Parliament Questions Time, 24 March 2009

Foreign workers without working permits in Jalan Petaling …

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak Kerajaan terhadap pekerja asing tanpa permit kerja yang sah khususnya di Jalan Petaling.

Jawapan:

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan sememangnya memandang serius terhadap permasalahan warga asing yang menyalahgunakan Pas Lawatan/Permit Kerja yang dikeluarkan dengan berkerja dan menjalankan perniagaan dengan tidak mempunyai Pas yang sah sepertimana yang berlaku di Jalan Petaling.  Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan bagai mengatasinya adalah seperti mana di lakukan di tempat-tempat lain.

Misalnya pada tahun 2008, ibu pejabat JIM, Putrajaya telah mengadakan operasi penguatkuasaan ke atas kawasan Jalan Petaling dengan kerjasama JIM Shah Alam dan JIM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Rela Petlaing Jaya.  Seramai 42 orang PATI telah ditangkap melalui operasi tersebut.  Pati yang ditangkap adalah terdiri daripada Bangladesh (24 orang), Indonesia (10 orang) dan Myanmar (8 orang).

3 thoughts on “Parliament Questions Time, 24 March 2009

  1. Malaysia Baru 64

    Seramai 42 orang PATI telah ditangkap melalui operasi tersebut. PATI yang ditangkap terdiri daripada bangladesh (24 orang), Indonesia (10 orang) dan myanmar (8 orang). Yang selebihnya sebanyak 444 orang PATI dilepaskan kerana memberi wang.

  2. maizatul ahmad

    I hope Malaysia Baru 64 could stop making such unsubstantiated remarks especially not at YB’s noble website. We should strive to share something constructive here and avoid unhelpful remarks…

  3. Malaysia Baru 64

    maizatul ahmad, sila datang kat chow kit dimana saya berniaga, baru awak tau macam-mana keadaanya sila hadapi kenyataan! Sebab hari-hari mereka tangkap PATI lepas tu lepaskan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.