Tek Ucapan Parlimen mengenai RAS/AirAsia X Sdn Bhd

It all started as Flying Asian Express Sdn Bhd aka FAX. After receiving RAS & RM250 mil subsidy from Badawi's Administration dumped RAS back to MAS with 6 un-airworthy aircraft & 1 being cannibalised for spare parts.It costs MAS RM35 mil before resuming RAS again. Then changed its name to AirAsia X Sdn Bhd ...

Teks ucapan verbatim saya di Parlimen semasa membahas Ruang Undang-Udang bernama “Institut Penyelidikan Keselamatkan Jalan Raya Malaysia 2012” pada jam 7:30 2-4-2012. Ucapan tersebut mengandungi Rural Air Service (RAS) di Sabah dan Sarawak yang terlibat Fly Asian Express Sdn Bhd sekarang telah ditukar kepada AirAsia X Sdn Bhd. Untuk maklumat latar belakang AirAsia X Sdn Bhd sdr/sdri sila baca di SINI, SINI, SINI, SINI & SINI. Sila juga baca komen YM Tengku Azmil pada tahun 2010 di SINI.

1930   Pada 2-4-2012

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Wangsa Maju.

7.30 mlm.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana izin saya untuk membahaskan Rang Undang-undang Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012. Tuan Yang di-Pertua, saya amat tertariklah dengan tajuk huraian rang undang-undang ini di mana kementerian menyatakan rang undang-undang ini untuk meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan baru berhubung isu keselamatan jalan raya. Memang ini amat baguslah tetapi saya tidak berapa tahu bahawa ini adalah menunjukkan kementerian ini amat serius mengenai dengan keselamatan jalan raya.

Yang pertama saya ingin menyentuh seksyen 43 di mana mengenai dengan akses dan penzahiran data (disclosure of data) di mana rang undang-undang ini memberi kuasa yang besar kepada institut ini untuk mendapatkan segala data daripada mana-mana syarikat, mana- mana badan dan mereka tiada hak untuk menolak permintaan tersebut. Kita boleh kata setujulah. Bayangkanlah kalaulah satu syarikat yang menggunakan wang ataupun pihak individu yang menggunakan masa yang banyak dan wang yang banyak untuk membuat satu research atau penyelidikan mengenai dengan keselamatan jalan raya dan tiba-tiba institut ini meminta.

Jadinya orang tertentu tidak ada hak untuk menolak. Kena memberikan secara percuma kepada institut ini. Saya rasa ini tidak adil. Sekurang-kurangnya kita mesti ada satu subseksyen di mana jika kementerian perlu meminta untuk dapatkan satu repot di mana individu atau syarikat-syarikat tersebut telah membelanjakan banyak wang dan masa, dan mereka yang boleh membuktikan perbelanjaan mereka maka institusi ini perlu membayar kepada mereka. Kemungkinan tidak 100%. Kemungkinan kita mengehadkan kepada 30%

DR 2.4.2012 142

apa-apa perbelanjaan yang mereka telah belanja. Ini baru adil. Akan tetapi memanglah Kementerian ‘Pengangkute’ [Sebut dalam loghat Kelantan] ini tidak adil, tidak berwibawa. [Disampuk]

Seorang Ahli: Pengangkute?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, kita orang Kelate pengangkutelah untuk pengangkutan. Janganlah hendak ketawa kepada saya sebab saya orang Kelantan. Akan tetapi Yang Berhormat Menteri dia faham Yang Berhormat Menteri itu. Walaupun dia dari Sabah. Itulah masalah kementerian ini dan satu lagi…

Seorang Ahli: Rosak.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Rosak apa pula? Tak rosak tetapi sebentar lagi akan rosakkan, ya. Dan yang kedua di bawah schedule, di schedule seksyen 11(3) di mana seksyen 5(1) pula atau pun subseksyen 5 mengenai dengan penzahiran atau kepentingan. Memang bagus, ini itu semua perlu dibuat disclosure mengenai dengan kepentingan. Memang bagus. Akan tetapi yang biasa, pengangkutan ini, kementerian ini ia tak berwibawa, tidak peduli dan tiada satu hukuman di bawah undang-undang ini jika sesiapa di bawah Lembaga Institut ini tidak membuat penzahiran kepentingannya or non disclosure. Apakah tindakan undang-undang yang perlu diambil? Seperti hukuman, berapa tahun dia di penjara? Tidak ada. Ini jadi is for show. Ini semua untuk pameran sahaja. Tidak ada sikit habuk, wajibkah, pi taubat sungguh. [Ketawa] Minta Yang Berhormat buat apa kementerian ini?

