Round table conference organised by FT Ministry

(Terjemahan ada berikut di bawah –中文翻译,请看下面。)

Press Statement by Wee Choo Keong, MP for Wangsa Maju, on 19-04-08 at KL.

 THE ROUND TABLE CONFERENCE ORGANISED BY FT MINISTRY

During the Round Table Conference on 17-04-08 I have raised 12 issues and these 12 issues have already been raised with Datuk Bandar KL. All the 12 issues raised by me were unanswered except for the issue of DBKL not responding to public complaints. The same 12 issues were brought up at the Round Table Conference and not one of the 12 issues were addressed by the Ministry for FT. YB Datuk Zulhasnan, the Minister for FT and YB Datuk Saravanan, Deputy Minister remained silence throughout the events.

All the 12 issues were posted in my blog: www.wechookeong.blogspot.com. I knew that the Ministry of FT read my blog because its Deputy Minister had quoted certain things from it but he was not interested in providing solutions to the issues raised.

Instead of providing answers or solutions to the 12 issued raised by me and other issues raised by other MPs, the Deputy Minister was more interested in looking for the slightest reason to attack the 10 Pakatan Rakyat MPs.

I note in today Star (Metro) with dismay that YB Datuk Saravanan, Deputy Minister for WP, has said that Chinatown is a tourist destination and therefore they cannot take harsh actions against the illegal immigrants trading in the place. He also said that the Ministry had to allow the operators to adjust themselves and the Ministry cannot just carry out harsh enforcement.

What a shocking statement coming from a Deputy Minister for FT! It is always the policy of the government to arrest and deport illegal immigrants from our country. In fact, it is the established policy of all countries to deport illegal immigrants. But the Ministry of FT seemed to have extreme tolerance for illegal immigrants. Is this extreme tolerance for illegal immigrants trading in Malaysia a new government policy?

The Deputy Minister also said that the people should not go to their MPs to complain about the inefficiencies of DBKL and Ministry of FT, and he offered to spend half a day to attend to the people’s complaints. The Minister and Deputy Minister should have provided such service to the people from day one. But they didn’t do it before. It is better late than never. In order to fulfill the Ministry’s new policy in attending to people’s complaints, the Minister and his deputy should advertise their respective handphone numbers for easy public access.

I call upon the Minister of FT to clarify the following:

1. Whether it is the new BN government policy to exercise extreme tolerance for illegal immigrants trading in Jalan Petaling or elsewhere in Malaysia and where possible to condone their existence?

2. Why the Ministry could not solve the flood problems in KL?

3. Why the Ministry could not change the public perception of the image of DBKL that “Corruption is synonymous with DBKL and DBKL is synonymous with corruption?

4. Why the Ministry was unable to provide solutions to resolve the well known inefficiencies of DBKL and Ministry of FT in dealing with collection of rubbish, clearing up clogging drains and etc?

Wee Choo Keong

– Terjemahan oleh Lee Wee Tak – Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong –

Mesyuarat perbincangan anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan

(tiada susunan perkataan “mesyuarat meja bulat”)

Dalam mesyuarat yang diadakan pada 17 April, saya telah membangkitkan 12 perkara dan 12 perkara ini memang sudah dibangkitkan dahulu. Semua perkara tersebut tidak dijawab kecuali perkara di mana pihak DBKL tidak menjawab aduan
-aduan daripada orang awam. (Nota penterjemah, DBKL menjawab aduan bahawa tiada jawapan untuk sebarang aduan dengan tidak memberi jawapan kepada aduan. Keliru? Saya pun keliru. Lebih baik membayar cukai pintu dengan cara tidak membayarnya) 12 aduan telah dibangkitkan dalam mesyuarat itu satupun tidak dilayan oleh Menteri WP. YB Datuk Zulhasnan, Menteri WP dan YB Datuk Saravanan, Timbalan Menteri kekal berdiam diri sepanjang masa ini.

Kesemua perkara tersebut telah dirakam dalam blog saya (sila rujuk http://www.wechookeong.blogspot.com). Saya tahu Kementerian WP membaca blog saya kerana Timbalan Menteri menyebut perkara tertentu daripadanya namun dia tidak berminat dalam memberi penyelesaian kepada perkara-perkara yang dibangkitkan.

Beliau tidak memberi jawapan/penyelesaian kepada 12 pekara yang dibangkitkan oleh saya serta perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh wakil rakyat lain tetapi lebih berminat mencari sebab-sebab yang paling remeh untuk membidas 10 orang wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat.

Saya dapat baca dalam akhbar the Star (Metro) hari ini dan rasa kesal bahawa YB YB Datuk Saravanan menyatakan bahawa Chinatown adalah tempat pelancongan dan oleh itu mereka tidak boleh mengambil tindakan terhadap pendatang haram yang berniaga di situ.

(Nota penterjemah: kenyataan ini mungkim menarik perhatian tauke-tauke rumah pelacuran yang telah banyak menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi negara negara asing).

Beliau juga menyatakan bahaw kementerian terpaksa membenarkan pengendali-pengendali di situ menyesuaikan diri dan kementerian tidak boleh mengambil tindakan tegas.

(Nota penterjemah: dari segi pengurusan kewangan, jika kementerian ini tidak boleh bergerak, lebih bermakna jika duit rakyat digunakan untuk membantu golongan miskin, cacat, yatim piatu dsb).

Ini adalah kenyataan nan amat menakjubkan daripada seorang Timbalan Menteri WP! Memanglah amalan kerajaan untuk menangkap dan menghantar pulang pendatang-pendatang haram daripada negara kita. Bahkan, ini adalah amalan tetap semua negara lain. Walaubagaimanapun, Kementerian WP nampaknya sangat bertolak ansur dengan pendatang-pendatang haram. Adakah sikap amat bertolak ansur kepada pendatang haram supaya boleh berniaga di Malaysia merupakan amalan baru kerajaan Malaysia?

