Deputy Min of MOF replies in Parliament

YB Senator Datuk Dr Awang Adek Hussein & Tan Sri Tony Fernandes CEO of AirAsia

The verbatim version of Hansard Report of 28-3-2012 when YB Senator Datuk Dr Awang Adek Hussein, Deputy Minister of Finance, was replying to all the questions raised during the Debate on the Royal Address in Parliament regarding the MAS-AirAsia share swap and CCF.

Below were the replies from YB Senator Dr Awang Adek to the questions regarding the said share swap and CCF raised by your truly in HERE and HERE.

At 20:40 on 28.3.2012 (Hansard belum disemak)

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: …

Oh! AirAsia, AirAsia, AirAsia. Saya kena sebut AirAsia ini. Sekejap ya. MAS dan AirAsia. Ini penting. Saya kira saya kena jawablah ini. Beberapa Ahli Yang Berhormat, Wangsa Maju, Kinabatangan, Batang Sadong, Kuala Langat telah menimbulkan isu MAS dan AirAsia. Kalau izin saya ambil masa sedikit saya bagi gambaran umum dahulu bahawa…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat tunggu sekejap ya. Saya minta Yang Berhormat dengar Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan ini penting Yang Berhormat ya. Dengar jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, apa yang kurang tepat, yang belum jelas kepada Yang Berhormat, selepas itu baru menyoal. Yang Berhormat.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Ini penting. Ini soal penting jadi kita berilah masa sedikit. Minta maaf ya Yang Berhormat. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, Rangka Kerja Kolaborasi Komprehensif (CCF) yang melibatkan Malaysian Airlines, AirAsia dan AirAsia X adalah bertujuan untuk meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang dan menyelaraskan kepentingan ekonomi, aligning economic interest syarikat-syarikat dan juga pemegang saham syarikat. Maknanya dia ada dua iaitu economy interest dan cross- shareholding. Bermakna pemilik AirAsia umpamanya ada kepentingan untuk melihat MAS juga berjaya kerana dia ada kepentingan. Pemilik MAS iaitu Khazanah juga perlu melihat atau mahu

DR 28.3.2012 168

melihat AirAsia juga berjaya kerana ia ada share dalam AirAsia. Ini yang dimaksudkan dengan aligning economic interest.

Bagi memastikan kedua-dua pihak lebih komited pertukaran saham antara Khazanah dan Tune Air Sdn. Bhd., pemegang saham utama AirAsia adalah untuk memastikan kedua-dua pihak lebih komited. Kerjasama MAS dan AirAsia dijangka dapat memperbaiki kedudukan kewangan MAS di samping memastikan operasi kedua-dua syarikat terutamanya MAS dilaksanakan secara cost efficient. Okey, jadi apa cara hendak mengurangkan kos? Umpamanya dari segi join procurement kah, latihan bersama kah, penyelarasan semula laluan umpamanya AirAsia sudah tidak mahu lagi sudah pergi London dan yang untungnya diharapkan MAS. Jadi MAS sahaja yang pergi ke London. Jadi ini adalah di antara langkah- langkah yang boleh. Jadi kalau procurement dengan jumlah yang lebih banyak diharapkan lebih murah.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: [Bangun]

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Begitu juga dengan… Tunggu sekejap Yang Berhormat. Tunggu sekejap ya. Bagi saya satu round selepas itu Yang Berhormat tanya. Begitu juga dengan catering dan sebagainya makanan. Jadi niatnya begitu tetapi memang ada masalah. Memang terdapat masalah dari segi pekerja, union tidak puas hati, dari segi persepsi adakah ini adil ataupun berat sebelah. Memang ada dan saya sendiri sudah berjumpa dengan union, saya sendiri sudah berjumpa dengan pengurusan kanan dan setengah-setengah Ahli Yang Berhormat juga telah berjumpa dan mendapat taklimat daripada MAS, Khazanah. Kita tahu bahawa mereka menyatakan kesediaan untuk memastikan matlamat ini dicapai. Tidak ada soal satu parti mendapat faedah yang lebih daripada yang lain. Kepentingan pekerja akan dijaga.

Umpamanya, MAS sudah pun menandatangani Collective Agreement (CA) dengan union dan menaikkan 5% walaupun dalam keadaan ia rugi. Naik! Kalau dahulu ada cadangan untuk membawa pekerja MAS, steward, stewardess hendak beri kepada airline yang lain, ada yang tidak puas hati. Maka sekarang ini diberi melalui skim sukarela, siapa yang hendak pergi. Umpamanya, ada yang masih lagi bujang. Dia don’t mind pergi ke Emirates kah. Sukarela. Jadi ini yang dibuat hari ini. Jadi union pun rasa okey, dia rasa dia boleh terima. CA pun sudah sain. Cuma yang pentingnya kita mahu pastikan supaya matlamat yang CCF ini dan persepsi – ada juga persepsi bahawa kakitangan senior management dari AirAsia sudah masuk MAS.

Sebenarnya, saya berbincang dengan pengurusan MAS. Dia kata tidak betul, memang ada bekas atau ex tetapi dahulu dia ex-MAS. Dia rasa dia tidak puas hati di MAS. Dia dapat tawaran yang lebih baik di AirAsia, dia pergi. Kemudian hari ini, dia dipujuk balik oleh MAS kerana dia ini bagus, yang menjaga engineering. Memang CEO MAS pun kata dia ini bagus. Maka kita pun panggil balik. Dia pun kata dia ini berjiwa MAS. Sudah lama dengan MAS tetapi

DR 28.3.2012 169

oleh kerana dia tidak puas hati, mungkin management dahulu tidak berapa layan dia, dia keluar. Sekarang ini dia hendak balik semula dia kata.

Jadi setengah-setengah apabila kita lihat bahawa dia dahulu dari AirAsia adakah ini satu usaha baru untuk membudaya ataupun menguasai. Jadi ini yang secara umumnya saya hendak cakap kalau dahulu ada masalah union, pekerja, saya rasa masalah ini sudah pun di contain kan dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat. Sila.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Saya amat tertariklah dengan jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri juga merujuk kepada sesi taklimat antara MAS dengan Ahli-ahli Parlimen baru-baru ini pada 26 Mac dan juga mengenai dengan Collective Agreement (CA) Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan oleh pengurusan MAS.

2050

Wah, ini satu yang bagus telah ditandatangani oleh union dengan 5% increment dari segi salary dan juga AirAsia X telah batalkan flight untuk MAS Catering hendak join procurement dan ex MAS pekerja telah diambil kembali di MAS. Satu demi satu kita cakap hari ini.

