“Pengkhianat dan Perompak Negara” – Part 1

Updates @12:30 am 22-3-2012: Yours truly has been informed that Ahmad Jauhari Yahya (AJ), the Group CEO of MAS, will be meeting “some” of MAS staff at KLIA MAS Komplek, which has been sold during the time when Tan Sri Md Nor Yusof (Md Nor) was the MD of MAS and it was then leased back to MAS for 57 years at the current rental of about RM75 million per year. This was part of Md Nor’s WAU project. The time of the said meeting is 10:00 am on 27-3-2012 at KLIA.

MAS staff should pose questions relating to WAU, which was massive asset stripping during 2002 to 2003, the 25 years one sided contract with MAS Catering Sdn Bhd/LSG Sky Chef Brahim’s Sdn Bhd, 57 years lease with Assets Global Network Sdn Bhd, the infiltration of AirAsia Bhd (AA) senior executives into MAS, appointment of Mat Salleh consultant firm PlaneConsult, the monthly salary of Mr Shane Nollan of PlaneConsult (as Acting Commercial Director of MAS) and his expenses, the purpose of setting up MAS Sdn Bhd, whether MAS Sdn Bhd has been granted the Air Operation Certificate (AOC), the uplifting of AirAsia X Sdn Bhd (AAX)’s passenger with NO FARE being charged, the details of “special arrangements” with AA and AAX on the uplifting of their passengers, whether AA has paid for the recent charted MAS aircraft to ferry its passengers to Medina, the charges imposed or to be imposed on all services of aircraft provided by MAS Engineering to AA and AAX, who decided to change MAS logo to pale blue color and etc. 

More importantly, MAS staff should ask AJ:  What are the benefits that MAS has gained from AA and/or AA under CCF since the secret share swap (executed on 9-8-2012) until now ?

Penyata Rasmi Dewan Rakyat (Hansard) 19-3-2012

4.58 ptg.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk berbahas atas menjunjung kasih kepada Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 12 Mac 2012.

izinkan saya untuk memetik sedikit daripada lafaz Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ia adalah “Dasar transformasi nasional yang merangkumi program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi, program transformasi politik dan program transformasi luar bandar telah mula membuahkan hasil untuk dinikmati oleh rakyat. Bagi memastikan pertumbuhan negara terus mampan, kerajaan Beta akan terus melaksanakan program dan projek di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh dengan memberi tumpuan kepada projek pembangunan berimpak tinggi dan bermanfaat kepada rakyat. Sesungguhnya usaha-usaha ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun berkat usaha gigih kerajaan dan sokongan rakyat, negara kekal makmur walaupun dunia kini bergelut dengan krisis kewangan, kemelut politik dan ketidaktentuan persekitaran”.

Memang ini adalah baik dan boleh disokong tetapi kerajaan mesti serius dalam ucapan-ucapan ini dan juga objektif-objektif transformasi ini.

■ 1700

Pertama, kita perlu lihat Kementerian Kewangan sendiri. Di Dewan yang mulia ini, kita masukkan soalan, sudah berbulan-bulan dan apabila sudah sampai masa untuk jawab pada hari itu, tidak dijawab dan saya perlu naik ke Urus setia minta dan minta sampai jam 5, barulah pegawai itu datang untuk memberikan jawapan. Inikah satu transformasi. Saya rasa ini bukan transformasi dan perkara ini saya bukan bangkitkan pertama kali di sini. Sudah berapa kali sudah masih sama, sudah jadi satu kanser dalam kementerian di mana mereka anggapkan Ahli Parlimen di sini adalah kita menjadi patung sahaja. Dimainkan oleh mereka dengan sukarela mereka.

Jadi saya haraplah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah ambil tindakan terhadap pegawai-pegawai tertentu dan ubahsuai dalam tingkah laku dan ciri-ciri tidak apa dalam kementerian kewangan termasuk semua kementerian. Jangan kata kita masukkan soalan berbulan-bulan dan dapat jawapannya untuk hari itu sampai pukul 5, pukul 6, pukul 7 kadang-kadang belum dapat.

DR 19.3.2012 100

Inikah kerajaan untuk transformasi? Kalau begini memang saya boleh menyatakan dengan jelas bahawa ini bukan transformasi. Ini boleh kata kita menuduh dan juga ini adalah satu kenyataan omong kosong sahaja.