Yang Berhormat Timbalan Menteri dia senyum sahaja. Dia tidak tahulah dia ada kepentingan apa dalam rang undang-undang ini. Sebab kalau beliau dengan sesungguhnya atau kementeriannya dengan sesungguhnya ada bentangkan sesuatu rang undang-undang ini untuk menjaga keselamatan dan untuk mengawal supaya Lembaga Institut ini adalah yang berwibawa, yang telus, yang kompeten, yang ada akauntabiliti. Maka kementerian mesti ada satu subseksyen untuk satu hukuman. Jika sesiapa tidak membuat penzahiran mengenai dengan kepentingan mereka dalam sesuatu projek atau sesuatu tindakan ataupun pembelian, maka mereka akan di penjara dalam setahun atau dua tahun. Ini memang akan menjamin supaya semua Lembaga ini akan mematuhi dengan syarat kerana akhirnya mereka akan menghadapi. Jika mereka tidak, mereka akan menghadapi satu hukuman penjara. Ini yang baik.

Akan tetapi kementerian ini, dasar-dasarnya daripada awal-awal lagi tidak menunjukkan bahawa mereka ini akan serius. Seperti saya hendak beri contoh-contoh, kenapa kementerian ini tidak serius dalam tugas mereka dan menjalankan dasar-dasar kementerian. Seperti contohnya, seperti pada tahun 2007 di mana di Sabah dan di Sarawak.

DR 2.4.2012 143

Yang Berhormat Timbalan Menteri amat fasih dalam perkara ini. Pada masa itu ia ada satu Rural Air Services di mana untuk memberikan satu perkhidmatan, satu servis kepada Sabah dan Sarawak. Kita amat setuju dengan ini, amat baik. Bukan untuk profit, untuk keuntungan. Syarikat sahabat Yang Berhormat Timbalan Menteri iaitu Fly Asian Express Sdn. Bhd. pada masa itu anak syarikat kepada AirAsia, telah merampas perkhidmatan RAS ini daripada MAS. Pada masa itu memang mereka bermaharajalela. Kementerian pun tunduk kepala, kasi sahaja. Sudah kasi RAS untuk selamanya dua tahun servisnya, wah bagus, kita kena tolong Malaysian brand. Apa yang saya sentiasa dengarlah daripada kementerian ini, Malaysian brand. Memberi pula RM250 million subsidi. Bagus sekali untuk Malaysian brand ini. Comel sekali.

Selepas itu dalam masa setahun, masa setahun RAS ini banyak masalah. In frequency of flight dengan izin, banyak masalah. Sampai tiada perkhidmatan udara untuk Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Timbalan Menteri pula amat fasih dalam perkara ini. Akan tetapi memang dia tidak akan mengaku sebentar lagi. Dia akan mempertahankan Fly Asian Express ini dan saya memberikan kenapa dia akan mempertahankan? Dari segi itu, selepas itu banyak kompelin di Parlimen pada masa itu oleh Yang Berhormat-Yang Berhormat daripada Sabah dan Sarawak, tourism agency dan orang awam mengenai dengan perkhidmatan RAS oleh Fly Asian Express ini dan also known as FAX. Selepas itu apa berlaku? Dia kena berhentikan servis tersebut, RAS ini. Ini FAX, anak syarikat AirAsia ini.

■1940

Campak balik kepada anak tiri airlines negara, MAS. MAS pula kena peluk balik. Sebelum MAS ambil alih, MAS sudah buat satu laporan dan mendapati bahawa dalam 14 pesawat, aircraft, tujuh pesawat unairworthy, telah dibuktikan bahawa unairworthy.

