation? Sama ada will have an investigation atau tidak?

Tuan Jelaing anak Mersat: Ini terpulang kepada pihak yang akan menerima laporan daripada Dewan Rakyat pada hari ini dan reaksi mereka saya tidak dapat tentukan sekarang.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Pegawai kementerian semua ada. Sama ada Yang Berhormat sudi membuat satu siasatan untuk perkara ini sebab perkara ini amat serius. Ia melibatkan safety. Yang Berhormat mengatakan tadi Yang Berhormat sendiri amat khuatir and very concern. Sama ada satu siasatan akan dijalankan. Itu sahaja. Yes or no?

Tuan Jelaing anak Mersat: Tuan Pengerusi, saya sudah sebut tadi saya akan sampaikan ini pada pihak yang berkuasa untuk dibincangkan. Saya rasa kalaulah saya sendiri ditugaskan untuk investigate ini memang saya akan buat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sama ada ini akan buat satu siasatan. Kementerian akan buat satu siasatan. Itu tidak susahkan Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan kepada Dewan, ‘Yes, kementerian akan buat satu siasatan’. Itu sahaja. Tidak susah mana pun. Sama ada Yang Berhormat sendiri hendak buat siasatan ataupun pegawai- pegawai kementerian, tidak apa. Cumanya buat satu penjelasan di sini sama ada kementerian akan buat satu siasatan dengan perkara mengenai safety DCA ini. Terima kasih.

Tuan Jelaing anak Mersat:

… Jelaskan isu berkaitan pemecatan tadi, perkara ini adalah di luar bidang kuasa Kementerian Pengangkutan yang berkaitan dengan pemecatan pekerja MAS selepas pilihan raya. Begitu juga sama ada kementerian ingin menarik balik 28 route yang tidak digunakan oleh AirAsia. Ini pertanyaan daripada Yang Berhormat Wangsa Maju.

DR 9.4.2012 118

Kerajaan akan mengkaji dengan lebih teliti perkara yang dibangkitkan dan akan mendapatkan penjelasan lanjut daripada AirAsia untuk membolehkan sesuatu keputusan mengenainya dapat dibuat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya hendak minta penjelasan sedikit mengenai dengan tadi saya ada bangkitkan di sini mengenai dengan nominated post holder ini. Sama ada kementerian ingin buat satu siasatan juga. Jikalau benar terhadap Azhari Dahlan, CEO kepada MAS Engineering ini di mana beliau tiada sijil ataupun anugerah sebagai nominated post holder.


■1820

Ini adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 24(O), Civil Aviation Act sama ada kementerian melalui DCA akan mengambil satu tindakan untuk menuduh beliau di mahkamah kerana kesalahan yang amat serius ini terima kasih.

Tuan Jelaing anak Mersat: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat. Perkara-perkara yang dibangkitkan tadi mengenai undang-undang ini, DCA dalam menjalankan tugas ini. Perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat adalah di luar skop isu tambahan peruntukan. Namun begitu Yang Berhormat, isu-isu yang dibangkitkan tentang pegawai-pegawai DCA dan pegawai-pegawai kejuruteraan MAS akan disiasat dan akan dijawab secara bertulis.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No, ini dalam itu perbelanjaan kerana air incentive support ini. Terima kasih.

28 thoughts on “MOT to Investigate into En Azhari Dahlan & DCA officers!

 1. It’s time these clowns face the music. FOR ONCE in Malaysia, let us have justice for the people. Me must send a message to the top guns that NO! ENOUGH IS ENOUGH! It’s been too long that they have played us the rakyats. We need to put them out in the public to answer for their wrong doings and pay for their crimes.

  A simple Sorry does not cut it, nor will it ever. A sorry does not undo the wrong as with any action there is always a CONSEQUENCE. Never forget that. Sorry is cheap nowadays and yet our leaders are too arrogant to utter these 5 letters it’s almost taboo!

 2. ThirdDevil

  Dear YB: thank you. You did contribute a lot to make Malaysia a better place to live. If MAS Board care to consider that AA/TF only own 20% of MAS shares and the bigger portion I.e the other 80% is owned by other in which majority is owned by Malaysians taxpayers through Khazanah, then they know what will be the right thing to do. The problem now is they interested in helping the 20% guys and ignore the 80%. hence the bad decision make by them. Add to the fact people like Danny think the MAS is bapak dia punya by taking advantage of upgrading his nanny to first class and the way he treat people in his life, MAS will never recovered. MAS need at the leadership level people that humble and treat other well including their own employees. The way the management treat the employees will automatically reflect in the way the employees will treat the passengers. So Danny is a wrong choice for MAS. He strength is not people management – his is ok if you need a apple polisher to polisher your ego! Unfortunate no other organization needs that kind of person with that qualification except probably ………..?