Timbalan Menteri juga mengesa orang ramai supaya jangan pergi jumpa wakil rakyat untuk membuat aduan mengenai kepincangan DBKL dan Kementerian WP, dan dia menawar setengah hari untuk melayan aduan orang awam. Menteru dan Timbalannya seharusnya menawarkan perkhidmatan ini semenjak hari pertama. Namun mereka belum pernah buat ini. Lebih baik buat lewat daripada tidak buat langsung. Untuk memenuhi amalan baru Kementerian supaya menjawab aduan-aduan awam, pihak Menteri dan Timbalannya harus mengiklankan nombor telefon bimbit masing-masing untuk kemudahan pihak awam.

Saya menyeru Menteri WP agar menjelaskan perkara-perkara di bawah:

1. Adakah amalan baru kerajaan baru BN untuk amat bertolak ansur dengan pendatang haram di Jalan Petaling dan tempat-tempat lain di Malaysia bahkan membenarkan kewujudan mereka?

2. Mengapa Kementerian tidak dapat menyelesaikan masalah banjir di KL?

3. Mengapa Kementerian tidak dapat menukar tanggapan awam bahawa DBKL adalah dianggap sebagai seiring dengan perbuatan rasuah?

4. Mengapa pihak Kementerian tidak dapat memberi penyelisaian kepada kelemahan-kelemahan nan terkenal DBKL dan Kemeterian WP dalam bidang pungutan sampah, membersihkan longkang dsb?

Wee Choo Keong

– 翻译员:cc liew, Wee Choo Keong 致于万二分谢意

旺沙马珠区国会议员黄朱强于2008年4月19日在吉隆坡所发布的文告:


直辖区部长召开的圆桌会议

在2008 年4月17日召开的圆桌会议中,我提出了12项问题,而这12项问题也已经向吉隆坡市长提出。本人说提出的12项问题并没有获得任何答案,除了其中一项关 于市议会没有对公众的投诉作出回应的事项。同样的问题在圆桌会议上再次的被提出,而直辖区部长完全没有关注这12项问题中的任何一项。直辖区部长祖哈斯南 (Zulhasnan Rafique)以及直辖区副部长沙拉瓦南(M. Saravanan)在整个事件中继续保持沉默。

所有12项问题已经在本人的部落格中公开。本人晓得直辖区部长有在阅读本人的部落格,因为他在会谈中引述了本人部落格中的内容,尽管如此,他并没有兴趣对这些已经提出的课题作出任何解决方案。
辖区部长不但没有为本人提出的这12项问题,以及其他议员提出的事项提供答案,反而利用一些琐碎的理由攻击人民联盟的10位国会议员。

本人留意到近日在星报(吉隆坡版)的一篇令人失望的报道,该报道说直辖区副部长沙拉瓦南表示茨厂街是旅游区,因此他们无法匆促的采取行动对付非法移民在当地开设的贩摊。他也说该部需要让执法人员做出调整,因此该部无法即可采取执行。

这种声明出自直辖区副部长的口中是令人惊讶的!本国政府本来就有逮捕和驱逐非法移民的政策。实际上,所有国家都有设定有关政策驱逐非法移民,可是看来我们的直辖区部对非法移民是如此的宽容,是否这种对非法移民在大马的贩卖活动的极度宽容也是新政府的一项政策呢?

副 部长也表示民众不应该去向他们的国会议员投诉市议会以及直辖区部的低效率,他答应会腾出半天时间倾听人民的投诉。部长和副部长早就该在上任头一天为人民提 供这样的服务了,可是他们从来都没有这样做过。迟到好过没到,为了让该部的新政策更加圆满,部长和副部长应该公开他们的手机号码以方便民众联络。

本人呼吁直辖区副部长澄清以下事项:

1。刻意无度的容忍非法移民在茨厂街又或者是马来西亚的贩卖活动,以及对这些人的存在视如不见,是否是国阵政府的新政策呢?

2。为何该部无法克服吉隆坡的水患问题?

3。为何该部无法纠正民众对“吉隆坡市议会等同贪污”的印象?

4。吉隆坡市议会和直辖区部对垃圾收集和沟渠疏通的低效率是众所周知的,为何该部长久以来无法提供解决方案来克服这些问题呢?