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengulas sekali di sini soalan saya pada 15 Mac 2012, saya bertanya soalan yang amat simple kepada Menteri Kewangan. Apa soalan itu, berapakah jumlah kos konsultan yang dibayar oleh Khazanah daripada Jun 2004 sehingga 29 Februari 2012 dan berapakah Khazanah membayar consultant fee kepada BinaFikir Sdn. Bhd. untuk melaksanakan Projek WAU..., WAU ini apa? Wide Separate Asset Unbundling dalam MAS yang gagal dan juga saya meminta senaraikan konsultan-konsultan yang dilantik oleh MAS termasuk syarikat Plane Consult Competency daripada 9 Ogos 2011, hingga 29 Februari 2012 dan fi konsultan-konsultan yang telah dibayar atau akan dibayar oleh MAS konsultan-konsultan tersebut dari tarikh yang sama.

Jawapan daripada MFO yang dengan susah payah, kita kena minta di atas Ahli Parlimen perlu minta seperti kita minta sedekah dan dapat jawapan apa? Jawapan itu untuk semata-mata cover-up dengan soalan yang amat jelas tetapi jawapannya tiada jawapan mengenai konsultan fi kepada BinaFikir Sdn. Bhd. tidak dijawab. Dia jawab macam-macam, konsultan fi yang berjumlah tidak dijawab juga, dibayar oleh Khazanah kepada semua konsultan daripada Jun 2004, kenapa? Mereka tidak berani jawab sebab pegawai di Khazanah MDnya Tan Sri Azman Mokhtar ini adalah amat hebat bermaharajalela sampai kerajaan pun takut kepada dia, sebab itulah tidak berani dan juga BinaFikir itu siapa yang dimiliki oleh siapa? BinaFikir ini yang pada masa itu ia ditubuhkan pada tahun 1 Januari 2002 oleh Tan Sri Azman Mokhtar juga dengan konco-konconya, Mohammed Rashdan Yusof sekarang ini jadi Deputy CEO MAS dan telah menimbulkan berbagai-bagai masalah dalam MAS sampai MAS jadi kucar-kacir dan MAS telah pun tumbang.

Saya harap kerajaan boleh ataupun Kementerian Kewangan jangan lari pada masa jawapan penggulungan Menteri Kewangan jawab berapakah BinaFikir Sdn. Bhd. dibayar pada tahun 2002 oleh masa itu di bawah jagaan bekas Menteri Kewangan II, dimana? Oh! Tidak ada di sini. Yang Berhormat Tasik Gelugor Tan Sri Nor Mohamed bin Yakcop pada masa itu, tidak ada di sini. Mana dia tidak sampai di sini? Inilah yang champion pada masa itu, yang amat berkuasa dan yang inilah Tan Sri Azman Mokhtar adalah konco dia termasuk Rashdan ini, si jahat, si pengkhianat negara yang sekarang masih pada saat saya bercakap dalam Dewan ini masih menjalankan tugas-tugas untuk mengkhianati MAS, seorang pengkhianat negara, perompak negara di dalam MAS sekarang.

Tuan Yang di-Pertua, kita perlu tengok latar belakang BinaFikir Sdn. Bhd ini, tubuh pada 1 Januari 2002 dan selepas itu terus dilantik sebagai konsultan kepada MAS oleh siapa? Oleh yang sekarang jadi Pengerusi MAS Tan Sri Mohamad Nor Yusof Semasa itu beliau menjadi MD kepada MAS dan dilantik untuk buat satu Projek WAU untuk membaik pulih MAS. Kita setuju hendak baik pulih MAS dan projek ini habis dalam lapan bulan setengah habis pada lebih kurang Oktober atau November pada masa itu.

DR 19.3.2012 101

Wah! Terus mereka lancarkan WAU ini. Tujuannya untuk make MAS, ”An asset light airline”, hendak ringankan MAS dari segi aset. Pintar menggunakan perkataan-perkataan konsultan ini, asset light airline. Apa asset light? Padahalnya mereka maksudkan asset sleeping, it is was about asset sleeping oleh puak-puak konsultan ini. Pengkhianat negara ini, Rashdan, termasuk Tan Sri Azman Mokhtar pada masa itu dan apa yang berlaku pada masa itu, bagaimana aset sleeping? Minta laporan itu…, WAU ini apa?