Yang Berhormat tahu atau tidak ataupun sedar atau tidak bahawa yang pertama CA itu telah ditandatangani oleh seorang, dua orang pemimpin MAS di MASEUS khasnya Encik Malik dan pekerja MAS sekarang telah menyoal perkara ini. Bukan satu CA yang telah diputuskan oleh AGM ataupun oleh Exco MAS iaitu MASEUS. Dan juga untuk memanjangkan lanjutan masa dua tahun lagi untuk pekerja MAS sebab Malik itu sudah hendak habis 58. So, dapat pula dua tahun lagi. Semua yang saya dengar semua kena telan ‘sleeping pill’. Sleeping pill ini adalah rasuah oleh MAS diberi kontrak oleh MAS seperti cleaning contract dalam MAS kepada mereka. Sebab itulah mereka kena tunduk kepala dengan menurut MAS. Apa pun bersama MAS. So, CA forget about it.

Yang kedua, di sesi taklimat hari itu dan juga pagi ini MAS juga ada satu town hall meeting di MAS. Yang datang adalah siapa? Tan Sri Md. Nor, Ahmad Jauhari Yahya (MD) dan kroni UMNO iaitu Azman Mokhtar dari Khazanah. Di sana beliau menyatakan Tan Sri Md. Nor, “oh no problem the blessing of the MP. They’re all very happy with the business plan of MAS. Yang 26 ini di Parlimen dan kita semua ada di sana dan beliau menyatakan apa Tan Sri Md. Nor ini menyatakan bahawa Ahli Yang Berhormat Kinabatangan menyatakan I salute you AJ. Saya ada di sana, Yang Berhormat yang lain pun ada di sana. Kita tidak dengar pun Yang Berhormat Kinabatangan menyatakan demikian. Padahalnya Yang Berhormat Kinabatangan mengatakan semua ini perompak dan perlu dimasukkan dalam penjara dan panggil initial swap ini berat sebelah sahaja. Untuk semata-mata menyelamatkan AirAsia bukan MAS. Itu satu lie.

DR 28.3.2012 170

Yang kedua, soal katering. MAS Catering kita tanya mereka tidak berani hendak jawab. Kontrak yang berat sebelah 25 tahun yang ditandatangani oleh Tan Sri Md. Nor himself pada tahun 2002 dan pada masa itu siapa yang menjadi konsultan? BinaFikir Sdn. Bhd. Ini satu konsultan yang bina tidak fikir. Siapa partner dia? Rashdan dan Azman Mokhtar. Itu kontrak yang berat sebelah. Buat siasatan Yang Berhormat Timbalan Menteri.

Kedua, Rashdan menyatakan pagi ini juga depan pekerja semua, bukan pekerja, heads of department di town hall meeting bahawa dia tidak upgrade. Sebab saya ada tulis dalam blog bahawa beliau telah upgrade maidnya daripada ekonomi dengan bayinya ke first class kabin pada 1 Januari 2012 sedangkan polisi dan regulasi MAS tidak boleh ada baby atau bayi dalam first class cabin. Beliau menyatakan apa yang ditulis dalam Malaysia family, dalam blog saya weechookeong dan jebat must die semua ini fitnah, defer mystery.

Nanti saya hendak memetik report daripada MAS sendiri untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri membuat siasatan sama ada ini benar atau tidak? Report ini mengenai dengan 1st January MH122 Sydney–Kuala Lumpur. IFS Joyce Tan. Mungkin Chief Stewardess upgrade E bahawa Captain Mohd Yunus Ibrahim dan saya petik, Group CEO, Encik Mohammed Rashdan Mohd Yusof also known as Danny, was with his family in first class sit 4A, 4K, 3ADG. Mr. Hii seorang penumpang pembayar sit 2K was asking CSS Suzana and CIC on ground whether we could upgrade his two daughters from EY to first class? Ini Mr. Hii yang minta.

We told him sorry, he was unhappy. He knew there were two vacant seats i.e. 4D and G, but saw it was occupied. Both seats were occupied by Captain Zulkifli Ahmad and his wife and eight years old son from seats 60 FG. Both Captain agreed to the upgrade and told IFS if possible to put them in first class or GCC together as son cannot be separated. Hence, they were seated at 4DG until landing. Mr. Hii didn’t mention anything more. Ini yang penting.

Our Group CEO, Danny upgraded his nanny from economy class to first class without informing us as his little son had to be carried all the time and Danny’s wife had to ensure that her son is fed. Lots of stress and commotion whereby Danny son from economy class was screaming in first class. This woke up Mr. Hii when he was napping. He then asked CIC (Chief Steward In charge) whether infants are allowed in first class? The Chief Steward just smiled and said yes. Then informed Danny about Mr. Hii reaction and he noted. His wife sit 3A was also noted but they continued to sit in first class until landing.

So, siapa yang bohong. Danny ataupun report ini? Kalau hendak saya tunjuk naskhah saya boleh kasi dan saya telah post dalam blog lima minit tadi. So, ini adalah pengurusan yang tidak berwibawa. Pengurusan pembohong, pengkhianat, perompak hendak menjejaskan lambang negara di MAS itu. MAS ini bukan satu syarikat yang biasa. Syarikat yang boleh dikatakan our country icon dengan izin.

DR 28.3.2012 171

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Okey, Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Nanti, sedikit lagi Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Fakta sudah bagi Yang Berhormat. Ini emotional argument tidak perlulah Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No, sedikit lagi saya hendak tanya. Yang Berhormat sedar atau tidak sebab yang tadi itu satu point ini Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan semua pekerja yang diambil balik kerja di MAS adalah ex-MAS. Saya rasa satu orang sahaja ex-MAS. Kebanyakan semua AirAsia.

Pertama, sebelum itu pada Oktober 2011 bahawa Rashdan melantik satu konsultan yang bernama PlaneConsult. Ini adalah satu syarikat mat saleh yang MDnya Conor McCarthy dan dia ini adalah seorang director dan co founder of AirAsia. Sekarang masih director melantik untuk buat review.


2100

Pada 4 Januari 2012, mereka telah dilantik dengan rasmi syarikat ini menjadi consultant. Saya ada dokumen di sini kalau hendak cabar kata tidak benar. Ini surat perjanjian di sini dan di sini yang penting adalah under methods of working saya hendak petik di sini, ‘An number of local individuals have been identified and recommended as suitable to assume permanent role within the restructured MAS’. Ini saya percaya bahawa orang-orang, pegawai- pegawai yang telah dilantik baru-baru ini daripada AirAsia adalah di bawah rekomendasi PlaneConsult ini.

Pertama, Rozman Omar, dia bukan dari MAS jadi CFO daripada AirAsia masuk ke dalam MAS jadi CFO. Kedua, Azhari Dhallan. Okey dulu daripada MAS itu saya percaya, saya terima tetapi di MAS Engineering itu semua key post dan acting commercial director, siapa? Shane Nollan daripada mana PlaneConsult. Saya tidak pernah dengar lagi di mana pegawai daripada consultant dilantik diberi kuasa eksekutif dalam satu syarikat ‘Perlembagaan Negara’. Tidak adakah orang yang lain dalam MAS yang lebih baik, yang ada penuh dengan pengalaman untuk menjalankan tugas commercial director?