黄朱强致

45 thoughts on “Round table conference organised by FT Ministry

 1. Anonymous

  YB Wee ,Saya ada membaca The Star hari ini dan saya juga dijemput menghadiri mesyuarat meja bulat tersebut- sebagai wakil persatuan penduduk.Before this i really have good respect and impression on u but after attend the two days confrence i saw yr real colour, yr behaviour, yr ethics and yr style.M really dissapointed voteing 4 u. Sebelum saya pergi isu seterusnya… STAR HARI juga ada siarkan ” Among themselves seems to be cohesion.Wangsa Maju MP Wee Choo Keong placed banners thanking the voters in his contstituency with only the PKR dan Pas logos While DAP logo was missing.Where is the spirit of Pakatan Rakyat” — read more wth pic in http://www.wilayahkini.blogspot.com.Sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh kami u telah memalukan kami.Kalau kami dari masyarakat cina tidak undi, u tentu sudajh kalah.Awak hanya bercakap besar dan suka main politik.Semasa berucap semalam pun saya nampak awak tidak tahu Zulhasnan Rafique dari parlimen Titiwangsa atau Setiwangsa.Cukup memalukan.Awak memang bersikap angkuh.Kami tidak mahu pemimpin seperti ini di Wangsa Maju.Kami mahu seorang yang profesional tetapi membuat kritikan secara bernas dan profesional.Awak sendiri tak mencerminkan erti kata sebenar sebagai satu pasukan dengan ketepikan peranan DAP.Sungguh memalukan.Satu juga nampak – isu – isu yang telah diutarakan oleh awak semalam, sekali lagi satu retorik.Dimana pelan tindakan secara rancangan penyelesaian.Kami sudah bosanlah dgn perangai asyik hentam.Mengenai Bukit Bintang , kenapa awak sibuk sangat.Awak jagalah Wangsa Maju dengan baik.Wangsa Maju pun dah hura hara sekarang dengan beberapa tindakan awak sekarang ini nak jaga tepi kain orang lain pulak.Banner di Danau Kota pulak memburukan lagi keadaan.YB Fong Kui Lun ada di Bt Bintang sebagai MP disana.Dia boleh jaga kawasan di sana.Awak yak perlu sibuk.Seperti katan Sarawanan biarkan mereka bertindak pada masa yang sesuai kerana Petaling Steet kawasan pelancongan yang ramai dengan pelancong sepanjang masa.Seperti kata seorang peserta seminar, pendatang asing juga telah membawa kebaikan dan keburukan.Kerja mengenai pendatang asing ini melibatkan pihak polis dan imegresen.Biarkan mereka bertindak bersama DBKL.Awak jagalah wangsa maju dgn baik.Dahlah menang dgn majoriti 150 undi pos sahaja.Lagi satu , kami nampak ahli – ahli parlimen pakatann rakyat datang juga tiba masa mereka bukanya ada sepaanjang masa di sana.Jangan tipulah YB Wee.Saya ada disana.Saya nampak semua.Hanya seorang sahaja yang ada di dewan sampai pagi hingga ke ptg ialah Menteri Wilayah Persekutuan.YB, Wee , cukuplah asyik nak berblog .Turun padanag jaga rakyat.Orang – orang cina sudah marah.Mereka sudah hantar notis kepada penduduk tempatan mengenai isu banner tersebut.Insaf dan turunkanlah.

 2. Wee Choo Keong

  Since you post your coomments as anonymous, I do not know which Persatuan Penduduk you are representing. I also do not know which party are you supporting.If you say that you were there at the Round Table Conference for 2 days, then you may have been outside the conference or not there at all because you comments show that you merely got your information from what you have read in the Star, which report did not reflect what actually transpired in the conference.The press was prohibited from conference hall and that was why you could not made any reference to what was not reported in the Star.Nevertheless, you are entitled to express your opinions and speak for your party interests. My conscience is clear and I have done very best as a wakil rakyat and will continue to stand up for the KL residents and speak against the corrupted BN in whatever ways I could.I have brought up the 12 issues, which were given to Ministry of FT in advance through a DBKL offical and both Datuk Bandar (on 7-4-08) and Minister (on 04-04-08)or deputy Minister for FT have no answers and/or solutions up to this date.All the 12 questions/issues are in my blog for all to see and to decide for themselves whether who was “main politics” after all.The 12 issues/questions speak for themselves and the people understood those issues and questions. But you do not seem to understand or know about any of the 12 issues that I have brought up for the Round Table Conference and for your convenience it was posted in my blog since 17th April, the day of the conference. I rest my case.As for the “Thank You” posters. They were printed by PKR supporters in Wangsa Maju and I was not aware of the contents of the posters except that they were simple “Thank you” posters. I have not seen those posters before they were put up. I was informed by PKR committee member about the sponrship of the posters. I have also printed my own “Thank You” poster measuring 15 feet long and there were also put up in various places.Further, these posters were printed soon after 8th March and seveal pieces of these small posters were put up well before the formation of Pakatan Rakyat i.e. formed about some 2 weeks ago. So please do not be petty. I know you are bankrupt of politial ideas already.As A Malaysian, I was extremely sruprised that you are in support of those illegal immigrants (Bangladeshi, Myamars, Indonesians and others) trading in Jalan Petaling and other parts of Malaysia. I will carry on to oppose the presence of illegal immigrants, whether or not they are trading in Jalan Peytaling or Petaling Jaya or anywhere else.I strongly feel that it is the duty of every Malaysian to oppose the presence of illegal immigrants in any part of Malaysia. Malaysia is for Malaysians first and there is no room for illegal immigrants, who are only here to compete with my fellow Malaysians for jobs and business opportunities.If YB Zulhasnan and his deputy, YB Savaranan were not happy with the issues/questions that I have brought up for discussion and solutions, and such exercise have indirectly caused them extreme inconvenience and lose face in the process, then I have no regret and will carry on to speak up against the inefficiencies of DBKL and redunancy of the Ministry of WP. It therefore also follow that KL does not need a Minsitry of WP and its existence is a waste of public fund.Your comments were filled with obvious political flavour and directions tehy will not in any way intimidate me the slightest. It has made me more determine to stand up for the KL reisdents, who have been short changed by the ubnfair political system in Wilayah Persekutuan where one single BN MP, who relied solely on Undi Pos to win, was able to get himself appointed as a Minister of WP at the expense of taxpayers money.Any way thank you for your comments and try harder next time!

 3. RESIDENT.WANGSAMAJU

  Annonymous, mat Rempit- stop harping on the DAP logos and posters. You guys sound typical BN behavior- sidelining the real issues and diverting to crap talk. DBKL is crap and regardless of Wangsa Maju or Jalan Petaling it is OK to speak up of problems there being an MP. It does not matter where the MP is elected- MPs are MPs and they are for the people.The issues brought up by our MP are from the people- from us and not from him. We despise DBKL for being lazy, corrupt and inefficient.