Pertama mereka jual MAS Catering Sdn. Bhd. 70% saham di MAS Catering Sdn. Bhd jual kepada adik bekas Perdana Menteri Datuk Haji Ibrahim bin Ahmad Badawi tidak melalui apa-apa open tender. Katanya ketelusan, katanya semua hadhari, hadhari sini, hadhari sana.

Seorang Ahli: Wasatiyyah.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Assobiyyah saya tidak tahu. Pada masa itu, jual aset kepada dia. Selepas itu, MAS Catering 70% ini oleh syarikat adik kepada bekas Perdana Menteri. Dia jual berapa? Daripada 70% ini 51% jual kepada Tamadam Bonded Warehouse Berhad, satu syarikat public listed company. Dengan harga berapa? Saya percaya beratus juta ringgit dan selepas itu dia jual ini melalui share swap. Tidak tahulah share swap atau ‘suap’, share swap. Tiba-tiba akhirnya beliau jadi Pengerusi Tamadan Bonded Warehouse Berhad dan bakinya 49% ini dijual kepada siapa, Lufthansa anak syarikat Lufthansa Subsidiary LSG Sky Chefs…
􏰀 1710

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: [Bangun]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Kemudian tidak tahu berapa dijual. Saya harap MACC pun siasat perkara ini berapa dijual kepada Lufthansa dan, one minute please. Dan nama MAS Catering Sdn. Bhd pun telah ditukar kepada LSG Sky Chefs Brahim’s Sdn. Bhd. dan yang mustahilnya selepas penjualan ini semua MAS pula menandatangani dengan MAS Catering selama berapa lama? One sided agreement ini berapa lama untuk catering services dan services yang lain? Selama 25 tahun yang non negotiable. Harga oren jus yang sama di economy class katalah RM10 dihidang di business class jadi RM30, di dalam first class jadi RM50. Benda yang sama. Apa tindakan yang diambil? Tidak ada. Mereka lebih berminat untuk asset sleeping. Silakan Yang Berhormat Kota Belud.

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saban tahun kita mendengar komen-komen daripada Yang Berhormat Wangsa Maju berkenaan dengan Khazanah dan juga personaliti-personaliti yang terlibat dalam beberapa perkara Yang Berhormat sebut tadi. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat siapa memantau Khazanah ataupun perlukah kita memikirkan mekanisme yang terbaik untuk memantau GLC pula? Apakah cukup sekarang ini yang dibuat oleh Kementerian Kewangan ataupun daripada Jabatan Perdana Menteri untuk memantau GLC-GLC ini sebab seperti mana Yang Berhormat katakan tadi tugas mereka, dana rakyat itu begitu besar.

Jadi apa pandangan, ada cadangan tidak daripada Yang Berhormat mengenai isu ini. Bagaimana memantau mereka supaya mereka lebih accountable.

DR 19.3.2012 102

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Memang kita perlu memantau mereka. Yang pertama kita perlu buang Tan Sri Azman Mokhtar di sana dan saya mencadangkan untuk melantik Yang Berhormat Kota Belud sebagai pengerusi di sana… [Tepuk]

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Soalan tadi itu bukan dibuat…

(Untuk disambung besok – Part II )  Sila Baca ucapan di Parlimen mengnai “GANG OF TWO”.

23 thoughts on ““Pengkhianat dan Perompak Negara” – Part 1

 1. Disgrunted union member

  Very correct, correct correct. Bloody Pengkianak negara and Perompak negara, The cronies shoudl be shot dead or throw into the longkang. That’s where they belong.

  They are not fit to draw a single Sen of salary from MAS but AirAsia. A bunch of people who have no MARUAH at all. I hope that their family will pay for what they do to MAS and MAS staff.

  The Union leaders also tiada maruah. They are good in signing CA at this time when the robbers are in our house. Please stop taking sleeping pills and stand up for your members. Start with a picket now and I mean now. We cannot delay any longer. The croniws like md Nor, Rashdan and AJ are screwing MAS daily. So take direct action now. Start with PICKETING which Alias said in September, then December and then no news and sign CA. Bloody idiot.

  If you can no longer represent us just resign.