Dan juga Yang Berhormat pun ada menyatakan tadi mengenai dengan cancellation of flight untuk MAS pergi ke London. Itu semua tidak benar. Yang Berhormat sila buat siasatan. Jangan buta tuli dan janganlah hendak dengar sahaja dari sebelah. Buat satu siasatan yang mendalam mengenai dengan cancellation of flight ke London di bawah AirAsia X kerana mereka sudah teruk, mereka sudah hendak tumbang sudah. Bukan soal fuel increase. Semua airline pun kena fuel increase. Adakah airline yang pergi ke London atau gunakan low cost fuel, tidak ada. Fuel sama juga. Akan tetapi yang pentingnya yang baru-baru ini bukan 30 passenger.

DR 28.3.2012 172

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ini macam tempat yang baru.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dua minit…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat saya faham Yang Berhormat, saya faham Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Saya hendak beri Yang Berhormat Menteri, sedikit lagi, sedikit lagi Tuan Yang di-Pertua. Dia kata tadi 30,000 orang penumpang yang MAS perlu uplift itu tidak benar. 35,000 dan sekarang yang telah dibayar kepada MAS baru sahaja yang dibayar kepada MAS baru RM20 juta tetapi yang kita tahu bahawa mereka perlu bayar sekurang-kurangnya RM50 juta. Ini based on the rate that may charge on the fare that incharge. Rate has been incharged for London for example dengan izin, dari London ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke London kata one way dia caj RM1,200. Two way RM2,400. MAS punya fare RM3,000 lebih itu sudah ada discount. Buat satu siasatan dan biasa MAS punya polisi dan regulasinya adalah dalam keadaan yang demikian untuk uplift mereka penumpang yang ada airline. Airline itu mesti memberi satu bank guarantee untuk menjamin…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Wangsa Maju, Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh jawab satu demi satu ini yang telah saya bangkit itu dalam perbahasan dahulu. Terima kasih banyak-banyak.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Terima kasih Yang Berhormat. Saya cuba jawablah. Pertamanya MAS ini yang terakhirnya kerugiannya ialah RM2.5 bilion.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: [Bangun]


Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Nanti dahulu.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Itu creative accounting Yang Berhormat.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Susahlah Yang Berhormat kalau…

DR 28.3.2012 175

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Daripada RM2.5 bilion…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, Yang Berhormat, bagi peluang Yang Berhormat menteri menjawab dahulu Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, Yang Berhormat Menteri menjawab.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Susahlah Yang Berhormat kalau setiap saya cakap..

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Itu creative accountinglah.


Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Yang Berhormat hendak deny, susahlah saya. Jadi saya tidak payah jawablah. Saya terima sahajalah apa yang Yang Berhormat cakap. Kita berterima kasihlah kerana bagi pandangan. Jadi kita terima. Cuma yang saya hendak cakap yang Yang Berhormat Kinabatangan kata itu, saya ada dengar. Yang Berhormat Kinabatangan mula-mula itu memang marahlah dalam taklimat oleh sebab Yang Berhormat sebut. Memang marah, saya tahu. Yang Berhormat pun marah, semua marah.

Akan tetapi di akhir-akhir itu bila dijelaskan tanggapan, persepsi bahawa MAS akan membawa penumpang-penumpang yang penerbangannya dibatalkan oleh AirAsia kerana penerbangannya diberhentikan secara zero fare. Ini Yang Berhormat katakah atau siapa yang katalah, zero fare. Tidak kena bayar apa-apa. Jadi apabila MAS Dato’ Ahmad Jauhari jelaskan sebenarnya tidak. Sebenarnya dibayar. Semua yang dibayar oleh penumpang akan dapat kepada MAS. Semua yang dibayar awal MAS minta. Sebab itu dia sudah dapat RM20 juta.

Jadi bila disebut macam itu, Yang Berhormat Kinabatangan kata, sama ada I salute you AJ ataupun I thank you. Saya dengar. Yang Berhormat tidak payahlah hendak cakap. On that point, on that point Yang Berhormat. Jadi saya ada dekat situ. Jadi tidak eloklah Yang Berhormat kata dia tidak kata. That’s it. Saya hendak ini cuma hari ini kita hendak bercakap secara keluarga, tidak payah kita hendak umpamanya…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Esok kita confirm.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Umpamanya saya tidak hendaklah bawa isu maid dinaik taraf sebagai satu faktor menentu kejayaan CCF atau tidaklah, bukan semestinya betul. Apa yang dibuatnya mungkin tidak betul. Kalau disiasat tidak betul, tidak betullah. Kalau sepatutnya tidak dibuat, tidak dibuatlah. Akan tetapi saya kira dari segi kesan ke atas CCF berjaya, gagal CCF itu tidaklah banyak bergantung pada soal itu.

Yang ketiganya dari segi catering. Saya tahu masalah Yang Berhormat Permatang Pauh sebut. Masalah ini kontrak lama diberikan di masa yang lepas. Apa yang MAS cuba buat sekarang kerana perjanjian sudah dibuat. Kalau dapat dirunding semula dengan adanya joint procurement dengan AirAsia ini, volumenya semakin besar. Jadi yang katerer ini mungkin sanggup rundingkan harga yang lebih murah. Ini akan win-win kepada MAS dan Air sia. Betullah kalau…

DR 28.3.2012 176

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dijual kepada siapa syarikat MAS Catering ini?

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Tidak apalah. Maknanya yang dibayar oleh MAS…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Bukankah dijual kepada adik kepada bekas Perdana Menteri? Gubahan Saujana Sdn. Bhd. oleh kepada adiknya, Dato’ Haji Ibrahim.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Yang Berhormat. Saya ini tengok dari segi MAS. MAS sekarang bayar mahal. Kalau Yang Berhormat kata…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Berani Yang Berhormat menafikan itu fakta.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Tidak payahlah saya hendak menafikan.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Okey, terima kasihlah.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Saya tidak kata. Saya tidak hendak persoal pasal maid kah apa. Saya tidak persoal Yang Berhormat. Yang Berhormat hendak kata, katalah. Akan tetapi saya cuba mencari perkara-perkara yang akan ada bearing terhadap CCF ini. CCF, MAS ada kerugian RM2.5 bilion. Kerugian ini berlaku sebelum CCF. Jadi hendak blame CCF pun takut kita bersikap tidak adil. Jadi masalahnya what do we do? Adakah kita hendak abandon MAS? Kita hendak cari penyelesaian. Mengikut Khazanah dijangkakan dengan ada cross holdings 20% sahaja, bukan dia majoriti. MOF ada golden share. Takkanlah Khazanah pun teruk, MOF pun teruk, everybody teruk sehingga tidak dapat menggunakan kewajaran dalam pengurusan MAS.