 3. Xplode

  bn had lost one vote in kuala selangor? what about the rest pf you guys , the power lies in the people and we must show the goverment this. i had supported bn all my life but this time no

  1. Insider

   I supported you. I will and all at home will support anything but BN. Thank you BN for keeping quiet, easier for me and my family to make our choice.

 4. Anon

  Seems to me the problem is way larger than just incompetent MAS management and a tyrannical TF. The whole aviation regulators needs to be hauled up and cleaned up too!

  Something is SERIOUSLY WRONG with the whole industry!

  Thank you YB, and keep fighting. You’ve gone beyond expectations – you’re not just fighting for MAS now. You’re fighting for ALL of us and our safety as passengers.

  You’re my hero!

  1. jack1960

   Hear2 and the policy makers too in order to stop all these shortcut adhoc attitude towards getting around loopholes in the system.

 5. Jimmy

  The TRIO have been taking instructions from the Pariah. Thats why they are appointing people like Rozman Omar, Nor Zalida Ahmad and Azhari Dahlan.

  Incidentally, Rozman Omar has no Nominated Post Holder too. He is also very quiet in MAS. Another incompetence bugger. He is also part of the Special Fare scam. Pleae expose him too.

 6. Anak Malaysia Tulen

  Yes, I agreed with ThirdDevil, MAS doesn’t need people like the TRIO to lead. So far what have THE TRIO done to put MAS back on the track…the answer is NONE. All they ever interested in is only to rob and suck the National Pride DRY. Like Danny’s Maid said these buggers are too proud and they sit too high up….but they musn’t forget that when you sit too high up there and when you fall it’s going to really hurt….I mean really really HURT.

  Take a good look at them, they had took over for about 9 months now and they have done nothing to turn the company around but day in day out all we read and heard is cutting routes…..reducing staffs……reallocating staffs from subang to klia and bringing in people from AA to sit in MAS top position.

  On top of that you put that bloody botak fellow to lead such an important department like engineering. Tengok muka pun dah tahu…dia got nothing expect his balls and bald head yang kosong. MAS have got lots of qualified
  engineering who are in a better position to sit as Head of Engineering and who are even better than him.

  MAS has got lots and lots of people who are really really qualified to run the airline and definitely better than those buggers that was brought in from AA.

  Looks like Itchy Dan’s maid position is equivalent to the position of Executive or even VP in MAS to get the upgrade priviliege from EY direct to FC. So any graded MAS staffs out there who would like to become Danny’s Nanny or maid because you will get upgraded without any hassle or problem.

 7. Observer

  The Pariah has got everybody in his pocket. Even DCA is also under his pocket. DCA suppose to do safety audit on AA aircraft. Doubt if it is doinga proper job.

  The Ministry must do a thorough investigation into the ex-inspector that got honorary Licence and who are now flying for AA. If they didn’t sit fot the ATPL licence then their Honorary Licence should be withdrawn immediately as they are not fit to fly. THis is a safety issue.

 8. LAYMAN

  Dear YB, thank you for doing your job at parliament. How I wish that all parliamentarians (regardless of which side you are sitting in the Dewan), besides being good at your job at your own constituencies, also have a NKPI for the betterment of the nation. I may not know if it’s already in place, but maybe a national KPI should also be given to all parliamentarians for suggestions to better the administration of the government and its agencies. I read somewhere, a politician thinks of the next general election, a statesman thinks of the future generation.

 9. Anonymous

  Our national aviation industry is now fast becoming an embarassment & the laughing stock of the world.
  Keep digging up the corpses YB!

  1. jack1960

   Anonymous / YB,

   Funnily enough, it will affect our nation’s standings in the world’s leading trading nation & tourism tables. Tell those Malaysians directly & indirectly involved in these tables, its not funny as it involves RM & sen and opportunities lost or harder to access.

   We’re paying for “Big Citizens” to make more money for themselves.

 10. Orang MAS

  Azhari, aren’t you ashamed of yourself now? You have been exposed naked. You dare to hold the post when you are not even a qualified person. A 5 year course and it took you 7 years to complete. Now it is has been exposed that you are not a Nominated Post Holder. Better go back to AirAsia where you belong and rot there. There is no place for you in MAS.

  The earlier you get out the better for you. The Pariah will take you because you are a “barua” to him.

 11. Against The TRIO in MAS

  TRIO are useless that’s why they appoint unqualified people like Azhari to perform the task for Pariah. That’s why all the discount given to the Pariah and priority also given to them.

  Thank you for exposing them in Parliament. Don’t leave out Rozman Omar. THis is another one who has no Nominated Post Holder. He has being appointed to core the Special Rates for AA X passengers.

  I hope that the PMO and Ministry of Finance official are listening to what have been said in Parliament.

  PM just get the TRIO and their gang out and send them to AA to be with the Pariah.