Timbalan Menteri Pengangkutan I [Datuk Abdul Rahim bin Bakri]: [Berjalan keluar meninggalkan Dewan]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat Timbalan Menteri sudah berlari keluar. Bagaimana kita hendak bahaskan ini? Akan tetapi tidak apalah, dia ada pegawai dia. Ada tujuh aircraft unairworthy, telah dibuktikan oleh satu laporan oleh Focke pada bulan Julai 2007.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, can you go back to the bill Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, ya. I am giving because of the dasar. Dasar kementerian ini, Tuan Yang di-Pertua. Ini kerana kita perlu faham dasarnya, barulah kita boleh sokong undang-undang ini. Kalau dasar mereka dan juga direction mereka tiada direction, bagaimana kita boleh sokong dengan buta-buta.

DR 2.4.2012 144

Daripada report tersebut tadi oleh Focke, menyatakan daripada 14 pesawat, tujuh pesawat telah dibuktikan bahawa unairworthy dan satu dicannibalize untuk spare parts oleh FAX ini. Dia perlu spare parts, dia tidak bagi beli. Dia cabut daripada aircraft yang sedia ada. Akhirnya MAS mengalami kerugian RM35 juta dan beri MAS ambil balik, MAS bayar RM35 juta tetapi kementerian tidak mengarahkan FAX ini membayar RM35 juta ini kepada MAS dan Department of Civil Aviation (DCA) di bawah kementerian juga tidak ambil tindakan untuk menarik balik Air Operation Certificate kepada FAX.

Datuk Abdul Rahim bin Bakri: [Mengambil tempat di dalam Dewan]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Selamat datang Yang Berhormat Timbalan Menteri.

Air Operation Certificate ini tidak menarik balik oleh kementerian sedangkan FAX ini boleh dikatakan menyalahgunakan kedudukannya dan juga telah breach of contract dalam kontrak yang dua tahun ini untuk RAS.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, sudahlah, sudah cukup Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sedikit lagi, sedikit lagi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, don’t try to be…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No. I want to talk about…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Saya pun tahu juga bill ini Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, ini kalau kita tidak tahu polisi mereka…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, you have nothing more to say Yang Berhormat? I think you better stop.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No. This is dasar. We want to talk about the dasar kementerian.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Before we have this.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, saya mengetahui perundangan, peraturan Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, apa salahnya Tuan Yang di-Pertua?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, don’t argue with me on this basislah Yang Berhormat.

DR 2.4.2012 145

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tuan Yang di-Pertua sentiasa ganggu kita membahaskan di sini.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju, minta tolong. Ini kredibiliti Dewan Yang Berhormat, kita bincang di sini.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, ya. Saya akan habiskan dalam lima minit lagi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Ada masa bahas soal MAS dan AirAsia itu Yang Berhormat. Ini bukan masanya.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No, no Saya akan habiskan dalam lima minit mengenai dengan…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Mengenai dengan polisi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yes.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Minta tolong.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yes, minta tolong Tuan Yang di-Pertua juga

dengan polisi juga kerana kita kena tahu polisi kementerian ini. Kalaulah kementerian ini menunjukkan sikap yang polisinya tidak berwibawa, bagaimanakah kita boleh sokong dengan ini? Itu sebablah saya perlu memberikan satu contoh…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau dengar cerita ini tadi, tidak payah sebutlah, tidak payah sentuh.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, tidak payah sentuh tidak apa tetapi saya akan merakamkan di sini Tuan Yang di-Pertua dengan perkara ini. Kasi kita peluang supaya…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Saya minta Yang Berhormat berhentilah cerita itu.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Kita boleh memberitahu kenapakah kita tidak setuju atau kita setuju dengan rang undang-undang ini. Kita gunakan masa sedikit sahaja lagi, lima minit lagi memberitahu kementerian, kenapakah saya katakan tidak berwibawa dan tidak serius dalam tingkah lakunya. Padahalnya, bila satu syarikat FAX ini telah melakukan kesalahan sedemikian, amat serius, maka kementerian perlu menarik balik Air Operation Certificatenya, tetapi tidak. Masih memberikan AOC nya kepada FAX di mana selepas dua

DR 2.4.2012 146

bulan selepas kasi balik RAS itu kepada MAS, menukarkan nama FAX kepada AirAsia X Sdn. Bhd. dan juga masih memberikan 38 route kepada AirAsia X, sedangkan mereka baru terbang.