  1. Anonymous

   I heard that Alias is recovoring from heart attack.. ha ha ha,, do bad
   and you will suffer… the attack is just the beginning,,t here is
   more to come

 2. mas staff

  The Star as usual has been very busy doing damage control for MAS after share SUAP and CCF. Before Share SUAP the Star published many negative news on MAS. No negative news on AirAsia. Who are heading the Star Ho Kay Tat, Wong Sai Wan and Wong Chun Wai.

  Today it publishes in its business section about MAS joining OneWorld which is a stale news. If AJ is worth anything that should be his priority. Because it is a collaboration with more than 10 airlines. Wht the f..k was AJ talking about now! Stop bullshiting. Your incompetency and losing control have been exposed. Please retire quietly before you are cursed by MAS staff.

 3. PTUI! to Nor Zalida & Rozman

  MAS cyber dogs have stop joining in to distract the discussion about the cronies with the Changi airport and singapore when we are talking about teh cronies in MAS like Rashdan, Md Nor, Rozman, Aj, Nor Zalida and Azhari Dhalan.

  Nor Zalida of strategic Com of MAS. please resign and joint your uncle company in AirAsia. No one respect you in MAS. Everyone in MAS give you PTUI! PTUI! PTUI! daily when we see or hear about you.

  Rozman, Rashdan and Azhari too.

 4. suara mas

  Syabas YB

  YB benar-benar berani tak kira walaupun di Parlimen..ucapan YB AMAT PEDIH..tak tau lah kalau kerajaan masih boleh mendiamkan diri disebabkan nama-nama besar si amok n The geng.

  Yang jelas mereka memang perompak n pengkhianat negara!!

  Saya yakin PM dah mula jeling-jeling si MD Nor, Amok n The Geng!!
  Cukup dan hentikan lah kerosakan yang telah di buat oleh pengkhianat-pengkhianat ini..malah lebih dari komunis…!!

 5. Anak Malaysia Tulen

  Ya Allah Md Nor, AJ, Rashdan, AMOK, Rosman, Azhari, Zalida…..apa lah kau orang ni. Melayu yang tak sedar diri dan tak tahu malu….kau orang ni sembahyang ke tak ni…..punya la besar dan banyka dosa kau orang buat pada 19,000 orang kakitangan MAS dan keluarga mereka serta RAKYAT.

  Kamu semua umpama….binatang yang diikat kat hidung dan ditarik kesana-sini oleh Pariah TF. Sampai ke hari ni Tuan Chairman MAS tak pernah jawab soalan yang ditanya dalam blog YB ni. Cuba Tuan Chairman jawab semua ni.

  1. Why need to set up MAS Sdn Bhd, whereby MAS can do both long, medium and short haul, if not then MAS to provide service on long haul, Firefly on short haul and MASwings on medium haul.
  Is MAS Sdn Bhd set-up for asshole Rashdan who wanted so much to be an airline CEO? Well with his bloody asshole face, think it suits to be painted on the Pariah TF aircraft.

  2. Mr. Chairman of MAS, maybe you could answer a few of this simple questions because you are so bodoh and can’t answer big questions.

  a. Who approved the new MAS logo?
  b. Was is approved by the board of croonies and Pariah TF?
  c. Who designed the logo?

  2. Selling MAS Catering and MAS Komplek for what reason? By selling these assets of MAS, it still will not help MAS to turnaround…you bloody asshole.
  We know you are now trying to sell off Engineering and MASkargo too. Maybe by selling all these assests of MAS, you guys will get enough money to buy your tanah kubur kat Nirwana Memorial Park…kot.

  3. From the day you bloody asshole step into MAS till now, when staffs asked about company’s direction…..what answers does the staff get….NOTHING.
  So now tell everyone “WHAT IS THE DIRECTION OF THE COMPANY BESIDE SELLING ASSETS AND SUCKING THE COMPANY DRY?”

  4. What the HELL bringing in so many AA staffs into MAS? Are you trying to say there are nobody in MAS who could do the job? Hey Look here….all you bloody binatang…..MAS have more capable staffs (Even Lowest ranking staffs) can do they job better than anyone of you binatang. Oops…binatang is even better than you idiots.

  5. What is PlainConsult doing in MAS? There are another group of idiots who goes around and shit in every department. the staffs can also be a better consultant than these idiots Mat salleh banggang.

  6. So how much did you pay Shane Nollan to carry 30,000 AA for NO FARE?

  Wonder how well you idiots sleep at night with all these cursing and swwearing from so many many people. I swear that Pariah TF and all his croonies, biar kamu, keluarga kamu serta selama 10 keturuan keluarga kamu semua tak hidup senang dan merana seumur hidup sampai ke akhirat.

