Questions Time: 20 April 2010

hPERTANYAAN :       BUKAN LISAN

DARIPADA                  :        YB TUAN WEE CHOO KEONG  [WANGSA MAJU]

TARIKH                         :       20 HB  APRIL, 2010

Tuan Wee Choo Keong [Wanqsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan sama ada DBKL bercadang untuk mendapatkan pandangan ahli-ahli Parlimen sebelum menetapkan bajet tahunan, jika tidak mengapa.

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Wangsa Maju, penyediaan Bajet Tahunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) adalah berdasarkan kepada Seksyen 55, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Dalam hat ini, tiada sebarang peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Ibu Kota 1960 yang mengkehendaki pihak berkuasa tempatan untuk memanggil AhIi-ahli Yang Berhormat bagi mendengar atau membahaskan belanjawan yang telah dbuat.

Untuk makluman Ahil Yang Berhormat, semua pengurusan kewangan DBKL dilaksanakan melalul 2 (dua) buah jawatan

kuasa jaitu:

(I) Jawatan Kuasa Belanjawan dan Kewangan; dan

(ii) Jawatan Pengurusan Kewangan dan Akaun.

Jawatan Kuasa Belanjawan dan Kewangan bertanggungjawab menyediakan Bajet Tahunan DBKL.

Manakala Jawatan Pengurusan Kewangan dan Akaun berperanan memantau prestasi perbelanjaan DBKL pada setiap suku tahun.

Semua akaun DBKL akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Lembaga Penasihat DBKL dan seterusnya diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Akaun DBKL yang telah diaudit kemudian akan dibentangkan di Parlimen.

Walau baqaimanapun, pandangan yang disalurkan semasa pertemuan Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama AhIi-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan turut diambil kira di dalam melaksanakan program Bajet DBKL 2010 dan penyediaan program serta perancangan Bajet DBKL tahun 2011.

2 thoughts on “Questions Time: 20 April 2010

 1. dean

  Dear YB,
  As you won the parlimentary seat of Wangsa Maju under PKR banner. I really hope you are not going to leave Pakatan Rakyat. So that, the strong check and balance in our parliment still remain intact.

  Thanks and regards

  DEAN

 2. Maizatula1968

  i believe he can still contribute as a PKR man or as an independent.

  Check and Balance works not due to political affiliations, but through a dedication to righteous cause and with the interest of the people.

  tell me if you disagree.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.