 12. MAS Man

  It was so nice to read about all these aresh.les being exposed in Parliament. At least he government will now know about how they managed MAS. They are not fit to run a sundry let alone mAS. They are there for big gaji and caused problems for MAS.

  We must expose them more until they cannot than. Don’t leave out people like Tan Sri Azman Mokhtar, Danny the nanny, Rozman and Datuk Azman Yahya also.

 13. Anonymous

  MAS Engineering has already made a name for itself as an established maintenance provider for 3rd party services.
  Our products & services have been recognized by the world’s airlines. Recently we even had KLM sending their B747s for heavy maintenance to Subang & complimented our services
  All this achieved & bringing recognition to our country yet the new management, in all their pretentious , will choose to cut up the engineering division wholesale in order to save the Pariah’s ambition.

  Even more depressing is the fact that several MH engineering management staff are supporting these irlieder

 14. MAS Engineering Staff

  Anonymous 2:47 pm

  I agree with you that MAS Engineering has made a name for itself. Now that this AirAsia Botak fella come in to head it but not properly qualified, MAS Engineering will be koyak soon.

  This botak arseh.ole being installed in MAS Engineering to facilitate another Special Rate for AirAsia aircraft and giving the Pariah airline priority. Thats all about it. Otherwise no one with the right mind would put such an idiot Botak there. He is put there for a purpose. Wake up engineering staff and MESA.

  Previously we have no respect for this Botak because he uses 4 letter word at us all the time. Now we look at him like shit. So is Md Nor and AJ both allowed such appointment.

  MESA is duty bound to take this up because safety is one issue and unqualified person being the head is another issues.

  1. Mohamed

   He uses four letter word to scold his staff? My god…those hippies who came in as fourth floor boys as well as those boys who occupied high positions in companies linked to Badawi are seemed to have been made of the same mold. i.e. young, arrogant, rude and stupid (though, they seem to behave that they r the smartest ppl in d world!)

  2. Mohamed

   MAS had long established aircraft maintenance and overhaul, whose customers at one time included Qantas, while Airasia never had one and they had to send their planes to Singapore to do that A to D checks. How in the world then Airasia guys who never had their own MRO facilities suddenly come in and helm the leadership? Why this PM is so poor to see even a simple matter as this? How could this guy be allowed to be PM in the future? Let’s all vote this Govt out for a start…

 15. Mahes

  When MAS wanted to make decisions to chop the heads of 10,000 employees, we were one of those who protested against the idea. Although it was a shelved plan, we don’t know what’s coming up in their sleeves.

  If the rumor is true that MAS is required to chop off the heads of its10,000 staff, they must prepare the bad news with its people.If ever they do this for the sake of paying the higher ups and also to save MAS from bankrupt, then this is something the PM himself will need to intervene.

  I recall the last time we wanted to move the same figure during the crisis years in early 2000, Tun Dr M pull the breaks on the idea.

  Without PM Najib’s intervention, not will MAS employees and their families will suffer, the airline itself will jeopardize its record in terms of safety and security which no other airline can offer!

  If PM Najib is keeping silent to save guard the PRU13, then this will be the actual motive.

  If PM himself wishes to see the fall of MAS, then go ahead with this and he is looking at the downfall of his own Government.

 16. Kunyit Hidup

  Employees Provident Fund (KWSP) trade record for AirAsia:

  Disposed 29/03/2012 4,000,000 at 3.43*
  Acquired 29/03/2012 1,086,100 at 3.40*
  Disposed 28/03/2012 2,341,100 at 3.38*
  Disposed 27/03/2012 3,000,000 at 3.35*
  Acquired 27/03/2012 2,638,300 at 3.38*
  Disposed 26/03/2012 792,700 at 3.50*
  Acquired 23/03/2012 393,900 at 3.59*
  Disposed 23/03/2012 595,300 at 3.56
  Disposed 22/03/2012 3,582,900 at 3.60
  Disposed 22/03/2012 820,400 at 3.59
  Disposed 21/03/2012 3,853,600 at 3.59
  Disposed 20/03/2012 2,371,400 at 3.60
  Disposed 19/03/2012 2,000,000 at 3.58

  AirAsia was at peak 4.11 on 3 Aug & 11 Aug. Now below 3.50.

  Do you like the asterisk*? Professional conclusion anyone? (in case of the end of share-suap)

 17. Antigajibuta

  Reliable sources said that the share suap will be put ON HOLD by the government until after GE13. This is due to BN is afraid of losing votes..but guess what will happen next should BN win this time around?

 18. Anonymous

  Wonder why former MD Brother is back? Left when Fuad retired but back to sweep things under the carpet when Fuad launched New Service Delivery a mega project undertaken by MAS engineering. Dr Don was in office that time as Flt Ops boss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.