Lembaga Pengarahnya ada KSP, ada SUB. Takkan hendak dengar wakil daripada AirAsia sahaja. Takkan mereka ini mudah sekali dikelentong. Ini masa hadapan. Saya tidak ada maklumat sangat. Minta maaf Yang Berhormat Permatang Pauh, saya tidak ada maklumat yang berlaku dahulu. Masa Tajuddin Ramli, saya minta maaf ya. Semasa itu Yang Berhormat Permatang Pauh hantar saya pergi Labuan. Saya duduk di Labuan masa itu. [Ketawa] Kasihan dekat saya ya. Akan tetapi tidak apalah sebab Yang Berhormat Permatang Pauh ada kuasa masa itu. Dia hantar saya ke Labuan.

Jadi tidak apa. Jadi saya tidak ada maklumat sangat mengenai Tajuddin Ramli. Jadi saya tidak hendaklah bercakap. Saya ini orang yang telus Yang Berhormat. Kalau saya tidak ada maklumat, saya tidak ada maklumat. Kalau ada Yang Berhormat kata, apa Timbalan Menteri tidak ada? Sudah itu hendak buat macam mana? Saya memang Timbalan Menteri. [Ketawa]

Datuk Ismail Kasim [Arau]: Yang Berhormat, sikit. [Dewan riuh][Ketawa]


Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Barangkali Timbalan Menteri…

Datuk Ismail Kasim [Arau]: Yang Berhormat, saya ada sedikit ya.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Maklumat yang ada dengan Timbalan Menteri

mengikut kewajaran Timbalan Menteri. [Ketawa] Saya tidak suka berlakon Yang Berhormat Permatang Pauh, dia tahu saya. Saya tidak suka..

DR 28.3.2012 177

Datuk Ismail Kasim [Arau]: Yang Berhormat, sikit sahaja. Saya hendak tanya Yang Berhormat tentang tanggungan liabiliti yang lama. Misalnya yang milik walaupun dalam bentuk percentage yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Kita tidak meramalkan kejadian di masa hadapan. Akan tetapi hutang lama yang sebelum rangka kerjasama komprehensif ini maksudnya hutang AirAsia dan hutang MAS yang Yang Berhormat katakan RM2.5 bilion itu. Bermakna kata kalau sekiranya apa-apa yang terjadi, adakah hutang-hutang ini akan menjadi hutang bersama ataupun liabiliti bersama di antara dua pihak? Sebab ini amat penting Yang Berhormat. Dahulu saya sudah seperti Yang Berhormat Permatang Pauh bangkitkan tadi, pembelian lukisan RM10 juta dalam pejabat chairman, berlaku mismanagement di peringkat atasan, nasib ditanggung oleh pekerja-pekerja bawahan.


2120

Jadi kita tidak mahu ia diulang kembali. Semua orang tahu. Hutang ini sebenarnya yang menjadi keraguan selain daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri katakan tadi kalau pekerja berpuas hati, kita iaitu Yang Berhormat Timbalan Menteri dan saya serta rakan-rakan hampir setiap minggu menggunakan pesawat MAS. Mereka yang bawah lima tahun Yang Berhormat Timbalan Menteri, masih merayu. Mereka kata mereka akan jadi macam orang tidak betul kalau mereka terpaksa service sampai tujuh route sehari tanpa night stop. Yang ini yang menjadi kebimbangan mereka. Akan tetapi yang lebih daripada lima tahun, mereka tidak ada kebimbangan kerana mereka dapat privilege seperti Yang Berhormat bangkitkan tadi. Jadi benda-benda yang macam ini yang sebenarnya yang mereka minta kita sampaikan sebagai wakil mereka di Dewan yang mulia ini. Nasib mereka yang juga ramai. Saya ingat melibatkan 2,000 orang hingga 3,000 orang yang di bawah lima tahun yang berkhidmat dengan MAS. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.

Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah [Jasin]: [Bangun]

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya kira kita mendengar banyak isu yang di bawa oleh rakan-rakan yang lain tetapi perkara pokok yang ingin ditanya oleh ramai pihak ialah dengan adanya CCF ini, apakah perlu ada share swap? Bolehkah dilakukan kerjasama di antara AirAsia dengan MAS ini tanpa ada pertukaran ataupun swapping of shares? Ini yang saya rasa perkara pokok yang ingin ditanya oleh rakyat. Rationalization route, pengurangan kakitangan itu semua saya kira boleh dibuat tanpa perlu kita mengadakan pertukaran share. Jadi ini yang mungkin yang perlu dijawab dengan jelas oleh pihak kerajaan. Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Ya, saya soalan sikit sahaja, Yang Berhormat. Kita sudah dua jam lima minit, Yang Berhormat. Berapa lama lagi kita ini? Saya faham perkara ini penting Yang Berhormat, tetapi ulang, ulang dan ulang cerita lama.

DR 28.3.2012 178

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang Berhormat, saya hendak minta sedikit sahaja.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Cukuplah, Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Satu minit, mengenai dengan akaun yang kata kerugian RM2.5 bilion ini. Dalam RM2.5 bilion ini termasuk redelivery of aircraft. RM620 million sebagai losses redelivery of aircraft. Yang kedua, fuel cost dan ketiga stock obsolescence sebanyak RM179 million dan impairment of freighters sebanyak RM314 million. Ini sebagai losses. Tolonglah. Semua total sebanyak RM1.2 bilion iaitu separuh. Bukankah ini creative accounting? Terima kasih.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Yang Berhormat, saya tidak setuju dengan Yang Berhormat. Creative accounting – kerana accounting ini kita kena menunjukkan keadaan semasa to reflect the reality.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ini bukan audited account, Yang Berhormat. Ini unaudited account.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Saya kerja di Bank Negara lama, Yang Berhormat. Selama 17 tahun. It must reflect the true position. Jadi kalaulah you sudah ada plane yang sudah tidak boleh naik lagi, hendak jual pun orang tidak beli, fuel consumption tinggi, you have to rid of, you rid oflah. You tidak rid of now, you have to rid of next year, you know. So, you rid of, you make provision. You make provision dengan izin. Impairment. Jangan you kata tidak payah buat semua ini. You ambil yang RM1.2 bilion sahaja.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: How about the redelivery of aircraft?


Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Yes, the same thing. Same thing.


Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ini creative accountinglah. Sebab itulah kena datang ke sini.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: You semua orang tidak betul bagi you. You sahajalah yang betul. Susahlah Yang Berhormat macam itu.


Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Jawablah semua yang kita tanya tadi itu. Jangan kata saya tidak tahu. Buat siasatan terhadap apa yang disebutkan di sini.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Tidak mengapalah. Saya buat tugas saya, Yang Berhormat buat tugas Yang Berhormat. Saya tahu apa tugas saya. Tidak apa, cukuplah itu.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Okey, kita akan masukkan usullah esok.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Tidak apalah. Soal Yang Berhormat Arau kata – ini sama dengan Yang Berhormat Kota Belud. Dia tidak perlu ada share swap. Cooperative framework boleh dibuat dalam bentuk yang pelbagai tetapi mengapa ada share swap? Share swap ini yang hendak align the economic interest supaya ada kepentingan. Kalau MAS rugi – biasanya 20% dia ada equity accounting, Yang Berhormat. Maknanya kerugian MAS akan

DR 28.3.2012 179

dikira 20%nya kerugian AirAsia. Equity accounting. Masa depanlah barangkali sebab yang ini sudah dikira selepas daripada dia punya ini.

Kalau tidak ada share swap, tidak ada apalah. Enjoy sahajalah. Cakap sahajalah. Masing-masing buat hal. Tidak ada masalah. Ini yang dimaksudkan kena ada economic interest. Bila economic interest ini, it hits your pocket dengan izin, then you must think twice. You kena serius sikitlah. Ini, Yang Berhormat. Jadi banyak benda-benda ini kalau kita hendak kira dari segi persepsi, banyak. Soalnya what do we do, apa yang harus kita buat ini? Airline kita. Kerajaan hendak kena bailout lagi, berapa kali? Kita hendak blame orang, okeylah blame tetapi kita mesti ada airline. So ini dikira kalau kita boleh buat dalam satu rangkaian, satu framework yang boleh mengurangkan rugi, yang boleh membuatkan, umpamanya satunya dipanggil interlining. Interlining ini, AirAsia dia banyak pergi ke tempat-tempat yang MAS tidak pergi. Bila sudah ada economic interest, MAS akan bawa passenger-passenger Balik Papankah, ke manakah, hendak pergi Europe datang ke Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur akan mendapat faedah.

Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah [Jasin]: [Bangun]

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Jadi AirAsia pun suka buat macam itu sebab kalau MAS untung, dia pun untung sebanyak 20%. Interlining. Dia banyak pertimbangan. Betullah, saya ini suka beri benefit of the doubt sikitlah. Janganlah ingat…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Saya ingat Yang Berhormat Jasin cukuplah, Yang Berhormat. Sudah cukup, Yang Berhormat.

Datuk Dr. Awang Adek Hussein: Sudah cukuplah itu. …

Notes:

The above answers given by YB Senator Awang Adek were not answers but his narrow points of view that no one with the right mind can accept. Yours truly specifically asked what was the total consultancy fees paid to BinaFikir Sdn Bhd in 2002 /2003 but he chose to avoid altogether. Yours truly believes that the figure must be big.Yours truly will pursue for the answers to the unanswered questions next week when Parliament will be debating the Supplementary Budget.

In the mean time time, MAS staffs and the MAS Unions excluding MASEUS will have to play their roles as stakeholders in MAS. Yours truly is aware that MESA, MAPA and others have not signed the Collective Agreement (CA). Syabas to those MAS Unions that didn’t sign the CA. What is the point of signing CA when the future of MAS is uncertain. Now is the time for MAS staffs and MAS Unions to pursue the abused of powers by Amok’s crony, Rashdan.

Please read about YB Senator Datuk Dr Awang Adek Hussein in “Awang Adek the winnable candidate for Bacok”.

39 thoughts on “Deputy Min of MOF replies in Parliament

 1. just a minor shareholder

  I had an interesting chat with a mas employee yesterday.

  he told that the new engineering head is exmas who left because of disciplinary issue and now has a vendetta. and WAU was a failure from the start. there were many dispute and bina fikir was brought back in to ‘fix’ the problem that they themselves caused. so bayar them double fees kah?

 2. MAS Steward

  Awang Adek is also part of the Tingkat Empat or Badawi’s gang. So you got to expect stupid answers like that. Hope YB will press for answer next week.

  Thank you YB.

 3. Antigajibuta

  I trully agreed with YB Wee that Awang Adek or Adek Awang or Awang punya Adek or whatever his name points were very narrow!!

  1. When he said about the CA, it shows that he listened only 1 sided, Maseu. he didn’t bother to investigate or find out from other sources.
  2. He said Mas crew now can go to other Airlines like Emirates, sukarela..Since when we have to ask permission from company to go to other airlines? Who the F.. they think they are?
  3. He said about MAS lost 2.5 billions. How much did Air Asia untung last year?? Can Air Asia saves MAS?

  apa punya bodoh lah timbalan menteri ni…elok lah jadi timbalan menteri jer, kalau jadi menteri penuh taktau lah apa jadi.

 4. Razak of MAS

  Anonymous 11;24 pm

  Awang Adek is definitely not fit to be MP. He lost in 2008 GE and was appointed a Senator by Badawi. The very Pm that allow WAu and the selling of MAS Caterig to his own brother company.

  In 2004 June Badawi also appointed Amok as the MD of Khazanah and then Md Not to be the Chairman of Security Commission.

 5. Antigajibuta

  Dear YB Wee,
  just wondering, at the end of the day, it whos call whether this whole CCF and Share Suap thing to go on or off?? Coz from what i read, seems like the MOF and that Awang Adek2 kinda agree with this whole process. What can we do or who can we pressure coz even that Adek2 only listened to Maseu and the Amok cronies coz it looks like he himself is a crony.

 6. Shane No Lan

  Awang Adek was talking cock! He was trying to use the CA to justify that the staffs are in agreement with the cronies. Malek has done a good job for MAS graded staff. The you have that Pauline idiot one of Maseus asking YB for Voyage Report. That goes to show that MASEUS was sleeping all the while. Forget about the discredited MASEUS. Thank God that YB has exposed the MASUES leaders and the CA. Yes, taking too much Sleeping Pills.

  You don’t the shit share swap to collaborate. Then the Pariah and Kamarudin cannot get special treatment like the uplifting of AA X passengers. My foot RM20 mil paid to MAS was enough to cover the 35,000 passengers. What are the fares charged? Definitely not the full fare. Why must MAS gave concession?

  Only the idiot cronies will do that. Who are they looking after? Definitely not MAS?

  Danny boy pls FO from MAS before it is too late. Your image is already koyak and no one in MAS repsect you. Not that we respect the cronies after what they have done. We are watching them and shall expose them at the right time.

  We must also get the PlaneConsult out from MAS together with that Mat Salleh out so that he can sleep the street in Ireland. Ge lost all you cronies. We have had enough of you lot.

 7. Kunyit Hidup

  So sad………a chosen rakyat representative in parliament is hardly qualify for debat antara sekolah.

  A Timbalan Menteri allows his ‘adek’ talking on his behalf!