 6. The Three Robbers

  Thank you YB for speaking for MAS staff. I like the pictures of the three robbers. Where are these three robbers? Are they in MAS now? If they are we must look for them and catch them. After that we send them to Sungei Buluh for holidays.

  Kak! Kak! Kak!

 7. steve kk

  MAS was heading the right direction when they formed Firefly.
  Singapore Airlines also following this business module with Scoot.
  MAS made inroads when they used KK as a base to Taipei, Japan,
  Korea and even Perth. I think that was a brilliant and workable plan
  judging from the large amount of tourist coming to Sabah/Sarawak.
  So why cut off such a workable plan?
  Maybe YB should speak directly to the “brains” behind these ideas
  now kept in cold storage in Khazanah- Idris Jala,Tg Azmil and
  Eddy Leong.

 8. mohdwazi@gmail.com

  When Danny boy paid QPR for sponsorship monies, he was just pursuing Bina Tak Fikir’s strategy in making MAS as the ‘asset light’ airline.

  Light on the purse!

  Semua light.

 9. WHAT THEY WANT TO DO IS BREAK UP THE UNION

  WHAT THEY WANT TO DO IS BREAK UP THE UNION

  PLEASE BEWARE ON HIGHEST ALERT…. ITS TONY STYLE…. AIRASIA MANA ADA CHANCE BUAT UNION….

  BE ALERT… NEVER LET THE DEAL GO ON..and MAS Sdn Bhd as well….

  wubra.blogspot.com

 10. The Real Robbers

  Can some help? Who are the robbers in MAS? Ha! Ha! Ha!

  Several MAS staff and I have read you speech YB. Well said. We all love it. We shall ask AJ and gang, especially that Tan Sri Md Nor and Rashdan the crony about those questions that have been posted. I bet you YB, they will run for their life. They have been saving MAS by asset stripping what MAS owned through our hard work and the hard work of MAS retired employees.

  Please post Part 2 of “Pengkhianat dan Perompak Negara”. Can’t wait to read it!

  MAS staff are very sure that MD Nor, Rashdan, AJ, Rozman, Nor Zalida, Azhari, TF, Kamarudin Meranun, Datuk Azman Yahya, Krishnan Tan,, Datuk Rohaya of Astro, Tan Sri Wan Azmi do not know where they hide their faces. Azman Mokhtar of course, has no credibility and the next best thing for him to do is to pack his things in Khazanah and stay home.

  a BIG PTUI! to your buggers!

 11. Nordin MAS

  Where are all the robbers in MAS? We can’t see any these days. Have they run for their life? At last the robbers got what they have given to MAS staff. Treating us like dogs. Its paying back time. We are watching every move you make.

  Whatever move you make will be posted in YB’s blog. Before, we have no say and no one to turn to. Now we can turn to YB’s blog for help.

  Thank you, Please post Part 2 so that he robbers will be stripped naked for a change.

 12. Kunyit Hidup

  If you are invited, this is a challenge to MASEU leaders on 27 Mar 2012:

  1. Gather members as many as possible, for ‘internal’ picket.
  2. Plan questions like YB Wee suggestions, hopefully there is a Q&A session.
  3. Sing Negaraku or booo the ‘speak-for-tony-speakers’ whenever try to spin current issues.
  4. Prepare banners with words sharper than gillette.
  5. Take pictures or videocam the whole situation from many angles.
  6. Tell the whole rakyat through this site and anywhere else.

  To secretaries – please make sure your AA appointed bosses will not cancel, change or skip the soon-to-be memorable session!

 13. Economist Kampong

  YB WCK
  Keep up he good work. Ask, ask and ask. Even if the answers were not forthcoming – please don’t stop asking.

  We are also watching the Government backbenchers. If you are truly the WAKIL RAKYAT – and the 3 robbers are stealing duit rakyat — how come you are deaf and mute.

  In the next GE — we will not vote deaf and mute to represent us. We will change and give our votes to those candidates who can speak — like YB WCK.

  Pergilah belajar dengan dia. Kalau tak tahu.

  Thank you.