Sekarang sembilan route sahaja. Kenapa yang baki itu yang mereka tidak terbang, tidak tarik balik? Ini satu tindakan yang perlu diambil, tarik balik.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya. So, saya harap…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: So, saya harap…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, jangan cakap macam itu Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Bukan soal kewibawaan. Kita ada peraturan sendiri dalam Dewan ini Yang Berhormat. Bukan sesuka hati.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Ini bukan masanya. Rang undang-undang ini ada cerita khusus Yang Berhormat. Saya tahu Yang Berhormat faham itu tetapi hanya ambil peluang untuk membahaskan benda yang irrelevant Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Irrelevant? Kita bercakap dari segi dasar, dari segi kewibawaan kementerian di mana kementerian perlu serius daripada tiap-tiap rang undang-undang yang dibentangkan di sini. Jangan ada undang-undang di mana ada hak dan kuasa seperti di Department of Civil Aviation (DCA), kementerian ada kuasa, ada hak ataupun bawah kawalan kementerian tetapi tidak ambil tindakan.

Seperti ini juga, institut ini yang hendak diwujudkan ini, kementerian juga ada hak. Ada hak untuk mengawal supaya institut ini berjalan dengan baik dan khasnya untuk kepentingan negara dan kepentingan orang awam. Apa yang saya khuatirnya ialah, institut ini ditubuhkan selepas ini nampaknya baik tetapi oleh sebab kelemahan pegawai-pegawai kementerian dan juga akhirnya menunjukkan kelemahan menteri-menteri tersebut, jadinya institut ini yang ditubuhkan tidak guna juga.

Seperti kes yang saya sebutkan tadi di mana padahalnya kalaulah satu airlines ada kesalahan sampai aircraftsnya telah unairworthy dan juga cannibalize satu aircraft untuk spare

DR 2.4.2012 147

part, ini menunjukkan satu kesalahan yang amat serius di mana AOC nya perlu ditarik balik tetapi tidak. Inilah amat penting. Kes AirAsia X ini, sekarang ini ada 38 routes tetapi cuma terbang sembilan routes sahaja. So, bakinya tarik balik. Kalau mereka perlu, minta pula. Akhirnya kementerian juga perlu membuat satu syarat. Mana-mana airlines sama ada MAS atau Air Asia kalaulah mereka hendak tamatkan satu route…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat...

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Perlu dapatkan kebenaran daripada kementerian dahulu.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Wangsa Maju.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dengan ini, saya harap kementerian amat seriuslah dalam apa-apa perkara yang mereka buat ini, bentangkan rang undang-undang ini atau rang undang-undang yang lain supaya menjalankan tugas seperti watch dog untuk menjaga kepentingan negara dan kepentingan orang awam. Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Saya rasa kecewalah. Kalau inilah bakat Ahli Parlimen, saya rasa kecewa Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat duduk pun tidak hendak. Sila Yang Berhormat Kapit.

7.49 mlm.

Datuk Alexander Nanta Linggi [Kapit]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya

ringkas sahaja. Di peringkat dasar ini saya hendak bertanya kepada kementerian. Memang saya menyambut baik untuk kerajaan mewujudkan MIROS ini oleh kerana kita mementingkan nyawa. Ini akan memastikan safety on the road. Jadi, adakah dengan kuasa institut penyelidikan ini nanti boleh mengesyorkan kepada kerajaan untuk menaiktarafkan di mana- mana jalan raya? Umpamanya di Sarawak ini Pan Borneo Highway, banyak kemalangan berlaku kerana jalan raya itu, sepanjang jalan itu sempit. Kita masih menggunakan satu lane, belum lagi dua lane, tiga lane.

■1950
Jadi nampaknya banyak kemalangan terjadi, banyak nyawa hilang. Adakah di dalam

rang undang-undang ini nanti kuasa diberi kepada institut ini untuk mengesyorkan kepada kerajaan. Saya khusus kepada Pan Borneo Highway ini kerana di negara kita sesungguhnya Pan Borneo Highway ini jauh ketinggalan. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua pun sedar bahawa Pan Borneo Highway yang kita ada di Sarawak ini adalah begitu penting kepada rakyat di negeri Sarawak kerana seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Wangsa Maju

DR 2.4.2012 148

tadi, perkhidmatan udara kita pun tidak seberapa, banyak lagi ruang untuk diperbaiki, untuk kita naik taraf perkhidmatannya.

20 thoughts on “Tek Ucapan Parlimen mengenai RAS/AirAsia X Sdn Bhd

 1. Anonymous

  Dear YB,

  On behalf of concrened citizens of this country, I thank you for your tireless effort in unmasking the truth and injustice.