 8. kapak halus

  1. The share swap was between Khazanah Nasional and Tune Air rwho are the owners of MAS and AA/AAX?

  2. THIS SHARE SWAP DID NOT A BAIL OUT FOR MAS but for Tune Air. Please calculate the number and worth of shares changing sides.s
  3. Why the tansfer of MAS staff to another company being mentioned if the sort haul is not a newco?

  4. why did the RA sign after the fact? Why are the tickets reflected NOFARE?

  5. MAS has the social obligation to connect the country devided by an ocean. Why did the flights between East and West Malaysia being cancelled unscropolously and delay in reactivating them?

  6. Why MAS cancel Middlea East destinations except for Jeddah? Emirate and Qatar increase their flequencies and benefited from the cancellation. Are they not losing?

  7. Why must the management insist MAS staff in Subang to move to KLIA? What is the plan for MAS properties in Subang? Are not this movement is a reflection that MAS management care less for the staff? What are the economic damages to the tourism industry and the economy at large?

  8. Why can’t the collaboration be done without AA encroach into MAS properties and top management? Can someone dig about this new head of MAS Engineering who returned to MAS from AA? We had in the past an exMAS staff from low ranking who came back to MAS as an EVP and ruined MAS Revenue Management, Distribution and Sales. He was Bernard Fr…. An unruly person who argued like a thug in the Management Meeting.
  Yes, why can’t the collaboration being done without the CCF? AA or Tune Air did not pay or pump a single cent into MAS except placing his cronies to high posts in MAS to craft strategies for AA to dip their dirty hands into MAS remaining assets. Luckily for now the Flight Simulators were not spinned off to WTF and AA JV company. And these goons did not produce any positive commercial and operating results to MAS bottomline. So far they brought unrest and uncondusive working environment and industrial disharmony within MAS loyal ranks and files.

  9. Why was the reluctance by the MOT, MOF, and other Malaysian authorities to transparently investigate these whole deals about the CCF, reported spinned off, RA and NOFARE tickets so on? Were they afraid? Come to MAS quitely, talk to MAS staff and observe the working areas and documents to find some AA PLANTED STAFF exist within MAS. How can this be? The working level of collaboration are still fuzzy to MAS staff to make them happen. Why? Because the BOF and top management have dubious agenda which they cannot transparently and solidly sell to MAS staff.

  Well, Mr Prime Minister?

  1. jack1960

   Kapak Halus,

   Hear2.

   YB,

   If the MAS BOD, Khazanah and/or the govt had integrity, the DCEO would have gone by now. To the contrary, they have begun to trivialize & localize the issue to one of confidentiality vis-a-vis the VR.

   As listed by Kapak Halus, the core issues are still out there & are being forced through, visibly and invisibly. We need to re-affirm that the constituents and objectives of the CCF are against national interest, in “crystal clear” terms.

   And if, these issues are not addressed now, the parties acting-in concert to the CCF, must be held accountable & are therefore liable to public rebuke, if it results in the collapse of our national carrier.

   I fear that the timeline may not be soon enough for MAS & its STAKEholders, not only its significant SHAREholders….. some of whom got their foot through the door for next to nothing!

 9. Sukanan Majid

  Awang Adek is a crony of Maseu alright.Then have him answer the RM1miilion MASEU funds that went missing….hello Awang,umakan Wang lagi ker?

 10. Anak Malaysia Tulen

  What the HELL is the DMOF talking about? How can AAX help MAS by not flying to London? The CCF/Share Swap is not helping MAS at all but it’s helping AA/AAX to rob/suck MAS till it’s dry.

  Please DMOF, do come out with some thing better rather than being a budak suruhan of the Pariah TF. What you DMOF said are just a pile of rubbish and don’t bullshit your way thru.

  So is the DMOF getting something special from the Pariah TF?

 11. Con Man

  That’s the problem with MASEUS. you have bitch running around to pretend to be a good person. Now she has been exposed by YB. She was trying to split the members by putting a comment to say that she got evidence of crew colluding with the Pariah which was a lie.

  Thank you YB for exposing her to MAS staff. Not take she has got credibility but it was good that she and Malek are now being exposed. You all are no different to the Danny boy cum crony. Only thing left for you all is to get lost from MAS.

 12. Anti AA

  Please read Star newspapers at page 27, Even promotions by AA X becomes a news item. Now we can see why Star was so bent in churning out adverse news on MAS and at the same time paint a beautiful pictures on AA and AA X.

  in the light of what have been exposed, Malaysians should boycott AA or AA X because of their business model with hidden charges. More often than not flights were not on time, counter closed earlier than schedules, all kinds of fees even counter check in is charged.

 13. hafiz mas

  Throw out Danny, the little egoistic baby, from MAS. He is a typical imported Panamera Dead Wood into MAS. MAS had to pay huge salary and perks for screwing up MAS image.

  Md Nor is good for implementing WAU an asset stripping exercise. AJ a good implement of CCF for the pariah. Rozman good for uplifting of AA X passengers. Shane Nollan good for looking after the interest of AA X, since PlaneConsult is also the con-sultant for AA and AA X. Mat Salleh why are you in Malaysia? You can’t find a job in your own country that pays you better? please go back to be a truck driver. You are bullshitting your way in MAS.

  Rashdan why are you still in MAS? You are a shit to MAS. Buat malu MAS. F,,k off please. You are welcome in AA X or AA. If not Amok please find another GLC for your to run AMOK there. Manusaia yang tak malu. Berani sumpah mengunakan nama Allah. Nanti sumpahnya makan diri!

 14. mas observer

  Fellow MAS staff. Md Nor and Aj have no balls to take actions against Danny the crying baby. He is too powerful and the defacto CEO of MAS. But that doesn’t mean that we do nothing. We must take all actions deemed necessary to expose them further until this immature egoistic pen pusher cum con-sultatn of Bin zero Fikir out from MAS. Of course, Md Nor, Aj and the new Panamera Deadwood from AA Rozman and Azhari should also be out.

  Forgotten Board of Directors too especially the pariah, Kamarudin Meranun and Azman Yahya from Scomi, another budak suruhan from Tingkat 4.

 15. Mas Man

  Pauline Lim your position is no different to Rahsdan the crony. You have dissented to Rashdan’s level. You are scheming. You just need the necessary. Please go and find one and that will make you better i hope.

  Rashdan, Md Nor and Aj when are you all going to disappear from MAS and the surface of the earth. You are just scum of the earth.

  Awang Adek is just a failure of the badawi’s administration. Rejected by the people of Bacok. Reappointed as Senator to do this dirty job to keep AA and AA X not for the sake of the nation but the 4th Floor interest.

  MAS staff lets go going to remove them. Let start a campaign of some sort to get them out. May be we should just go on medical leave on one day and see what the cronies can do for MAS. They will be pissing in the pants I beg you.