 14. Recalcitrant

  YB
  Thank you for the speech, which we are now circulating to as many staff as possible. Hopefully, on 27th, it will provide many of us with “ideas” on what questions to ask.
  Kunyit Hidup
  Your suggestion is brilliant. The members of Maseu must insist to their leaders to take those actions. But I must alert everybody, Management has asked Security to look out for staff who show signs of protest, like wearing the NO CCF badges. Some sources say that during the financial results briefing on 29th February, Security was asked to beef up the number of men and alert the nearest Police base in case of staff “reaction”. Why so paranoid?
  Chairman, Aj, Danny and gang – for all your qualifications and so-called experience, something so basic also you don’t understand – if you want your Buisness Plan to work, a CRITICAL SUCCESS FACTOR is buy-in and support from the staff who will help you to operationalise the Plan. Instead, typical of Danny’s no-brain-no-EQ mentality, you import all sorts of CONsultants, and think that staff will be like lembu-dicucuk-hidong and follow and comply brainlessly? So stupid!

 15. haidaan

  Thank you YB you the only politician that will stand up for us..We will be with you to save MAS from these stooges.Please continue to fight for us till the truth prevail…

  Thank you again…

 16. Pecah Tembelang

  JJTension
  There was news that AJ will ‘turun padang’ at KLIA on 27th. But we also know he is flying to MAA on way to Hyderabad same morning, so not sure about the ‘turun padang’ on or not.
  But what is confirmed is that Chairman wants to meet staff at an “engagement”
  session on 28th March at the Mas Academy. All of you, please come, and throw all the questions you want. Read YB ‘s speech in Parliament, pass it around to as many staff as possible, so if, as expected , the Chairman try to bullshit his way out, we know what to say and do.

 17. Kunyit Hidup

  Recalcitrant,

  1. You and brother-in-arms are most welcome. That was a challenge to MASEU (and GUAM) to make use the opportunity by showing our uniting-stand in opposing any radical move that will jeopardize our future. However please stay on the issues related to staff welfare only, avoid management or individual issues at this point of time. Remember when I said about the best joke in youtube? ‘MASEU picket in December’. What BASIS within the scope and function of MASEU to oppose the share-suap and CCF?

  2. What if the share-suap and CCF will not change anything or will result to improve staff welfare? Clearly, the actual reason to go against management is the NEGATIVE IMPACT to staff.

  3. Then, what are the unwanted results or cause to fight for members? All the answers in this blog!

  4. We shall fight for the rightful cause (staff) and to support YB Wee and other dependable Wakil Rakyat on governance (management) issues. Staff (GUAM) may proceed on both issues when the time is right. Catch-22 is not our game!

  5. Let us talk about MAS rules and regulations (I am not an expert, just opinions):
  a. No problem to wear CCF badge on your own shirt but not uniform. Use our own materials to create banners. Must not intended for public and not in public area, so what is wrong if the show will be inside MAS office/premises?
  b. Get permission to attend the session from your boss if within working hours. Verbal permission is sufficient and I bet most all of managers will have no objection so long not affecting schedule. It is about everyone’s future. If unreasonably disapproved, they will be labeled as coward, kaki-jilat or at least you know what kind of managers they are!
  c. Similarly almost all security personnel are with us, but they have to take action if involve physical contact, offensive words such as racial or religious and chaos. For a record, the Human Capital rules are the basis for security actions besides whenever safety and security risks. Our Head of Security is a professional ex-PDRM, he knows the boundary. No worry with security and no worry if obeying house rules.

  GUAM, your call to lead us!

 18. rahmatdaud

  This is the kind of service all politician should do, especially the opposition. i.e Fight for the well-being of the majority Rakyat & our homeland, regardless of skin colour. Hidup BEBAS.

  Bersih is just another way for a few politician, to get to Putrajaya, outside the ballot box. This is not a peaceful & democratic way of grabbing power. Look at what the Arab Spring has brought down on them. Apart from power/wealth onto its new leaders, does the people feel happy. Democracy in Afganistan & Irak, brought upon them by the US; are people(same faith) living in peace among their tribes. With Malaysia’s different race/religion, do anybody think we can live happily if somebody grab power out of the ballot box?

  I suggest the Bersih team, please find other things to champion the majority rakyat. i.e Abolish the AP system for cars, bring down the interest rates of housing loans, bring down the fees imposed by Puspakom / JPJ, reduce fees for 3rd Party Insurance, No abandon of housing project, etc….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.