 4. Anonymous

  anon: The man is shy about his own identity because he could not surface. He is afraid of his won shadow. He is either an UMCO/MCA/MIC cybertrooper. They have already failed in the 12th General Elections. YB Wee just ignore them. You are wasting your precious time. We have read your questions for teh Ministry of FT to solve and we know that there are all valid questions which we, KL people, know are in existence. You are right in stating that CORRUPTION is one of the majhor issue in the inefficiencies of DBKL and the redundant Minsitry of FT. The Minister Zulhasnan should get his boys to quickly provide answers for YB Wee’s 12 questions. I am sure that if you do not provide YB Wee definitely bring up in Parliament and you lagi malu. We must get rid of all these illegla immigrants that are casusing miseries to our people in Wangsa Maju and every where in Malaysia. How could the Deputy Minsiter Savaranan speaking in defence of the illegal immigrants. I think that Minister Zulhasnan is too comfortable in his post, most of his jobs have already been done by Datuk Bandar and DBKL,until he was oblivious to the fact that theillegal immkigrants are casuing social problems to Malaysians. Our security is a problem. Zulhasnan please wake up. Don’t be like your boss, the SLeepy Head, who still think that he is a God gift to Malaysia. YB Wee please fight to chase out all the illegal immigrants as soon as possilbe. We have had enough of their criminal activities.

 5. Anonymous

  It seems from the BN Deputy Minister Saraanan’s press statement in the Star that the BN is condoning the presence of the illegal immigrants, who are trading in Jln Petaling and any other part of the country.The BN Minister, especcially Zulhasnan and his MIC boy from Snetul, whose background we all know very well, are supporting the influx of illegal immigrants.Well, I am not too surprised. After BN lost in the 12th GE, BN needs more illegal immigrrants to vote for them next round. So the BN Minister of FT is preparing the ground for their future supporters, the illegal immigrants, to be in KL to help them.Thank you Mr Minister for FT to let us knwo your intention to keep these illegal immigrants, who are committing all kind of crimnes and have made Malaysia an unsafe place to live.Don’t worry Wee. Keep speaking up about all the issue that you have brought up. You have spoken for hte people and we like what you do and said. Knock these Ministers and his Deputy Mnister for Illegal Immigrants, YB Zulhasnan and Saravanan.No wonder Zulhasnan needed Undi Pos to win Setiawangsa. Next round Zuylhasnan may have stand for election in Indonesia, Myamar and Cambodia.

 6. Anonymous

  Zulhasnan ada banyak jawatan sekarang. Menteri Undi Pos dan sekaranbg juga Menteri Pendatang Haram. Wow! Zulhasnan boleh terima gaji dua kali sebab dua jawatan. Task malukah Zulhasnan. The problems of illegal immigrants dominating the Jalan Petaling and breaking all the laws there and your Deputy talling us that we should not take harsh actions . We should tolerate illegal immigrants. What rubbish the Minsiter of FT is tralking? There msut be water int he head for Minsiter for FT. No country in the world will tolerate illegal immigrants esepfcoially when they are social menaces. They broke the law, terrorising the street of KL and the residential areas in KL. If we cannot get rid of theillegal immigrants in our cities then we msut get rid of teh BN minister like Zulhasnan – Good for nothing!Zulhasnan dengan Savaranan adalah Menteri dan Timbalan Pendatang Haram.

 7. Wee Choo Keong

  cc liew Thank you so much for the help. Must meet up one of these days for makan, tea or corfee or anything. I am outsdie now so cannot post the transaltions. I will do it as soon as I got home later. I would like to also thank the other contributors in this blog for the constructive comments or othewrwise. I value freeedom of speech and expression. I may not like or agree with some comments but I will defend to the hilt their rights to say so. Thank you all folks and have a nice weekend. May God bless you all.

 8. Anonymous

  Zulhasnan the new Minister for Illegal Immigrants, please tell the nation why the government had to be nice to the illegal immigrants in Jalan Petaling or elsewhere and cannot take harsh actions against them.Zulhasnan must understand the basic principle that KL reisidents are taxpayers and we pay your salary as Minsiter for Illegal Immigrant (a new post)and your Ministry is defending the illegal immigrants who never paid any rate or assessment and at the same time creating social problems for us. Tidurkah Mentri? Janganlah srupa you punya boss!

 9. zman

  ini orang mesti cina/umno pun orang sibuk cerita pasal logo DAP meja bulatlah! hello lim kit siang tarak bising, kami penduduk wangsa maju tarak bising lu apasal sibuk. kalau berani tunjuk identity!(tui nya ma fai hai)

 10. Anonymous

  Great! Zulhasnan has been appointed to anotehr post cretaed by Bodhwi: Minsiter for Illegal Immigrants, whose major duty is to take gentle care of the welfare of Illegal Immigrants.It is an appropriate post foir Zulhasnan because he has lost the support of the people and the KL residents think that he is redundant as Minister for FT. Congratulation Zulhasnan as thenew Minister of Illegal Immigrants.

 11. GobloKing

  Mr wee your problem is :The issues you hv presented for “answers” – which btw are all valid & reasonable for the Rakyat ie – IF acknowledged by the Govt will be tantamont to shooting their own foot!So How can they acknowledge these “sensitive” & “petty” issues without admitting YES there was little accountabilityYES there are problemsNO we didn’t do our jobs all this time but then we didn’t aexpect we would hv to answer to people like you!YES we are still sombong so go blow yrself!Obviously the only way to evade ALL questions (and acctabilty & responsibility) would be to discredit the Opposition portraying them asGilaSmall MindedKurang AjarNot ProfessionalSo be Comforted to KNOW you must be doing something right because you hv managed to make some people “royally”* pissed off with you*(I am using the word “royally” loosely here wink wink)YOU KEEP ON ROCKIN’ BRO…You must be ON THE RIGHT TRACK MAN!!!!BTW are the amno cybertroopers resuscitated? Maybe they got paid after all for the work they did on MT !