  I also wish to apologise for the remarks made by The Timbalan Yang DiPertua towards your person.

  I hope this will not dampen your spirit and continue the fight.

  We thank you.

 2. AirAsia Buster

  I find it somehow unbelieveable that not many people within the govt, parliament and Malaysian realized the situation MAS is in. All they knew is from the news in the media. Yes, MAS is making losses and so is many other airlines. What puzzled me is how ignorant the govt is with the rampant abuse of authority and misuse of Malaysia national asset.

  MAS has always been the national pride and joy and represent Malaysia at Global stage. MAS has always been a powerful brand and now we have idiots at board level and management level who knew shit about aviation trying to be smart and think that they are doing the best for the company and nation.

  To all MAS staff, let’s rally and throw Mohd Nor the WAU maker, AJ the Blur, Danny the Arrogant, Rozman the Idiot, Shane the Ugly Irish and Azhari the Bald. I heard there are also more low profile idiots that is working tirelessly behind the scene to ensure all the dirty plan being executed such as Ishal the Bald, the new guy from Etihad, another tall Mat Saleh which i don’t know the name, Nor Zalida and few more.

  Please beware of this groups and we all in MAS should rally together to stop all these low life human being from destroying our beloved company. I would imagine that the only lesson to teach all these parasite is by organizing a full scale strike at all level. Only by doing this the nation and govt will wake up. Let’s give one week notice to the management that we will organize a rally strike so as to give sufficient time to the general public to change their travel plan as we do not want the innocent to be dragged into this together.

  Screw MASEU…they are a bunch of useless parasite. We should throw them out as well.

 3. Xplorer

  There is no logic behind it , all the critical divisyen like commercial , finance and engineering is being headed by ex airasia staff , furthermore we have BOD who also sits in airasia.let say in future MAS will have some sort of collaboration with airasia in term of aircraft maintenance and etc , who will do the negotiations and who will then approve it? Client=airasia , negotiator=ex airasia , approver=airasia BOD.

  . What happen in MAS defy common sense , we as a staff don’t see any logic on how the appointment would bring any benefit to the company and this explain why we opposed it. During the initial stage of the CCF I truly believe that MAS will be saved as MAS is really a very sick patient and we really need an aggressive corporate figure like TONY to save MAS.Now after 8 months of CCF I see that things are getting from bad to worst and subsequently things are intolerable.

  What we as a staff being told by the top management the benefit of the CCF . But the reality is nothing solid had yet to come out of it. What we see is endless restructuring , reversal of policies/decisions and lack of communication beetween the top and the bottom.Just ask anybody in the ground and most of them will answer that they have no clue on what’s happening . Without proper direction from the top how do you expect the staff to regroup and support your decision.

  I had work in MAS for almost 8 years but I had never seen the morale of the staff stood so low. How do you expect us to respect you and follow your lead if basic question highlighted in this blog and by the staff during the townhall session remain unanswered.

  I am a hardcore supporter of BN , but the situation in MAS and the lack of response from the government is enough to make a hardcore supporter like me not vote for BN. At the same time PR also sucks big time .

  I’m used to be a believer in the SYSTEM but now no more .
  M=Mana
  A=Ada
  S=system

  1. ex-maswingmate

   I sangat agree.

   Unfortunately, the “Mana Ada System” people said about MAS when I used to work there now extends to the govt as well, with their obvious lack of will to do something effective to make things better for the airline – without all these hidden agendas and dodgy side-dealings.

   There are so many good honest talents in there still. Its so painful to watch them wither away with the company due to this top layer of poisonous creatures parachuted in by the very people whose agenda is to kill off the airline in the first place.

   1. Exactly! The true heroes are the non-management staff, the majority who have been through thick and thin. Some have been in the company for 20+ years, seen dozens of top management try their hands at managing the airlines; some fail terribly, some succeed. BUT it’s these non-management people who remain.

    Top management are the leaders that set the strategy, business plan. The rest are just their hands and feet. How is it that the hands and feet are the culprit???! Unfortunately, this time round the top guys are blaming their hands a feet for the problem, lamenting that they are unproductive etc. Now who is the LEADER childish talk and way below par business plans and decisions?! You tell me!!!!!

