Questions Time 6 April 2010

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ]

TARIKH                    :           6 APRIL 2010

RUJUKAN                :           2447

SOALAN:

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-

(a)        apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya di Wangsa Maju; dan

(b)       berapa banyakkah laporan polis berkiatan jenayah yang telah dibuat di Wangsa Maju pada tahun 2009 dan berapa banyakkah yang telah diselesaikan dan didakwa di mahkamah.

JAWAPAN

Tuan Yang Dipertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Wangsa Maju yang mengemukakan pertanyaan.

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan yang mulia ini, bagi menjawab soalan (a), beberapa langkah telah diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kasar jenayah di Kuala Lumpur umumnya dan Wangsa Maju khasnya melalui pelaksaan program Community Policing serta penubuhan Unit Sukarelawan Kempen Pencegahan Jenayah yang dilancarkan pada 4 Julai 2009 yang lalu bertempat di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Desa Rejang. Kawasan tersebut adalah di bawah pentadbiran Balai Polis Wangsa Maju dan telah dipilih sebagai Pilot Project berdasarkan kepada faktor scenario jenayah di kawasan berkenaan dan kawasan sekitarnya.

Selain itu, pihak polis turut sama-sama menjayakan program Inisiatif Bandar Selamat (IBS) yang ditubuhkan di kawasan Kuala Lumpur Suburban Centre (KLSC) yang merangkumi kawasan Wangsa Maju dan Setapak.

Pihak polis juga turut terlibat dalam Program Gerakan Tumpuan iaitu satu program usaha sama di antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi-agensi Kerajaan yang lain di kawasan Sri Semarak.

Operasi-operasi pencegahan jenayah di kawasan Wangsa Maju turut diadakan secara berkala dan bersepadu melibatkan semua jabatan dalam PDRM bagi membendung jenayah curi kendaraan, pecah rumah, maksiat, pelacuran, kongsi gelap, perjudian haram, rempit, lumba haram, cetak rompak dan penipuan.

Tuan Yang Dipertua,

Bagi menjawab soalan (b) pula, pada tahun 2009, Balai Polis Wangsa Maju telah menerima sebanyak 1,715 laporan berhubung kes jenayah. Daripada jumlah tersebut, pihak polis telah berjaya menyelesaikan sebanyak 907 kes atau 43.1% iaitu termasuk jumlah tangkapan, rampasan dan jumlah barang curi yang berjaya ditemui semula. Damlam tempoh yang sama, sebanyak 50 kes telah didakwa di mahkamah.

One thought on “Questions Time 6 April 2010

  1. Maizatul Ahmad

    Thank you YB. And thank you Balai Polis Wangsa Maju. Your leadership on crime reduction in Wangsa Maju is exemplary. I am glad the police in Wangsa Maju is very responsive to work with you on this. Please also convey my many thanks to them.

    However, we should work for higher percentage in resolving of the crime and higher conviction rate as 50 cases are very low but it could be because court cases may take more than a year to complete and may go to appeal.

    SYABAS TO ALL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.