 16. haidaan

  Thank You YB,you the only MP that will stand for MAS.Keep it up! dont give them a pinch to elope freely.we will support you for the rise of our National Airlines again…

 17. Anonymous

  What a drama..sybas awang adek2..u have showned us how loyal u r to your masters…this is the ‘mother of all cover up’..as long as u have the same clown in putra jaya..answers like this will be repeated again and again like a parrot..so YB wee chee keong…thanks a lot..keep on fighting sir..we all in mas will be praying for your good health and success..

 18. Pariah Anak Syaitan

  YB thank you for all the efforts and time that yo have put in for MAS and its staffs. We are extremely grateful for what you have done.

  The cronies are still not moving on another crony abused of power. Heard that the Chief Stewardess in charge of flight MH 122 has been taken off the roster. Is this a process of victimisation against someone who was doing her job?

  What the f..k is Pauline, Malek and the fools in MASEUS doing about this? Are they still celebrating the signing of the CA? for heaven sake we don’t care about the CA. We care about the future of MAS whether it is going to be destroyed by the cronies. I hope that other union leaders will come to the defend of the Chief Stewardess for doing her works properly.

  As for Awang Adek, he is just a joker that is not worth talking about. What we in MAS want to see is what actions are to be taken against the No 1 crony Rahsdan. That mother f..ker should be out from MAS soonest possible so are those that have recent connections with AA. Rozman Omar, Azhari Dhalan, pariah, kamarudin Meranun, Shane Nollan and PlaneConsult. This is to prevent conflict of interests.

 19. Flymh

  YB Wee,if bachok is the winnable place for awang Adek,I can assure you that sepang will be your winnable place for you in the upcoming pru13.we definitely will vote for you no matter who your opponent is.we can even set up a team for you to ensure you will win wt big majority.thank you for your help.

 20. Anonymous

  Tq YB …. Nak ke c awang ADEK nie travel low cost airline? Or Yb or Menteri2 yg lain?isssssh mana ade standard kan!!!! Nak kaya bg hasil kat. AA, nak STYLE n GlamOUr naik MAS….pandai2 kronie nie yea…jangan sebab isu ni BN n gomen lingkup cukup…. Jgn National Carrier Tergadai nama cukup… Pasal upgrade ou hupgarde tu biasalah, TF pun beli tiket EY , tapi bila Travel, autoUPlift ke FC cabin pulak…..pokok tak bergoyang if tak de angin…nak tahu pekong c danny nie n kronie, tanyelah Staff Mas yg Teraniaya….Bravo, Awng Adek yg tak tak membela nasib Mas, dikaburi oleh $$$$. Allahuakbar..

  1. Anonymous

   No way, he refuses to fly economy let alone LCC.

   Once he berated our check-in staff when he could not get first class on a flight to KBR.

   He asked the staff whether the staff knows him. He went ont o say he owns MAS. He even asked for other pax to be downgraded so that he can fly first.

   YB shame on Kelantanese, your home state.

   1. weechookeong

    Anonymous @ 2:46 pm

    Yes, you are right. If it was true then I am ashamed being a Kelantanese but I am what can I do.

    Never mind you, other MAS staffs, Malaysians and I will do what we can to stop this share Suap and CCF as they are very detrimental to the future well-beings of MAS and MAS staff. MAS is our national airlines and icon that must be protected from being cannibalized like the aircraft of Rural Air Services (RAS) in 2006/2007.

    Thank you for your comments and contributions to yours truly Blog. Lets go for nation building.

    With kindest regards

    wee choo keong

 21. Anak Melayu dalam MAS

  Kroni si Awang Adek pun tak berani anak cabar Yb mengenai Rashdan menyalgunaan kuasa untuk upgrade maidnya ke First Class. Md Nor dan AJ berdua masih nak cover-up lagi kah. Apa ni parasmugari Joyce Tan jadi magnsa kerana si kroni Rahsdan abused of power.

  Jangan fikri perkeja MAS bodoh. Jika apa2 berlaku terhadap Joyce kerana menjalankan tugasnya dengan baik, perkerja2 MAS tak akan diam diri walaupun si Malek dan Pauline exco MASEUS masih buat bodh dan/atau telan terlampau banyak “Sleeping Pills” seperti YB telah sebutkan di parlimen bagi pihak kami. Berhentikan segala tindakan “victimisation” terhadap Joyce dengan segera.

  Md Nor, Take immediate actions against that bas..d Rashdan and yourself and AJ for condoning such abused of power. Both you and AJ are a real laughing stocks di MAS.

  PM Najib masih menurut si Tertidur bekas PM kah? Please wake up and take immediate actions against Rashdan, Aj dan puak2 AirAsia di MAS iaitu Roxman, Azhari, Shane Nollan dan PlaneConsult.

  Ptui! PTUI! PTUI! kepada semau Pengkhianat2 Negara!

 22. eyes and ears

  I solute you YB for bringing up the issue, as you are a real ‘PEOPLE PERSON’ who really listen to rakyat… You have my support. And I really hope that people in the Parlimen would open up your eyes and ears, ask yourself before going to sleep, have I done the right thing today?

 23. Anonymous

  Apa la today Firefly jet operation senior pilots above 60 yrs kena terminated. Given 3 mths gaji n 1 mth bonus. This collaboration is causing a lot of unhappiness . Since they cannot settle problem with MAS employees they cari pasal with Firefly staff . What can u say

 24. kapak halus

  Instead of competingon the same playing field, WTF AA is making certain that the competitors like MAS and Firefly competitiveness and expansion are clipped on the pre text of economic realignment under the banner of CCF.

  YB, we support your vocal effort to highlight and repeal this CCF which so far have benefitted only AA and AAX.

  Were you able to post questions shared here and get satisfactory respond during today’s parliament sitting? They would say one thing to the crony media but act strangely and secretly in MAS. MAS management has a MC meeting today and they discussed on how to spin the negative and damaging issues circulating in the social media. They may also discuss about Danny the cry baby. Danny who re joined MAS as s ED after several spells and curses in other GLCs including Maybank promoted himself to Deputy Group CEO of MAS and the MD of short haul. What a disgrace! Good riddence our friends at Maybank shared. But greed and arrogant blind him and other cronies.

  They are doing the biddings for WTF instead of the national interests. TS WTF and Kamaruunot been heard and made comments since the saga and criticsm took place. Where are these flamboyant high flyers? Playing his expensive toys in UK perhaps. The “toys” he and Kamaruddin bought using money “cheated” from MAB (airport tax), customers late by few seconds or minutes approaching AA and AAX counters, customers not bothered to get refunds, MAS 18MILLION on QPR which for the soon to br relegated to lower division) and dodging airport services charges so on. In Malaysia, AA WTF and Khazanah Nasional can hide a lot of their misdeeds.