    Danny and gang are just passer-bys. They come, f*rk-up BIG TIME and are welcome to return to the elite group in Kzh as that is where the ‘failures’ are stored. PLaying with rakyat’s money however they please. So what d hell!

 4. Anak Malaysia Tulen

  AirAsia Buster

  Yes, you are so right….so shock to know that the govt are so ignorant about the CCF/Share Suap between MAS/Air Asia. Furthermore, the Timbalan Yang Dipertua, is trying to stop YB Wee from bringing up the issues of MAS/AA. What is he trying to proof?

  So when is the govt going to wake-up and stop all their day dreaming? don’t tell us the RAKYAT, that majority of the people in govt are the anak buah of the Sleepy Head Badawi!!! If they are then we should get them out in the next GE13.

  MAS is really in deep deep shit because of the Pariah TF and his croonies.

 5. blue sky

  YB, the previous two Transport Ministers should be investigated for allowing the Fax scandal. Now Fax owners sit on board of MAS. If they could hurt MAS from outside like they did with Fax, imagine what they can do from the inside.

 6. Con Men at work

  It was a con job from day one. They just want the Air Operation Certificate and of course the RM250 million. so they can start the AAX.

  Now they got MAS to provide cheap service to uplift their passengers for the cancelled London, Paris, Mumbai and Delhi routes.

  The TRIO must go. Plus that Irish Shane Nollan the Acting actor. All of them are Gaji buta.

 7. Guna MAS

  This is the type of the collaborative partner we have in MAS. Thank youAmok and his crony Rahsdan who made the share swap and CCF into reality. Now MAS is in the shit with the main culprit the pariah sitting in the board. How can we have a board member with such track records and now involved in the Caterham scandals – spying. If can spy in Caterham F1. WAU! Now the Pariah is right in MAS board, can one imagine what he could do in MAS!

 8. Kazanah Man

  Azman mokhtar should explain why MAS had to pay the RM35 million to refurbish the 67 un-airworthy RAS aircraft. Why is MAS not sue FAX for the recovery of the RM35 million. FAX/AA X should be responsible for such refurbishment. Azman Mokhtar whose interests are you taking care off? The rakyat or your friends in AA X.

 9. Danny the Con

  Person like the Pariah, Rashdan and the like should not be on the BOD of MAS if MAS is to be saved or helped. With the existing set up, MAS is doomed.

  “Now Every maid Can Fly First Class in MAS.”

  Rashdan tak malu kah? How can your wife and family be proud of you with such behaviours Bina tak Fikir? Perhaps the birds of the same feather flock together!

 10. kapak halus

  Amazed that when the policy and laws on ignorant and errant transport oprators on human life that matters was not thoroughly debated in the Parliament. WCK was highlighting the facts in the history of Malaysian air transportation which must be seriously considered by the govt. AA has several incidences of crash or mislanding. AAX was found to fly lower than the authorized level. Why is the govt siding to these airlines and ignore the precious value of human life? No legal implication or panalties ever imposed. AA and AAX are rewarded some more with more cash injection and discounted airport taxes. Very ugly! The MOT and govt do not value human value.

 11. Azan

  kapak halus

  you are right in stating that what our YB Wee has stated were hard facts regarding AirAsia X Sdn Bhd udring its RAS days where it got RM250 mil for a song and then dumped it to MAS. As usual MAS has been treated as the “anak tiri” of especially Badawi where he gave almost everything to AA / AA X. MAS has been pressured all the times to give way to AA so that it can get to where it is. MAS had to give up routes to AA.

  Coming back to the RAS and AOC. Now look at what DCA do when AA X did not maintain the aircraft until 7 became un-airworthy. This was enough to withddraw the Air Operation Certificate (AOC). Plus the accidents and etc more so teh AOC shouolld be withdrawn. Safety was never the AA main priority because safety cost money. What AA wants is maximun profits with hidden cost and etc.

  The share swap and CCF are to screw up MAS and MAS Staffs.

 12. suara mas

  YB..Terima kasih kerana masih pertahankan MAS.

  Aku malu dengan pak-pak menteri ni. Tak de sorang pun yang berani sebut perkataan..BATALKAN PERJANJIAN MAS/ AA..

  Aku pun pelik dengan macam-macam fakta yang YB dah keluarkan masih beri jawapan macam..rakyat tak pernah pergi sekolah!