 12. Anonymous

  I think Mr Wee, please go slow about the illegal immigrants. You won’t like to give ammunition to the police and REla to run riots in KL town. Already there is so much bad publicity on the way RELA and the Police are conducting raids and illegally extorting money and seizing the belongings of tourists from India and China. Its creating a bad impression on Malaysia internationally. Untill DBKL, police and RELA can be clean from corruption your call to take action will only lead to our corrupt officers taking advantage on your complaints. Indirectly your are encouraging corruptions.

 13. Anonymous

  just beat me! tolerant of immigrants at petaling street for tourism sake.gee, with this sort of calibre representing mic, no wonder the party was almost wipe off clean. tourists go to petaling street for the”chinatown” experience. unless, that mic fella feels the immigrants can further enrich the atmosphere, then well and good.

 14. JeyapalanT.S.Mahesan

  WCK!Kick their butts! Sarvanan is talking Codswallop!It took all of 30 days, runinng from pillar 2 post to get a letter from JBT BGN! Always meeting,taklimat,leave…but if I had given $$$$, no sweat! Letter out immediately!Check out & link to my blog:jeyapalantsmahesan.blogspot.com.Cheers!

 15. Anonymous

  I understand a lot of frustration among opposition MPs in Wilayah, where the minority rules the majority. City hall has always been the dumping ground by BN to put old and expired BN politicians as mayors and other positions. These people has screwed up big time as a politician and that’s why they are in city hall during the later part of their careers b4 death and retirements. They will not do what the cityfolks wants cos they are all having gaji buta and no powers. They are there to fill the numbers. That’s why there is urgency to put the mayor’s post for election. In many democracies overseas, local coucil and city elections are spring board for aspiring politician to go national. Serving in city council allowed mayors to serve and understand the ordinary people grouses and to be in touch with the people and assists people with problems at the grassroot level. later this people who have become mayor will aspire for higher office as governors or national politicians. Hovever, sadly this does not happened in malaysia and because of this BN lost touch with the men in the street. The expectation gap was so wide that BN lost 4 states to PR. PR should well learnt on how to develop a method to capture the discontent from the groundswell.

 16. sherrina

  YB,elok lah dibersihkan Petaling Street itu. Saya sudah beberapa tahun tidak menjejakkan kaki ke sana kerana takut diganggu. Pendatang yang bekerja disana itu selalu memaksa dan mengugut pembeli. p/s: Tolong check your mail, saya ada buat aduan mengenai cybercafe di Wangsa Maju yang kini sudah menjadi sekolah kerana 90% pelanggan mereka berbaju sekolah :(

 17. mohamad

  Mr Wee, continue your work to pressure DBKL, the menteri pos and his kuncu kuncu.. never be deterred by the works of umno harping on petty issues like logo etc.. The people of KL are more matured and know the difference between reality and deceit of the umno bn governmentwish you well. keep us posted as always..

 18. RESIDENT.WANGSAMAJU

  I was in Jalan Pudu this afternoon and had the chance to speak to a local petty trader. He lamented the fact that DBKL was there the whole morning till 1pm to thwart unlicensed petty traders. This is double standards- DBKL clamps down on local traders but takes no action on illegal immigrant traders. The reason given by DBKL that Jalan Petaling is a tourist area is not a good reason as DBKL need not always execute operations in a harsh manner- they can be more subtle if they want to. Ministry of FT have no business commenting on the Thank You banners as it was not part of the discussion agenda. Saravanan, this is not a pre-election ceramah- cut the crap on whether DAP logos should be in the banners and start focusing on the real issues at hand. Where are the answers to our problems? Meanwhile my trash is still not collected yet.The Ministry of FT and DBKL is missing the big picture- being failed to address properly structured straightforward questions from the KL rakyat; diverting to trivial matters such as Thank You banner design and personal attacks on MP. They do not know the meaning of election and the meaning of people power- we disagreed to a placecard protest because we thought our city-issues could be addressed in a more formal way but they are not. Out of the 12 questions Saravanan was most pricked on the immigrant-trader issue at Jalan Petaling. The rest of our questions remain unanswered satisfactorily or otherwise. The reason is obvious why DBKL could not take action on the matter. People aren’t saying it out loud, but traders and hawkers know the DBKL code of conduct on the streets.

 19. bayi

  “I note in today Star (Metro) with dismay that YB Datuk Saravanan, Deputy Minister for WP, has said that Chinatown is a tourist destination and therefore they cannot take harsh actions against the illegal immigrants trading in the place. He also said that the Ministry had to allow the operators to adjust themselves and the Ministry cannot just carry out harsh enforcement.”What is a Chinatown if all the stalls are ahndled by foreigners? Are all these foreigners legal even? Can the Deputy Minister for FT assure us of this?

 20. Wee Choo Keong

  zman, gobloking,residents wangsa maju, jeyapalant,sherrina, mohamad, bayi & anon. Thank you guys and gals.Wangsa Maju is a great place with people like you all around. It is nice for me to represent Wangsa Majuians,who are so warm and very understanding. Great guys! When I have time I just laugh to interact with you all to learn more things about Wangsa Maju. Thank you all so much for interacting. We did all these for the nation and not for ourself!! We are not BN or UMNO, MCA and Gerakan. We are just different from them!Sherrina, yes, i do remember about your e-mail on one cybercafe. Please bear with me a little more and then we be down to business. Just came back from inspecting the service center. We are almost there. Partitions are already up! Wiring works half way. Now I have headache with furnitures – tables and chairs. Wow! I really am tired friends. To start things afresh in a totally new place is time consuming and take away your concentration in what you want to do for the constituency. Never mind we are getting nearer to end of the tunnel. Beginning to see some lights now. How can I go wrong with you all around to chit chat and give ideas.Lets talk tomorrow. Good night and sleep well.