  The AA cronies and panamera deadwoods must go!

  1. weechookeong

   Kapak Halus

   Thankyou somuch for your contribution for the good of MAS, our national icon, and ultimately for teh good of this nation.

   I will definitely do my level best to bring up in Parliament about what you have stated, the injustices done to MAS under the said share swap and, most of all, CCF, the abused of powers by MAS and other matters related to CCF including the secret appointmetn of PlaneConsult. The appointment of PlaneConsult was a clear case of CONFLICT OF INTEREST that must be stopped immediately otherewise CCF will be a one sided “Collaboration” by MAS for the benefits of AirAsia and AirAsia X Sdn Bhd.

   MAS staff and all its Unions must also play their parts to stop the injustices and decisions made under the said share swap and CCF that are detriimentalto MAS. Not forgeting teh abused of pwoers oif Rashdan in the case of upgrading his maid to First Class that was contrary to the existing policy/rule. One rule of rthe powerful and another rule for the normal graded staff of MAS.

   I am now reply to sdr in the chambers of Parliament. We are now debating a Bill relationg to Minsitry of Transport. Yours truly will try to bring the injustices done to MAS under CCF and plights of MAS staff in this whole episode.

   Yours truly will post a new article later this evening after Parlaiamneent is finished for tonight.

   Thank you.

   With kindest regards

   wee choo keong

 25. kapak halus

  Thank you, YB.

  Please relate to the Parliament and the MOT particularly that Md Nor and Rashdan generated funds using WAU initiative and Idris Jala and Tengku Azmil generated funds from selling huge parcels of MAS properties worldwide. Now that the Trio Md Nor, AJ and Danny the cry baby (with pool of AA appointees at MAS top management posts) came on board with the support of WTF AA and AAX and Khazanah Nasional under the pretext of CCF (they are fond of 3 letter word like WAU and CCF), what are their strategies to boost MAS cash position? Particularly the impending delivery of new aircraft?

  If it is again by spinning off MAS divisions and subsidiaries or selling MAS remaining assets or selling MAS rights to the land leases (like Md Nor and Danny) did during their first tour of duty in MAS), then it is NO BRAINER or BINA yang tak payah PIKIR punya. It is very embarassing to enroll into IVY League universities and they know not true and genuine building, growing and expanding businesses and assets. Very disgraceful! Their universities must strip them from the degrees the universities accorded them.

  By manipulating the FY2011 result to show huge losses and yet to be officially audited, these elites actually dig their own graves. AJ and Danny the cry baby flew to UK, Australia and several other places to BEG for loans or syndicated loans from many financial and banking institutions but they failed. Bank Negara of Malaysia also rejected their inconvincing business plan. They came back to MAS with their tails between their legs like a wounded dogs.

  So, YB, please ask their supporters in MOT and MOF how will the present BOD(oh) and Top(less) management PLAN to source the funding without stripping MAS assets or breaking MAS business and operations? What are their solid business plans besides uplifting loss making AAX cancelled passengers at 30% below MAS actual average sector yield?

 26. JJTension

  Sure ker MAS rugi or tak ada duit?

  Please check any vendors making noise of MAS failed to make payment!
  Please check MAS aging!
  Please check with Treasury on our cash satus!
  Please check with Aircraft Trading department on their disagreement on the recent provisioning that has been reported MAS lost RM2.5B!
  Please check with MAE on the status of AA aircraft already on board for servicing!

  I am not sure about MASEUS case coz I don’t just bothered about them… If true that RM1M lost from account from contribution of members, police report is required. Depa dah tak wujud… Their prinsip changed as they are part HC. Remember HC exist to protect the interest of management. While Unioin to protect MAS staff… Telor ada tapi PENGECUT… They are the truly PENGKHIANAT warga MAS…

 27. JJTension

  YB PM cakap jangan tukar PEMANDU di tengah-tengah permanduan dengan PEMANDU yg tidak tahu kredibilitinya… Well YB PM, ini lah yang berlaku sekarang…

  If Tengku Azmil failed as CEO Malaysia Airlines, why he is now one of the 10 investment director in Khazanah?
  If FireFly lost under Eddy Leong as MD, why he is now in Khazanah?

  Tak logik and sounds so funny… Dah failed, fired ler.

 28. kapak halus

  MAS financial report for year 2011 although unaudited is an official release by MAS BOD(oh) and Top(less) Management. They shoot themselves in the foot and in the face and in the butt. Despite that MAS more than a billion ringgit in Cash and another meager billion (after not so Bina tak Fikir made not so WAU moves), which financial institutions would believe and back their funding injection?

  How about CIMB? already it flushed a RM50billion on untrustworthy AA and AAX, would it want to consider MAS? Really? Can do lah? Malaysia BOLEH!

 29. Our dear minister needs a CPU aka otak upgrade la! Cakap tak tentu, memang COP minister buatan Malaysia.
  Think for a while. Barang terbaik dan paling berkualiti kite EXPORT, barang ok-ok… asalkan boleh guna sekali dua kali dan kurang berkualiti kita jual kat rakyat semua.
  Inikan Malaysia… that’s why lah, minister2 cakap pasal nak ‘lure’ overseas Malaysians yang berkualiti balik sini jadi “slave”. Sbab yang ada kat sini tak tahu cakap, tak tahu kerja. Inikan produk Malaysia pada majoritinya, reflective of most of the ministers LAH. Ish ish ish.

 30. Anonymous

  I must say that being the only low cost airline in the world AA, compare to Jet Airways, Jetstar, Kingfisher etc…Is the only airline that CLAIM to be profitable all years around… Senang dpt landing right, n the best part can overlap with national Carrier MAS route… Management still giving FUEL reason… AA pakai air ka ? Everytime big bosses tukar, new batch of kroni bwk whole batch of team, bosses leave, tapi kroni tinggal, new boss again with new set of kroni masuk errr must i said new TEAM…pasal tu lah if we look at Australia operation at least 3 manager satu route, if ade SYD! MEL! ADL!PER, kira dah ade 12 MANAGER tu, aprt manager, station manager, area manager….wahhhhh belum kira executive lagi…..even SQ they only have only 1 manager to control whole operation in Australia, yg lain cuma executive…..if dah berzaman asyik rugiiiiii aje, well which department n who should we executed first? Definately the bosses coz they are paid ratusan ribu, marketing people asyik lah failllll , they should be fired, mengakulah, poor management n big boss yg travel like this arline belongs to them.

 31. Kunyit Hidup

  CA dah sain, MASEU dah neutralized. Dapat 5% tapi ada yang terkorban.

  CUEPACS – Kerajaan Kumpulan Pelaksana dapat 13% kenaikan (Gred 1 hingga 40 equivalent to MAS graded staff).

  Sejarah berulang, teringat dulu 1.5%.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.