Parliament Questions Time: Written Answer for No. 440

Sunshine Empire Sdn Bhd disabitkan dua kesalahan di bawah seksyen 25(1) ABIK, kerana manganjurkan skim pelaburan haram yang melibatkan aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen

Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat

Soalan No. 440

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan selain daripada tindakan pembekuan aset Sunshine Empire Sdn Bhd, Empire Property Venture International Sdn Bhd oleh Bank Negara kerana aktiviti pengambilan deposit haram, apakah tindakan-tindakan lain yang telah diambil oleh Bank Negara dan/atau oleh Suruhanjaya Sekuriti kerana kesalahan melanggar BAFIA dan lain-lain undang-undang oleh Dato’ Alex Teh Chee Tiong dan pengarah-pengarahnya yang lain demi menjamin kepentingan awam dilindungi.

Jawapan

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Bank Negara Malaysia telah menyiasat dan mendakwa syarikat Sunshine Empire Sdn Bhd di bawah peruntukan Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (ABIK) kerana terlibat di dalam penganjuran skim pelaburan haram yang melibatkan aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen yang sah dari Bank Negara Malaysia.

2. Syarikat Sunshine Empire Sdn Bhd telah disabitkan dua kesalahan di bawah seksyen 25(1) ABIK, kerana manganjurkan skim pelaburan haram yang melibatkan aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen yang sah dari Bank Negara Malaysia pada 3 Jun 2010. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM1 juta bagi setiap satu sabitan.

3. Tindakan pelucuthakkan aset-aset syarikat Sunshine Empire Sdn Bhd turut dikenakan menurut peruntukan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA). Aset yang telah dilucuthakkan dengan perintah Mahkamah adalah berjumlah RM9.5 juta.

4. Laporan lanjut mengenai status dan keputusan kes tersebut secara terperinci boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Bank Negara Malaysia iaitu www.bnm.gov.my dan www.fraudalert.bnm.gov.my

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.