 21. Anonymous

  I got confused, this roundtable thingy is the one organised on Hotel Istana isit? The star’s report is not *that* bad, but the nst’s is damm bias. Suddenly, this Saravanan guy started to show toothless tooth. huh?But really, how many more discussion/meetups/conference and such are they going to do, because the questions remain the same.There is no way PR gonna work with them, what’s with the corruption and negative issues that affecting KL-ites.

 22. BohMiaLang

  YB Wee..I refer:As A Malaysian, I was extremely sruprised that you are in support of those illegal immigrants (Bangladeshi, Myamars, Indonesians and others) trading in Jalan Petaling and other parts of Malaysia. I will carry on to oppose the presence of illegal immigrants, whether or not they are trading in Jalan Peytaling or Petaling Jaya or anywhere else.Bravo. This is what a real MP should do. Create opportunities for locals and keep the immigrants out.Now, if you will please go to the hawker centres in Wangsa Maju area, Setapak Garden, Genting Kelang and vicinity, and do the same, I will be even more happy for you. Even in Desa Setapak you can see illegals – Myanmars, Indons, Viets, – does it matter? Let’s see some action on this you have eloquently stated in your reply to the anonymous.

 23. Wee Choo Keong

  bomialang Thank you for your respond. Glad that you are back in actions.Please let me have the specific locations where there are illegal immigrants so that the matters can be highlighted to the government through the new minister for illegal immigrant, YB Datuk Seri Zulhasnan, and his deputy YB Datuk Saravanan, as they were described by the readers. I look forward to hear from you soon. Thank you for yours an d others responds/comments.

 24. clearwater

  Unanswered questions. Lack of enforcement or selective enforcement. Poor administration. Weak leadership. Waste and corruption. Self interest. High crime. Lies and more lies. YB Wee, please continue to root out the malaise that is affecting the quality of life in Kuala Lumpur. You are doing your job, which is more than what the Datuk Bandar and FT Minister appear to be doing. KL residents and rate payers are sick of their excuses and the status quo. We want change and improvement in our daily lives.vhx

 25. kiddokit

  Hello YB Wee,Hey, there’s a big photo of you and Maya Karin with Kickdefella at his blog site.Say it ain’t true…! (I’m so jealous! No, not because you were with him, but with HER, the screen goddess!)

 26. Wee Choo Keong

  ClearwaterYou are so right. We will keep knocking some sense into Datuk Bnadar. I have been told by some readers that YB Datuk Zulhasnan and his MIC deputy, YB Datuk Saravanan have been appointed as the Minister and Deputy Minister for Illegal Immigrant Affairs and their specific role was just to protect and look after the welfare of the illegal immigrants. I just cannot believe that the deputy Minister was trying so hard to impress upon the KL residents that DBKL cannot take harsh actions against the illegal immigrants trading without licence in Jalan Petaling. What a big joke!Every know that FT Ministry is a waste of public fund. It was abolished in 1995 and KL was under Datuk Bandar. In 2004 Pak Lah reintroduced this defunct ministry to look after the UMNOputra. Its existence cost Kl residents many million of Ringgit. kidokitYes, I was with Kickdafella, an old friend, and Maya Karin. We talked from for quite sometime from performing arts to politics. Lee Wee TakThank you so much for the translations into BM. I really am glad that I have very supportive people like you all, the readers.

 27. Wee Choo Keong

  kidokitYes, I was with Kickdafella, an old friend, and Maya Karin. We talked from for quite sometime from performing art to politics. Lee Wee Tak, thank you so much for the translations into BM. I really am glad that I have very supportive people like you all, the readers.

 28. Anonymous

  YBerkhidmad CK Wee,boleh tak tolong bersihkan KL daripada tikus2? i used to stay at keramat and now stay at desa setapak and i found out that both places are full with rats. hampir setiap pagi otw ke lrt akan terserempak dgn tikus2 yg hidup mahupun matikebersihan ;-)illegal immigrants should not be compromised. even klcc has many foreign workers. like guard di terowong ke lrt, terowong ke klconvention centre. nampak uneducated pun mereka, who knows mereka adalah spy especially workers dari seberangwondering why no MPs yang raise isu taxi (public transpot like lrt, road ada)…tired being overcharged

 29. shahf tech

  Selamat sejahtera YB Wee,Saya sangat menhargai tindakan YB untuk membetulkan keadaan yang dihadapi. Jika Dewan Bandaraya, Polis, Imigresen dan Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan kerja mereka dengan lebih teliti perkara yang dibangkitkan tidak serumit yang dihadapi sekarang. Lagak Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan macam Gangster Tepi Jalan dan komen yang diberikan dalam akhbar Star Ahad ini menujukkan kebenaran yang diputar belit untuk menyakit hati orang sahaja. Teruskan perjuangan YB.