  Speaker pun satu hal..MAS/ AA salah satu sebab kenapa polisi kementerian..lembut dan lembik..sebab tu banyak KEBOCORAN..

  mungkin Tuan Speaker yang tak cukup sekolah..

 13. Pingback: Its time for rakyat to voice their discontent for MAS-AirAsia CCF, on the streets « The "thirteen million plus Ringgit" guy rambles….

 14. eyes and ears

  what I see, It’s a day right robbery. Why are the people with the power to do something, are not doing their job? Instead sitting at the side line and let it happen? Please wake up and do the right thing. Once for all.

 15. Danny's Nanny

  Azman Mokhtar should reassign Goodboy Danny to Kizania, Khazanah latest investment at One Utama. Over there Danny can mix and learn from other rich kids and be whatever he wants : bankers, pilots, entrepreneur, engineers or even maid or nanny. Probably he also learn how to run a business and how to treat other people with respect, learn to work in a team and be humble. Hopefully the experience will be good for Danny to grow up and later on useful for Khazanah.

 16. Ultraman Mebius

  Why continue to blame MAS management? Can’t you all ,especially those BN supporters see it? In Malaysia, whatever decision being done by BN govt is never sincere for benefit of the people, it is all for economic benefit of few cronies. This MAS saga started long before AJ or Danny. Now put anyone in the management team also, nothing can save MAS, because the fact that MAS lost RM 8 Billion during TR era and this losses never get bail out from government. instead, they created WAU, BTP, etc to fill this hole but it’s simply too big. Only painkiller, not medicine….the cancer just worsen by the years as this WAU program only increase MAS ops cost and strip out its competitiveness, i.e. no money for capital investment..look at the aircraft, the GSE, all very old already.. Worse still, it created another few bunch of bloodsuckers company continue to suck blood from the poor bleeding MAS. PMB, AGN, etc. All run by people which only good at playing golf !Even if MAS consistently profitable RM 800 million a year, will take it 10 consecutive years just to be even with AK. now look at other perspective, AK is a private company, MAS is a GLC, MAS make money, very few individuals profits, but not the case of AK. even the previous so called Mr Clean made unbelievable decisions on the route rationalization program..So those stil hope the current govt wil save MAS can continue to pray…forever. You are the species that only care when your rice bowl is effected, but keep ignoring the suffering of other rakyat around you who never had the luxury of job security, guaranteed salary increment, generous paid leave, union protection, etc.all which will be gone once MAS is bankrupt and they start fresh with new company which I think is the only way to move forward unless the govt willing to unwind all lopsided agreement under WAU, write off all MAS liabilities during TR times and provide fair playing ground for MAS and AK..but if they do that, it will be ‘conflict of interest’ for those private investors in AK.
  then look at proton, Time, TNB, KTM and other few hundreds GLCs in Malaysia…can’t you see the same scenario? All are just cash cows for these greedy politicians and their cronies in the name of providing employment,I.e. socio-economic benefit to the rakyat.
  Some blogs even accused groups of ex high ranking politician behind AK is the mastermind of this share suap….again, those are from UMNO.. Do you BN supporters still believe current govt will take action against their former bosses? And this ex leaders still very influential in UMNO, if they are charged in court do you think the supports will just keep quiet? UMNO will implode ,and that’s the last think our current PM want to do before the GE…irregardless of outcome of the trial, the damage to UMNO is just unthinkable.

 17. Pekerja MAS yang Susah Tapi Dianayai...

  How to be productive when roster are so loose? Who plan the roster? Management. Who cut the routes? Management. Who did not get passenger (customer) for MAS? Management. Who do all the rules and regulation and then broke it? Management. Who get paid FATLY and complain it’d fuel price? Management. Who don’t know how to do their job and just point finger and get “CON-Sultan” to do their job? Management. So now, who is the nonproductive here?

 18. endless tyranny of a few, leeching out cold bloodedly from the most! we must say goodbye to MAS – maybe in a few years time according to TF incredible achievement! simple – MAS is dying already, better they suck it dry enough to the skin & bones!

  while we, laymans on the streets wonder how a person starts up a RM2 company than bulldozed the way up to the sky – never thought there were homes & people living on the route he bulldozed out! yet the F*****G gomen swept everything under the carpet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.