 30. melayu 64

  Kepada kaki bodek BN, Ingat BN hilang 2/3 kenapa? kerana orang macam kami! Pasal apa? ha ini dia, saya dan banyak lagi orang macam saya yang sudah bosan dengan BN rata-rata kami ini dilahirkan pada tahun 60an dan berumur 43-47tahun pada zaman sekolah kami dulu. Melayu,cina,india dan lain-lain kami bergaul rapat antara satu sama lain hingga ke hari ini. Oleh itu kami tau apa BN lakukan kepada rakyat selama ini! Kesabaran kami ada hadnya,sekarang masa berubah kami hendak orang seperti YB Wee Choo Keong mewakili kami! Bukan seperti YTL yang hanya kami lihat poster saja. Sekarang zaman cyber YB Wee selalu updated kami dgn apa yg telah berlaku melalui blognya kami rasa YB telah membuat yg terbaik utk penduduk Wangsa Maju. Saya bangga dgn YB perjuangan hendaklah diteruskan kalau boleh hingga menjadi kerajan. Satu lagi sebagai orang melayu bagi saya kita semua hendaklah mendapat samarata dan samarasa dgn bangsa lain kita semua rakyat MALAYSIA! Hidup hendaklah ada cabaran masa sudah berubah, kita orang melayu hendaklah berubah! Apa guna DEB kalau kita tak rasa! baik bersaing, kalau melayu sudah ke angkasa lepas kenapa tak boleh bersaing dalam perniagaan cukup-cukuplah dgn bantuan, bukan dapat pun. Buka minda dan buka mata.

 31. Anonymous

  Ai ya YB, you do so much for us so no trouble for me to do a bit. I’ll make a point to translate as much as I can over weekends. Mondays to Fridays could be a bit difficult for me.For Wangsa Maju, I have some points for consideration1) the Melati Putra LRT station has very little parking. I notice next to the station, there is a patch of land for car wash and on the other side there are some warung. Are those land privately owned or DBKL land? If private, can’t do much but if it’s DBKL land perhaps it can be converted to a car park. The current occupant though, have to be tactfully handled.2) the restaurants with many hawker stalls in them along Jalan Genting Kelang are dumping rubbish in drains behind the shoplots. The ones in Prima Setapak and the Sky restaurant opposite Jalan Genting Kelang’s KFC are prime example. DBKL officers should take a look, do the necessary and tell the operators to provide proper dustbins for the stall operators. The contractor should also regularly come over the collect rubbish.3) since Wangsa Maju is booming along, we need some public facilities like a post office. It would be great to have a sports complex, taman bunga and public library to make Wangsa Maju a great place to live. Ok, post office is the minimum but the rest is a luxury that would be great to have.4) Desa Setapak is a crime prone area. I heard many stories about snatch theif there. I propose more street lights to be installed around the housing area. The police force stationed in Taman Melati should be increased so that they can patrol the area as well. They can be given free access to board the LRT from Melati to Wangsa Maju station and proceed to patrol on foot.My 2 cents worth.RegardsLee Wee Tak

 32. Shah

  YB Wee,Please do not pay attention to the anonymous detractors who are out to cause you distractions from your vested duties to us the rakyat.So far you are doing a wonderful job on our behalf and we believe it would improve as the days go by.Reading your blog is a thrill by itself with straight forward comments and views.Keep it up.God bless all

 33. mohamad

  We’ve got to go to the core and solve this issue once and for all. First, the immigration has to tighten up things and make it difficult for immigrants to come in and even start a stall!We’ve seen it ourselves that the thousands of outsiders flooding our nation has cause more harm than benefits.Its a main contributor to our crime rates going up not to mentioned the fear our people has when they deal with such groups of peopleif we can at least control the inflow of illegals immigrants it should at least allow for better monitoring of their whereabouts, something which i believe PR is looking into in Selangor

 34. nobita1403

  Maybe u can propose at Parlimen meeting later, can we follow how Singapore is doing to keep illegal immigrant away???We need foreign worker, but not the one illegal, right?!Some harsh punishment must be made for the caught one.Sorry la, Mr. and Mrs immigrant, i merely protecting my own countrymen and women.

 35. Wee Choo Keong

  Melayu64, shah, mohamad, nobita & anon: Thank you all so much for your valuable views. I do appreciate them very much. They have helped me in my work as a wakil rakyat.Melayu64: “Satu lagi sebagai orang melayu bagi saya kita semua hendaklah mendapat samarata dan samarasa dgn bangsa lain kita semua rakyat MALAYSIA!” Saya bersetuju sepunuhnya dengan komen sdrku. Sebagai anak Kelante saya erti apa maksud sebenarnya dalam ayat ini. Jangan bimbanglah amo anak Kelante amo faham dengan budaya, adat dan sensitiviti orang Melayu kito. Amo akan merpertahankan hak2 dan kepentingan2 orang Melayu kito “wihtout fear or prejudice”. Jangan bimbang ok. Kito semua orang Melaysia (Melayu, India, Cina dan lain-lain kaum), hak orang Malaysia mestilah dipertahankan dahulu daripada orang asing. Kito tak boleh memberi perluang kepada orang asing mengambil kesempatan seperti apa-apa yagn berlaku di Jalan Petaling atau merata tempat lain.Lee Wee Tak: Thank uyou for your opinions. I take note of that. I did not know about the fact that there is no Post Office in Wangsa Maju. This is most unacceptable. We have Immigration office, JPJ and other in Wangsa Maju but no Post Office. How can? The former BN MP, who was also the Deputy Minister could have solve the problem of no Post Office with just a phone call. Never mind I shall call the head of postal service today and write to him formally over this matter.I also feel that we should have a big complex consisting of a library , swimming pool and other sporting activities like badminton, squash, footsal and others. These facilities are basic need of the all of us. I shall bring this up with Datuk Bandar and in Parliament. I cannot do it with the Minsiter of Wilayah because he and his deputy is more interested in protecting the illegal immigrants. Shah, Mohamad and Nobita:You are great bros. Your opinions are valuable to me not to mention the ENCOURAGEMENTS. Most appreciative. Lets work together to make not only Wnagsa Maju a b eter place to live in but more importantly Malaysia as a whole.

 36. LIN LIANI

  tintaceriaNo post office in Wangsa Maju? How about the one in Carrefour?20 yeras ago, there was a mini post office at Desa Setapak before shifted to Carrefour. Minta kerjasama, sesiapa yang ingin membuat aduan kepada YB, harap minta mendapat gambaran sebenar terlebih dulu. Harap maklum dan faham YB kita masih asing lagi di Wangsa Maju. YB Wee masih perlukan bantuan dan sokongan daripada penduduk. Beliau bukanlah manusia serba tahu.Terima kasih.

 37. Anonymous

  Jika saya silap tadi mengenai pejabat pos, saya minta maaf tetapi bukankah Wangsa Maju harus ada Pejabat Pos yang betul-betul dan bukan tersorot dalam hypermarket?Jika orang nak beli stem, kena parking dalam hypermarket dan ini menyusahkan orang sahaja. Bukankah sekarang banyak kedai-kedai kosong in Wangsa Walk dan Sri Rampai?Sekian, Lee Wee TakDear YB Wee,If we get a sports complex, I’ll be crying with joy. You have my support.I was one of the nut who went out and sat ad hoc with Keadilan poll agents on voting day. It was a fun day for me waving flags, giving half-bake ceramah and the Keadilan chaps were a joy to be with.

 38. Wee Choo Keong

  Sdr/SdriThank you so much for all your encouragements. I know that I am shouldering heavy responsibilities that are entursted to me by you all. I will do my level best to stand up against all the injustices, to which I was a victim for many years. My future as a lawyer and politician was almost ruined. Therefore, I believe that I am one of those who can feel and understand the real meaning of INJUSTICES.The people of Wagnsa Maju have given me asnd ALL Malaysians justice on March 8th. I really am proud of you all and SHALL NOT FAIL YOU – my Bangsa SeMaju!It is against this backdrop that I shall serve Wangsa Maju, KL residents and Malaysians without fear or favour. I know that it is not going to be easy but I shall try my level best.I have brought up many issues concerning Wangsa Maju and I have been informed by Section 2 residents that things have improved but still not very satisfatorily. But I think that we should commend DBKL for being receptive and is now trying to rid off their old image.I must also put on record that Tuan Shaari Ahmad Junid of Pejabat Datuk Bandar and Tuan Khairul, the Pengurus for Wangsa Maju have been receptive and pro-active to the people complaints.Of course, I will carry on to push so that we can achieve ZERO TOLERANCE for the “tidak apa” attitude in the DBKL and/or government agencies.Let all work together for the betterment of Wagngsa Maju and ultimately for the better Malaysia.IN THE MEAN TIME, IT IS OUR DUTY AS A NATION TO GET RID OF THE ILLEGAL IMMIGRANTS, WHO HAVE CASUED AND STILL ARE CAUSING UNTOLD MISERIES TO MALAYSIANS FROM ALL WALKS OF LIFE, FROM MALAYSIAN SOIL.BN LEADERS (DATUK SARAVANAN, DEPUTY MINSITER FOR FT AND DATUK ANG SAY TEE, AN AMPANG MCA LEADER AND ALSO THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE KL HAWKERS ASSOCIATION ARE DEFINITELY INCLUDED) AND BN SUPPORTERS PLEASE STOP PLAYING POLITICS ON THE ISSUE OF ILLEGL IMMIGRANTS.IN ANY EVENT, I BEG THESE BN LEADERS AND OTHERS: PLEASE DO NOT HINDER THE CAMPAIGN BY Bangsa SeMaju TO WEED OUT ILLEGAL IMMIGRATNS FROM THE MALAYSIAN SOIL STARTING FROM JALAN PETALING.After 28th April, the campaign will formally commence in PARLIAMENT! Saravanan: You will not be spared on the issue of illegal immigrants because you have FAILED the nation!May GOD bless us all in this campaign. Bangsa SeMaju please come to the service center tonite if you are free.Thank you.

 39. Anonymous

  That thamby from Sentul was so stupid to have said that when he went to Jalan Petaling, he could not see any illegal immigrants. Thamby, just go on your own quietly and you will see for yourself that there are too many illegal immigrants are trading in Jalan Petaling.BN government want us to keep quiet over this issue so that the syndicate for the illegal immigrants can make more money. YB Wee you must carry on to campaign against these illegal immigrants. Forget about that stupid Thamby.

 40. Anonymous

  KHAS BUAT MELAYU 64YA ORG MACAM KAMU2 LAH YANG MEROSAKKAN MINDA TERUTAMANYA KPD MELAYU2 LAIN ….DALAM ISTILAH YG TEPAT KAMU ADALAH KACANG LUPA KULIT…APA YG KAMU KATA YTL HANYA DILIHAT MELALUI POSTER SAHAJA…MAKNANYA KAMU SEPERTI KATAK BAWAH TEMPURONG… KRN APA…SAYA SENDIRI PERNAH MELIHAT YTL TURUN KE SURAU UNTUK MENZIARAHI JENAZAH WALAUPUN IANYA ADALAH ISLAM… KAMU SEBENARNYA TERLALU SAKIT HATI KRN TIDAK MENDAPAT APA YANG KAMU MAHUKAN ….TUJUAN KAMU ADALAH UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.SEKIAN….NANTI KITA SAMBUNG OK

 41. ewoon

  Kepada anonymous 30 April, 2008 10:13 …Kalau berani tunjuk lah nama awak. Jangan baling batu lindunggi tangan.Apalah lu.

 42. Anonymous

  EWOON …..POYOOOYG KAU TERASA NAPER….MAKAN CILI KER….. CILI PADI KER….. NAK TAU KENAPA TANYA DIRI SENDIRI LAH…BEB… NANTI SAMBUNG OK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.